www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCE

Dvojno označevanje cen v tolarjih in evrih

26. 11. 2005 je začel veljati Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih. Zakon se nanaša na prodajo blaga in storitev končnim potrošnikom in nalaga vsem, ki z njimi poslujejo, da od 1. 3. 2006 dalje vse cene preračunajo tudi v evre. Uporablja se centralni paritetni tečaj 239,64.

POZOR!: To velja tudi za samozaposlene v kulturi, kulturna društva in zavode!

Zavezanci za dvojno označevanje cen so podjetja, kot jih definira zakon o dvojnem označevanju cen. "Podjetje" je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost ponujanja blaga in storitev, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo tudi na zavode in druge organizacije oziroma fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitve. Samozaposleni na področju kulture, tako kot samostojni podjetniki, so fizične osebe, in spadajo med "podjetje".

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih določa obveznost informativnega dvojnega označevanja cen blaga in storitev, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom v času uvajanja evra kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji. To pomeni, da morajo podjetja (kot jih določa zakon) dvojno označevati cene blaga in storitev, ki jih ponujajo potrošniku (npr. na cenikih), v obeh valutah. 10. člen zakona pa določa tudi obveznost dvojnega označevanja končne vsote na računu. Dvojno označevanje mora biti navedeno na vseh računih, ki so podprti z računalniškim sistemom. Če gre za račun, ki je napisan na roko, pa ga mora prodajalec opremiti z dvojnim označevanjem cen samo na zahtevo kupca.

Primer: društvo prodaja npr. zgoščenke, knjige ali vstopnice za prireditev in za te stvari izdaja račune fizičnim osebam (končnim porabnikom). Po novem mora društvo označiti tolarsko ceno tudi v evrih, če gre za račun, procesiran z računalnikom. Isto velja tudi za slikarja ali kiparja, ki svojo stvaritev proda končnemu kupcu, npr. zbiratelju.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Navodilo za uporabo Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih:

- Podjetja oz. pravne osebe pri izstavitvi računa za blago ali storitve navajajo obe tarifi le za končno vsoto.

- Ceniki morajo vsebovati obe tarifi.

- Označeno mora biti: ZA IZRAČUN CEN V EVRIH JE UPORABLJEN CENTRALNI PARITETNI TEČAJ 239,64.

- Podjetja, ki blago ponujajo prek katalogov, lahko izpolnjujejo zahteve zakona tudi tako, da v katalogu navedejo cene le v tolarjih na datum izida kataloga. Katalogu morajo dodati menjalni tečaj in cenik z navedbo vseh cen iz kataloga v obeh valutah v naraščajočem vrstnem redu. Na ceniku mora biti navedeno, na kakšen način se zaradi spremembe menjalnega tečaja ob določitvi tečaja zamenjave preračunajo cene v navedenih valutah. Praktično to pomeni, da napišete pojasnilo za potrošnike:
a. Za izračun cen v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj, ki je bil določen ob vstopu RS v ERM II (1 eur= 239,64 SIT) in je v času priprave kataloga za tisk, določen kot tečaj, po katerem se cene dvojno označujejo v obdobju informativnega dvojnega označevanja cen.
b. Ne glede na to, da so v ceniku objavljene cene v evrih izračunane po centralnem paritetnem tečaju, se od dne določitve tečaja zamenjave, ki ga določi Svet EU, za preračun v katalogu navedenih tolarskih cen v evre, uporablja tečaj zamenjave.

- Obdobje informativnega dvojnega označevanja cen se začne 1. marca 2006 in konča na dan določitve konverzijskega razmerja.

Vir: Tana Lipovž.

Povezave:

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS 101/2005)

Vprašanja in odgovori na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo
Prispevek pripravila: Marija Mojca Pungerčar

Februar 2006

 O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura