Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Obvestilo

Nova davčna zakonodaja (1/1/013)
Spremembe so uveljavljene – kako ravnati?

Poročali smo že, da z novim letom začenjajo veljati novi davčni predpisi za samozaposlene, vključno s samozaposlenimi v kulturi. Pri nekaterih vrstah pogodb pa se je uvedel novi oz. povečani prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


1. OBDAVČEVANJE PO NOVEM

Za tiste, ki uveljavljate ugotavljanje davčne osnove na način normiranih stroškov, s 1. januarjem 2013 velja sistem 70 % normiranih stroškov, ostanek dohodka iz dejavnosti (30 %) pa se obdavči z 20 % stopnjo davka

Več o tem na spletnih straneh DURSA
 

Olajšave:

Pri tem načinu se ne bo upoštevalo nobenih olajšav, odpadejo torej 15% posebna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, splošna olajšava, olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje itd. 

Od DURS-a smo prejeli naslednje pojasnilo: "Tisti, ki bodo davčno osnovo ugotavljali na podlagi normiranih odhodkov, ne bodo mogli uveljavljati teh olajšav za zmanjševanje letne davčne osnove dohodka iz dejavnosti, saj gre za dohodke iz dejavnosti, ki bodo cedularno obdavčeni (dokončen davek) in se ne bodo vštevali v letno dohodninsko osnovo. Vse omenjene olajšave pa so olajšave namenjene zmanjševanju dohodninske osnove. Tisti, ki bodo ugotavljali davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov (op. urednice: t. i. vodenje knjig), pa bodo te olajšave lahko uveljavljali, saj gre za dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno dohodninsko osnovo (ni dokončen davek)."

Ob uveljavljanju normiranih odhodkov torej ni mogoče uveljavljati sploh nobenih dejanskih odhodkov, pa tudi prispevkov za socialno varnost ne, ki si jih nekateri samozaposleni plačujejo sami (ne država). Tudi odhodki za te plačane prispevke so že »vključeni« v predvidene 70% normirane odhodke. 

Tistim, ki vodijo knjige, pa pripadajo enake olajšave, kot so jim do sedaj.
 

Izdaja računov

Samozaposleni v kulturi bodo morali odslej ob avtorskih pogodbah še naprej izstavljati račune – tudi tisti, ki tega do sedaj niste počeli, ker naročniki tega od vas niso zahtevali, ali so vam račune celo zavračali. Računi se bodo morali glasiti na bruto znesek. Pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov bo dohodnina izračunana v davčnem obračunu, zato je dovolj, da je na računu naveden zgolj bruto znesek.

Obveznost izstavljanja računov je bila predpisana že prej za vse samozaposlene (glej Artservis, Priročnik: Obveznost izdajanja računov za samozaposlene). Uradno pojasnilo DURS -a se glasi: "Na tem področju se predpisi niso spremenili." Zato obveznost izdajanja računov z novim zakonom ni odpravljena. Avtorske pogodbe pa bodo kljub temu ostale potrebne za urejanje prenosa avtorskih pravic.

Honorarji avtorjem se po novem izplačujejo v bruto znesku, za naročnike pa odpade dosedanje odddajanje REK obrazcev.  

Primer novega bruto računa, ko normiranec ni zavezanec za DDV:

RAČUN ŠT.: 

Količina

 Vrsta blaga oz. opravljene storitve

 Cena brez DDV v EUR po enoti

 Vrednost brez DDV v EUR skupaj

 1

 xxxx

 100,00

 100,00

Skupaj za plačilo na transakcijski račun izdajatelja, št. xxx, odprt pri banki xxx v EUR: 100,00

V skladu s 94. členom nisem davčni zavezanec.

Izdajatelj računa:

Seveda je treba še naprej vpisovati tudi podatke, kot so naslovi, davčne, rok izvedbe, rok plačila....

Honorarji za avtorsko delo, ki je bilo izvedeno v letu 2012, naročnik pa ga je plačal avtorju letos, bodo obdavčeni na novi način - 70 % normiranih stroškov.
 

Kako po novem izračunati avtorski honorar?

Stari količniki ne veljajo več. Bruto si naj samozaposleni določi tako, da po končnem obračunu ne bo na slabšem, kot je bil po starem. Priporočljivo je torej ohraniti vsaj dosedanji bruto, saj informativni izračuni kažejo, da bodo tisti s slabšimi prejemki in olajšavami po novem plačeli več davka. Koristni so tudi ceniki in tarifniki, ki jih imajo nekatera strokovna združenja.

Članek Vsaj petina najšibkejših bo plačevala višjo dohodnino, Mojca Pišek, Dnevnik, 5. 1. 2012

Izračuni in druge informacije na spletni strani Društva novinarjev Sloveniije (veljavno tudi za kulturnike)

Priglasitev za normirane stroške

Avtor, ki želi ugotavljati  davčno osnovo na podlagi normiranih stroškov, mora to priglasiti davčnemu organu do 2. 4. 2013. Pogoj za vstop v sistem normirancev je zgornja meja 50.000 EUR bruto prihodkov na letni ravni. 

Vsi potrebni obrazci (na spletni strani DURS-a)

Vsi, ki ste že oddali prijavo za normirane stroške do konca novembra, boste avtomatično registrirani za nove normirane stroške, saj ste svojo obveznost priglasitve že izpolnili. Davčna uprava RS bo vsem, ki so novembra 2012 podali zahtevek na DURS, namesto potrdil poslala pojasnila v zvezi z novostmi na tem področju. 

Lahko pa se do 2. 4. 2013 tudi izpišete in se registrirate za vodenje knjig. V tem primeru predložite davčnemu organu obrazec 5 (Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013).

Tisti, ki vodite knjige, se prav tako lahko odločite za spremembo in se registrirate za normirane stroške do 2. 4. 2013. 
 

Letni obračun in akontacija dohodnine

Med letom bo davčni zavezanec – normiranec plačeval akontacije dohodnine. Osnova za izračun akontacije je višina dohodnine od dohodka iz dejavnosti na zadnjem letnem davčnem obračunu. Kaj je to? Samozaposleni bomo morali sami (ali s pomočjo računovodje) narediti letni davčni obračun, ki ga je treba oddati na DURS do konca marca naslednjega leta. 

Pri izdelavi letnega obračuna se bo moralo upoštevati vse izdane račune, ne glede na to, ali so plačani ali ne! DURS pojasnjuje: "V skladu z 49. členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB 7, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 94/12) za vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ne glede na to, ali svojo davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, velja, da se prihodki in odhodki pri ugotavljanju davčne osnove upoštevajo ob njihovem nastanku (fakturirana realizacija)."

Tistim, ki so že v letu 2012 imeli normirane stroške, v letu 2013 ne bo potrebno oddati letnega obračuna dohodka iz dejavnosti. Ti bodo prvi obračun oddali do konca marca 2014 za leto 2013. 

Vsi davčni zavezanci - tisti, ki bodo ugotavljali davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in tisti z normiranimi odhodki, bodo morali najkasneje do 2. aprila 2013 davčnemu organu predložiti izračun višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obrazec 4) in ga na DURS poslati do 2. 4. 2013.

Obrazec za napoved izračuna višine akontacije za 2013 (DURS)


Akontacija - izračun

Samozaposleni si moramo sami izračunati višino akontacije! To morajo storiti tudi tisti, ki so imeli že v letu 2012 normirane odhodke in ki bodo normirane odhodke imeli tudi v letu 2013.

Kako to storimo? Znesek akontacije dohodnine izračunamo tako, da od doseženih prihodkov odštejemo 70% normiranih stroškov. Razlika med doseženimi prihodki in odhodki prestavlja davčno osnovo. Akontacija dohodnine se izračuna tako, da se davčno osnovo pomnoži z 20 in deli s 100.

Primer izračuna akontacije za bruto dohodek 7.000 €:

V primeru, da bi zavezanec npr. dosegel npr. bruto prihodek 7.000 €, znaša znesek akontacije dohodnine 420€ in se plačuje v mesečnih obrokih, v višini 35€/mesec.

Izračun: prihodki = 7.000€

70% normirani odhodki = 4.900 €
Davčna osnova = 2.100 €

Akontacija dohodnine = 20% davčna stopnja na davčno osnovo
Akontacija dohodnine = 20% od 2.100 €= 420 €

420 € deljeno z 12 mesecev je 35 €.

Ali pa bolj enostavno - z avtomatskim excel izračunom.
(Pozor - preglednica izračunava samo mesečne zneske, akontacije pa so lahko tudi trimesečne!)
 

Akontacija - plačevanje

Akontacija se bo plačevala mesečno ali trimesečno, odvisno od letne obveznosti. Če je letna obveznost večja od 400 Eur, se bo akontacija plačevala mesečno.

Mesečne obroke akontacije dohodne od dohodka iz dejavnosti se plačuje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Trimesečne obroke akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti se plačuje do 10. v mesecu za preteklo trimesečje. Mesečni obroki za mesec januar, februar in marec 2013 in obrok za prvo trimesečje od januarja do marca 2013 zapadejo v plačilo 10. aprila 2013.
 

Obračun davka

Davki se obračunajo v naslednjem letu za leto nazaj, po letnem davčnem obračunu. Pri obračunu davka se bo od prihodkov odštelo 70% normiranih stroškov in se od razlike 30 % izračunal 20% davek. Odšteje se med letom plačana akontacija.

Če je samozaposleni med letom vplačal preveč, se mu preplačilo vrne. Če pa je vplačeval med letom premalo, pa bo moral doplačati. 

DURS pojasnjuje: "Zavezancem, ki oddajo obračun za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu letu – torej za obdobje od 1.1. do 31.12. in v obračunu izkazujejo preveč plačano akontacijo, mora DURS zavezancu razliko vrniti v 30 dneh po oddaji obračuna. Če vračilo ni izvedeno v 30 dneh po oddaji obračuna, se zavezancu vrnejo tudi obračunane pozitivne obresti za prepozno vračilo.

In v primeru, da imate na računu kakšno izvršbo? 
"Pred vračilom se v primeru, da ima zavezanec dolg iz naslova davčnih obveznosti, izvede pobot in se vrne na TRR le morebitni ostanek razlike.", pravijo na DURS-u.
 

Znižanje akontacije

Akontacijo je možno znižati! DURS pojasnjuje: "Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, bodo lahko pri davčnemu organu zahtevali spremembo višine akontacije (tj. zvišanje ali znižanje akontacije dohodnine). V skladu z 307.a členom ZDavP-2 se za spremembo akontacije med davčnim letom smiselno uporablja določba 299. člena ZDavP-2."

 

2. UVEDBA PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE .

Pri izplačilu navadne avtorske pogodbe (tiste z 10% normiranih stroškov) se na novo plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85% od bruto.

Pri izplačilu pogodb o delu (podjemnih pogodb) pa se stopnja prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje poveča iz dosedanjega prispevka 6% na 8,85%.

Novi prispevek je naložen naročnikom. Kot razumemo, obveznost plačevanja novega prispevka ne velja za avtorske honorarje fizičnih oseb z dejavnostjo (med njimi samozaposlenih v kulturi), ki predstavljajo dohodke iz dejavnosti, pa tudi ne za avtorske honorarje samozaposlenih oseb za prenos premoženjskih pravic. 

------------------------------------------------- 

Preberite tudi:

AAS - VAŽNO OBVESTILO avtorjem in plačnikom – 20.12.2012 

------------------------------------------------- 

Zahvala:

Informacije smo preverili na DURS-Generalnem davčnem uradu, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Hvala tudi vsem uporabnikom, ki ste prispevali svoje izkušnje.

------------------------------------------------- 

Pripravila:
Marija Mojca Pungerčar

Viri:
DURS - Generalni davčni urad, Oddelek za odnose z javnostmi
DURS - DU Ljubljana
Obrtna zbornica Slovenije
Računovodstvo Magofin
AAS - Avtorska agencija Slovenije
Uporabniki Artservisa 

Povezana novica na Artservisu:
Predlogi davčnih sprememb potrjeni (3/12/012)


NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti