www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Delo na črno

Delo ustvarjalcev, ki delujejo preko avtorskih pogodb, pa nimajo urejenega statusa samozaposlenega v kulturi ali statusa s.p.-ja, lahko podleže definiciji dela na črno, ki je prepovedano.

Za kaj gre?

Avtorsko delo ni sporno, če gre za enkratne ali priložnostne avtorske pogodbe. V kolikor pa dohodki izkazujejo, da oseba sklepa večje število avtorskih pogodb in iz njih dobiva dohodke, si davčna uprava lahko predstavlja, da oseba opravlja določeno dejavnost. Če oseba za to dejavnost ni registrirana (npr. vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi), bi lahko šlo za delo na črno.

Delo na črno ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC, ki določa tudi sankcije za njegovo kršitev. ZPDZC določa, da za delo na črno šteje tudi, če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa zakon. Kot posameznika gre razumeti osebo, ki opravlja dejavnost oziroma delo brez registracije ali priglasitve in brez izpolnjevanja drugih z zakonom predpisanih pogojev.

Delo na črno kot tako ni povezano z davčno obveznostjo oziroma z (ne)plačevanjem davkov. To pomeni, da četudi posameznik redno plačuje akontacijo dohodnine oziroma dohodnino iz svoje dejavnosti (npr. dohodke na podlagi avtorskih pogodb), je še vedno lahko kršitelj zakona.

Kljub zgoraj izpolnjenim pogojem ne gre za delo na črno v določenih izjemah, kot so: delo v lastni režiji (opravljanje del na nepremičninah in premičninah v osebni lasti), humanitarno delo, prostovoljno delo in drugo.

Delo prostovoljcev po predlogu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno po 11. členu ne šteje za delo na črno, saj omenjeni zakon kot izjemo med drugim opredeli humanitarno in prostovoljsko delo:

1) Za humanitarno in karitativno delo se šteje brezplačno opravljanje dela za organizacije, ki pridobijo status humanitarne ali karitativne organizacije.

(2) Za prostovoljsko delo se šteje opravljanje dela v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.

Tako se organizirano prostovoljstvo (prostovoljstvo znotraj organizacij) ne šteje kot delo na črno, se pa med delo na črno uvrščajo nekatere oblike neformalnega prostovoljskega dela, med katere sodi tudi sosedska pomoč.

Nadzor nad delom na črno po ZPDZC sicer izvajata Tržni inšpektorat in Davčna inšpekcija. Prekršek se lahko kaznuje z globo od 208,65 EUR do 1877,82 EUR.

Povezave:

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC (Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12.02.2007)

Napoved dohodnine za samozaposlene (Artservis, Priročnik)

Obdavčitev za področje kulture (Artservis, Priročnik)

Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC . Dodaten vir: Slovenska filantropija

8. 4. 2009, zadnja posodobitev: 26. 1. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura