Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Ministrstvo za kulturo RS
Javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
 
Vabilo k sodelovanju
www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave
 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
- najmanj univerzitetna izobrazba;
- najmanj deset (10) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, od tega najmanj pet  (5) let delovnih izkušenj pri vodenju javnega zavoda oziroma službe z enako ali podobno dejavnostjo;
- aktivno znanje slovenskega jezika in višja raven znanja najmanj enega svetovnega jezika;
- vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe - osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
- načrt vodenja dela in poslovanja knjižnice v prihodnjih petih letih;
- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna  vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje
2. vodstvene in organizacijske sposobnosti (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
- izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
- izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za ravnatelja javnega zavoda za obdobje petih let.

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis - ravnatelj - Narodna  in univerzitetna knjižnica« v tridesetih  (30) dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 25/11/13
 
Kontakt:
Ministrstvo za kulturo RS
Marjana Cvenkel Lesjak
Maistrova 10
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: (01) 369 5999
fax: (01) 369 59 01
marjana.cvenkel-lesjak@gov.si
www.mk.gov.si
Vir podatka:  Ministrstvo za kulturo RS

Opozorilo

NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti