www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

PRIJAVA PATENTA V RS

KAJ JE PATENT?

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se varuje izum, ki mora za pridobitev pravnega varstva izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da je s slehernega področja tehnike. To pomeni, da gre za neko tehnično rešitev;
2. da je nov, torej da kot tak še ni obsežen s stanjem tehnike in tako ni bil pred datumom vložitve patentne prijave dostopen javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. To praktično pomeni, da svetovna (strokovna) javnost ne sme biti seznanjena z določeno tehnično rešitvijo niti prek sredstev javnega obveščanja, filmskega prikazovanja, iz strokovnih glasil ali preko same uporabe ali na kakršenkoli drug način;
3. da je na inventivni ravni. To pomeni, da za strokovnjaka, na področju katerega je patent nastal, očitno ne izhaja iz že obstoječega ali znanega stanja tehnike. Zahteva se dokaj visoka stopnja ustvarjalnosti pri iskanju nove tehnične rešitve, saj ta ne sme biti dosegljiva po neki rutinski poti (in na ta način dosegljiva skoraj vsakomur, ki bi zgolj potegnil vzporednice znotraj obstoječega znanja), temveč je potreben nek samostojni miselni napor izumitelja;
4. da je industrijsko uporabna. To pomeni, da se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Iz patentnega varstva so izključena odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost, saj teh Zakon o industrijski lastnini (ZIL, UL RS, št. 51/2006 z dne 18.05.2006) ne priznava kot izume. Prav tako pa patent ne sme biti podeljen za izume, katerih uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo in za izume kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu.


VRSTE PATENTOV V RS

Obstajata 2 vrsti patentov: navaden patent in patent s skrajšanim trajanjem. Razlike v pravicah ni, saj je obseg pravnega varstva isti.

Obe vrsti patentov se razlikujeta v:
* težavnosti pridobitve varstva. Za patent s skrajšanim trajanjem zakon predvideva manjšo raven potrebne inventivnosti izuma; določen je le pogoj, da je izum dosežen z ustvarjalnim delom, torej da izkazuje določeno učinkovitost ali praktično prednost pri gospodarski uporabi;
* patent s skrajšanim trajanjem lahko traja največ 10 let od datuma vložitve prijave, medtem ko navadni patent načeloma traja 20 let (z morebitnim podaljšanjem še za 5 let);
* za patent s skrajšanim trajanjem ni mogoče zahtevati dopolnilnega patenta;
* za izume postopka, rastlinske vrste ali živalske pasme se patent s skrajšanim trajanjem ne more podeliti.

Poleg teh 2 možnosti pa obstaja še tretja možnost: izločena patentna prijava. Do nje pride na poziv Urada RS za intelektualno lastnino ali na zahtevo prijavitelja v primeru, ko izum ni enoten. Gre torej za primer, ko imamo opravka z več izumi, ki pa med seboj niso tako povezani, da bi pomenili enotno izumiteljsko zamisel. Takšna izločena patentna prijava sicer ohrani datum vložitve osnovne prijave, vendar postane v nadaljnem življenju samostojna.


PRIDOBITEV PATENTNEGA VARSTVA V RS - NACIONALNA PATENTNA PRIJAVA

Za pridobitev patentnega varstva v RS je potrebno pri Uradu RS za intelektualno lastnino vložiti prijavo, ki mora vsebovati vse sestavine, določene z Zakonom o industrijski lastnini in Pravilnikom o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti (Ur.l. RS, št. 102/01).

Sestavine patentne prijave:

1. zahteva za podelitev patenta, praviloma na obrazcu SIPO P-1 (1 izvod);
2. opis izuma, ki vsebuje prikaz problema, podatke o do sedaj znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih ter opis nove rešitve (2 izvoda);
3. patentni zahtevek oz. zahtevke, kjer je naveden predmet, obseg in vsebina zahtevanega varstva (2 izvoda);
4. povzetek oz. kratko vsebino izuma (2 izvoda);
5. skico ali skice, če je to potrebno (2 izvoda);
6. potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbine – 20.000,00 sit in obsega varstvo za prva 3 leta;
7. pooblastilo zastopniku, če je patentna prijava vložena po zastopniku;
8. pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena ZIL, če se zahteva razstavna prednostna pravica;
9. potrdilo o deponiranju biološkega materiala iz tretjega odstavka 87.člena ZIL, če gre za izum, ki ga ni mogoče drugače opisati;
10. besedilo prijave v slovenskem prevodu, če je bila prijava vložena po drugem odstavku 81. člena ZIL.

1. Zahteva za podelitev patenta:
Zahteva se praviloma vloži na obrazcu SIPO P-1, ki je na voljo tudi v vložišču Urada RS za intelektualno lastnino. Vsebovati mora naslednje podatke:
* navedbo, da se zahteva podelitev patenta;
* naslov za obveščanje, kamor Urad pošilja pisanja, telefon, telefaks in morebitno šifro akta;
* podatke o prijavitelju (priimek, ime in naslov oz. firma in sedež);
* podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri Uradu (priimek, ime oz. firma, registrska številka);
* podatke o izumitelju (priimek, ime in naslov, pri katerem zadostuje navedba kraja);
* naziv izuma v slovenskem jeziku, ki mora informativno in stvarno izraziti tehnično bistvo izuma;
* podatke o zahtevani prednostni pravici;
* označbo, ali je prijava za patent s skrajšanim trajanjem;
* navedbo roka, po katerem se zahteva predhodna objava patentne prijave, če se želi objava prej kot v rednem roku 18 mesecev;
* označbo, ali se zahteva izločitev iz prejšnje prijave in navedba številke prejšnje prijave;
* označbo o izjavi o skupnem predstavniku, kadar je več prijaviteljev in se odločijo za skupnega predstavnika;
* podatke o prilogah.

2. Opis izuma
Opis izuma mora biti sestavljen tako, da je razumljiv povprečnem strokovnjaku z zadevnega področja do te mere, da ga lahko uporabi.

Sestavljen mora biti na način in po vrstnem redu:
* naziv izuma, ki mora kratko, informativno in stvarno izraziti tehnično bistvo izuma (ne sme vsebovati izmišljenih ali komercialnih nazivov, imen, šifer, kratic, itd.);
* področje tehnike, na katerega se izum nanaša;
* prikaz tehničnega problema, ki ga rešuje izum in za katerega se zahteva patentno varstvo;
* podatke o stanju tehnike oz. dosedanjih znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih, pri čemer je zaželena navedba patentnih listin in drugih virov, ki se nanašajo na opisano stanje tehnike;
* opis skic izuma, če obstajajo;
* opis nove rešitve z vsemi bistvenimi značilnostmi;
* način industrijske ali druge rabe izuma, če ni ta očiten iz opisa ali same narave izuma.

3. Patentni zahtevek
Patentni zahtevek opredeljuje obseg in vsebino patentnega varstva in je kot tak najpomembnejši del patentne prijave. Napisan mora biti načeloma v enem stavku tako, da določi izum izključno z njegovimi tehničnimi značilnostmi. Biti mora jasen, jedrnat in podprt z opisom.

Vsebuje 2 dela:
* uvodni del, v katerem se navede naziv in tiste njegove tehnične značilnosti, ki so znane iz stanja tehnike in so nujne za opredelitev predmeta varstva;
* karakteristični del zahtevka, pred katerim so izrazi "značilen po tem", "označen s tem", in kjer so navedene tehnične značilnosti izuma, za katere se skupaj s tehničnimi značilnostmi uvodnega dela zahteva patentno varstvo. Zahtevek je lahko sestavljen tudi samo iz tega drugega dela.
Patentnih zahtevkov je lahko več, tako odvisnih kot neodvisnih. Pri odvisnih je uvodni del zahtevka sklicevanje na ustrezni neodvisni zahtevek.

4. Povzetek
Povzetek vsebuje naziv in kratko vsebino izuma. Opozoriti mora na področje tehnike, na katero se nanaša izum, omogočiti mora jasno razumevanje tehničnega problema, bistva rešitve in glavni način uporabe izuma. Povzetek naj ima največ 150 besed, vsebuje pa lahko tudi skico.

Oblikovna in druga pravila glede patentne prijave

Vložitev prijave:
Patentno prijavo se lahko pošlje na naslov: Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, p.p. 206, 1000 Ljubljana ali se jo odda v sprejemni pisarni Urada. Urad potrdi prejem vloge s povratnico po pošti ali s potrdilom o prejeti vlogi, če je bila prijava oddana osebno.

Izjemo predstavljajo izumi, ki so pomembni za obrambo in varnost naše države (zaupni izumi) in se vlagajo pri Ministrstvu za obrambo RS.

Oblika prijave:
Prijava mora biti jasna, čitljiva, omogočati mora jasno in primerno reproduciranje njene vsebine. Vložena mora biti v pisni obliki osebno, po pošti, telefaksu ali preko drugih elektronskih medijev. Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti vsebuje v 9. členu številne tehnične zahteve za prijavo, kot so npr. da se mora vsaka sestavina patentne prijave začeti na novem A4 listu v visokem formatu, pri čemer se smejo uporabljati le enostransko, glede oblike in oštevilčevanja skic, ipd.

Patentna prijava ne sme vsebovati:
* navedb ali risb v nasprotju z zakonom ali moralo;
* navedb, ki omalovažujejo proizvode ali postopke katerekoli tretje osebe ali kakovost in pomen prijave oz. patenta te osebe;
* navedb, ki očitno niso pomembne in potrebne.


PRIDOBITEV PATENTNEGA VARSTVA V RS - PRIJAVA V TUJINI


Poleg nacionalne prijave se lahko pridobi patentno varstvo v RS tudi s patentno prijavo v tujini na podlagi 3. člena ZIL, če je to v skladu z mednarodno pogodbo, ki obvezuje RS, in sicer:
- Pogodbo o sodelovanju na področju patentov-PCT

- Konvencije o podeljevanju patentov-EPK
- Uredbe o razširitvi evropskih patentov na RS (Ur.list RS, št. 15-617/02)

Več (Urad za intelektualno lastnino)


POSTOPEK PRED URADOM RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

Urad določi datum vložitve patentne prijave in številko vsaki prijavi, ki vsebuje vsaj najnujnejše sestavine:
* zahtevo za podelitev patenta;
* podatke za ugotovitev identitete prijavitelja ali oseb, ki omogočajo vzpostavitev stika z njim;
* del prijave, ki je na prvi pogled videti kot opis izuma.

V tem primeru je Urad dolžan pozvati prijavitelja, naj v določenem roku (3 mesece od vročitve poziva) vlogo dopolni. Če vloga ni dopolnjena v roku, se šteje za umaknjeno. Od dneva vložitve prijave ima prijavitelj prednostno pravico zoper vsakogar, ki bi v nadaljnih 12 mesecih v preostalih državah Pariške unije (podpisnicah Pariške konvencije) vložil prijavo za enak izum.

Prijava, ki vsebuje vse sestavine, se formalno preizkusi. Preveri se, ali so sestavine prijave in dokazila po vsebini in obliki skladne s predpisi in ali so plačane vse pristojbine v skladu z Uredbo o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine. Prijavno pristojbino je namreč potrebno plačati ob sami vložitvi prijave ali v 3 mesecih od vročitve poziva Urada, drugače se šteje prijava za umaknjeno.

Ko Urad ugotovi, da vse sestavine prijave ustrezajo predpisom, nadaljuje postopek po 88. členu ZIL in sprejme sklep o objavi prijave v uradnem glasilu Urada BIL ali pa zavrne zahtevo za podelitev patenta. Po poteku 18 mesecev od datuma vložitve prijave oz. od datuma prednostne pravice je dolžan Urad objaviti patentno prijavo v BIL in podeliti patent. Prijavitelj lahko zahteva tudi predčasno objavo, pri čemer izvede Urad postopek podelitve patenta v najkrajšem možnem času, vendar ne prej kot v 3 mesecih.

Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.

Zadnja posodobitev: 28. 2. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura