Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2014
 
Kino Šiška
VABILO ZA UMETNICE IN UMETNIKE, NEVLADNE IN OSTALE ORGANIZACIJE / OPEN CALL
 
Sodelovanje pri pripravi projektov v razstavnem prostoru Kamera / Participation in devising the projects to be shown in Kamera exhibition space
http://www.kinosiska.si/novice/kino-siska-vabi
 

Slovensko (English below):

Kino Šiška je središče sodobne in urbane ustvarjalnosti v Ljubljani ter v širšem slovenskem prostoru. S svojim programom Kino Šiška predstavlja in združuje urbanost, multikulturnost, politično neobremenjenost, tehnološko naprednost in vzpodbuja inovativnost, kreativnost ter mednarodna povezovanja.

Z (odprtim) javnim povabilom za pripravo lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov želimo vzpodbuditi odziv nevladnega sektorja, umetnikov, producentov in drugih organizacij in jih umestiti v širši kontekst sodobne (urbane) kulture in umetnosti.

Razstavni prostor (Kamera) želi delovati kot središče nove umetnosti, drugačnih idej, kreativne produkcije in sodobnih umetniških praks. Kino Šiška tako vabi producente in izvajalce projektov s področja sodobne fotografije, ilustracije, grafičnega oblikovanja, slikarstva in novih medijev.

VSEBINA PRIJAVE:

01. Vsebina projekta
02. Opis projekta v kontekstu usmeritve
03. Koncept izvedbe in tehnični načrt postavitve
04. Kratek življenjepis avtorja/soavtorjev
05. Finančni plan projekta
06. Terminski plan projekta z željenim terminom izvedbe
07. Material v digitalni obliki (za prijavo zadostuje nizka ločljivost)
08. Kontaktne informacije
Prijavljeni projekti naj bodo terminsko omejeni na čas trajanja dva do tri tedne.

POGOJI SODELOVANJA:
Kino Šiška ne prevzema vloge producenta izbranega projekta, temveč nudi zgolj koprodukcijsko podporo pri pripravi. Producent je lahko posameznik, nevladna ali katerakoli druga organizacija s področja kulture, ki deluje v Sloveniji ali v tujini. Prijavitelj/producent je v celoti odgovoren za vsebinsko produkcijo same razstave oz. razstavljenega projekta.

Kino Šiška pri pripravi projektov v razstavnem prostoru Kamera prispeva:
• razstavni prostor Kamera z vsemi obratovalnimi stroški,
• varovanje razstave in hostesno službo,
• osnovno tehnično pomoč pri postavitvi že pripravljenega in tehnično načrtovanega projekta,
• izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti,
• promocijo projekta v Ljubljani in Sloveniji, skladno z letnim marketinškim planom in rednimi komunikacijskimi orodji Kina Šiška
• plačilo razstavnine v vrednosti 200 EUR

Obveznosti prijavitelja projekta so naslednje:
• financiranje projekta,
• vsebinska in tehnična priprava projekta,
• priprava vsebinskih informacij za razstavo v slovenskem jeziku,
• priprava vsebine in fotografskega gradiva najkasneje do 15. dne v mesecu pred mesecem odprtja razstave

Sodelovanje med prijaviteljem projekta in Kinom Šiška se začne z izborom projekta za naslednje leto (2014). Ob tem je podpisana koprodukcijska pogodba, ki prijavitelja zavezuje k izvedbi projekta pod dogovorjenimi pogoji in v okviru vsebinskih in terminskih planov izvedbe.

Z oddano prijavo prijavitelj potrjuje, da se strinja s pogoji sodelovanja in jih bo pri realizaciji projekta upošteval.

Pridržujemo si pravico do neupoštevanja nepopolnih prijav in zavrnitve predlaganih projektov brez dodatnega vsebinskega pojasnila.

TERMIN IN NAČIN PRIJAVE:
Vaše predloge zbiramo do 4. novembra 2013 do 12. ure. Prosimo, da vloge s prilogami oddate po elektronski pošti na naslov info@kinosiska.si. Prijav osebno ne sprejemamo.

IZBOR PROJEKTOV:
O izboru projektov bodo prijavitelji obveščeni do 20. decembra 2013.

 
English:

KINO ŠIŠKA INVITES ARTISTS, NON-GOVERNMENTAL AND OTHER ORGANISATIONS ACTIVE TO PARTICIPATE IN DEVISING THE PROJECTS TO BE SHOWN.
 

Kino Šiška is a centre for contemporary and urban creativity serving Ljubljana and wider Slovenian environment. Its programme integrates urbanity, multiculturalism, a politically unbiased attitude and advanced technology, at the same time encouraging innovation, creativity and international cooperation.

By posting an (open) public invitation to prepare local, national and international projects we wish to encourage the response of the non-governmental sector, artists, producers and other organisations and position them in the wider context of contemporary (urban) culture and art. Kamera exhibition space is intended to function as a centre for new arts, different ideas, creative production and contemporary artistic practices. Kino Šiška therefore invites the producers and author(s) of projects from fields of contemporary photography, illustration, graphic design, drawings and paintings, street art and new media.

APPLICATION CONTENTS:

01. Project contents

02. Project description in the relevant framework

03. Implementation concept and technical installation scheme

04. Short biography of author/co-authors

05. Financial breakdown of project

06. Project schedule with the desired date of implementation

07. Materials in digital form (low resolution is sufficient for application)

08. Contact information

The projects submitted should be limited to a time span of two to three weeks.

TERMS OF COOPERATION:

Kino Šiška shall not assume the position of producer of the chosen project, and shall only provide support in preparation as co-producer. The producer can be any individual, any non-governmental or any other organisation active in the field of culture either in Slovenia or abroad. The applicant/producer shall be fully responsible for the contents of exhibition or exhibition project.

In the preparation of projects in Kamera exhibition space, Kino Šiška shall contribute:

  • Kamera exhibition space with all the operational costs covered,
  • Exhibition guarding and hostess service
  • Basic technical service in setting up the project based on previous preparations and technical schemes
  • Lending technical equipment within available means
  • Project promotion in Ljubljana in Slovenia in accordance with the annual marketing plan and regular communication tools of Kino Šiška
  • Exhibition fee (200 EUR)

Project applicant shall have the following obligations:

  • Project financing
  • Project development in terms on contents and technical issues
  • Preparation of project information in the Slovenian language
  • Provision of contents and photo materials no later than the 15th day of the month proceeding the exhibition opening

The collaboration between project applicant and Kino Šiška shall begin when the project is chosen for implementation in the next year (2014). At the occasion, a co-production agreement shall be entered into, binding the applicant to implement the project under agreed terms and within implementation plans pertaining to contents and schedules.

 

 
Rok prijave: 04/11/13 - 12.00 am
 
Kontakt:
Center urbane kulture Kino Šiška
Piera Ravnikar
Trg prekomorskih brigad 3
1000  Ljubljana
Slovenija
tel: +386 1 500 30 03
piera.ravnikar@kinosiska.si
www.kinosiska.si
Vir podatka:  Center urbane kulture Kino Šiška

Opozorilo

NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti