www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Avtorski honorarji
23.2.2006

Vprašanje:

Sem samozaposlena na področju kulture. Zanima me, kako bo po novem z avtorskimi honorarji in normiranimi stroški? Ali mi pripada posebna davčna olajšava? Na davčni izpostavi so mi zavrnili vlogo, s katero sem zahtevala priznanje posebne olajšave. Ali moram izdajati račune in imeti odprt poslovni račun pri banki?

Odgovor:

Najprej naj pojasnimo, da se oddaja davčne napovedi, ki jo je potrebno opraviti do 31. 3. 2005, nanaša na davčno leto 2004, za katero še vedno velja stara zakonodaja, torej prejšnji Zakon o dohodnini.

Vprašanja glede normiranih stroškov in olajšav tako ostajajo enaka kot v preteklih letih:
- Avtorski honorarji se štejejo pod dohodek iz dejavnosti, o katerih se lahko odštejejo dejanski stroški (izkazani z računi, ni omejitve njihove višine) ali izjemoma normirani stroški v višini 40% ustvarjenih prihodkov, ki so priznani avtomatično, a veljajo le za samostojne kulturne delavce, samostojne novinarje, itd. , ki so vpisani v ustrezne evidence takšnih oseb.
- Dohodki iz avtorskih pravic (npr. odstop pravice do izkoriščanja avtorskega dela) so bili uvrščeni kot dohodek iz premoženjskih pravic, od katerega smo odšteli normirane stroške v višini 40% doseženega dohodka.
- Olajšave ostajajo enake kot v prejšnjih letih (11% splošna olajšava, priznana avtomatično, olajšave za vzdrževane družinske člane, 3% z izkazanimi računi za posebne vrste stroškov, itd.).

Ker imate od 1.12.2004 status samostojne kulturne delavke in ste predvidevamo da vpisani v ustrezno evidenco takšnih oseb, za vas od 1.1.2005 velja naslednja ureditev:
- V kolikor vodite poslovne knjige (kar pravite, da jih), od prihodkov ne odštevate normiranih stroškov, ampak lahko dohodek zmanjšate za vse nastale dejanske stroške, izkazane v teh poslovnih knjigah. Višina teh stroškov ni zakonsko omejena in tako lahko znaša tudi npr. 50% ustvarjenih prihodkov.

- V kolikor poslovnih knjig ne bi vodili, bi lahko zahtevali zmanjšanje ustvarjenih prihodkov za normirane stroške v višini 25% prihodkov, ki se priznajo avtomatično oz. jih ni potrebno dokazovati z računi. Priznanje teh normiranih stroškov pa lahko samozaposleni zahteva le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. če ni dolžan voditi poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih - pri čemer obveznost vodenja poslovnih knjig v predpisih ni jasno opredeljena. Nekateri interpretirajo novi Zakon o dohodnini v 35. členu tako, da postavljajo mejo pri znesku 3,9 milijona sit prihodkov v preteklem letu (nad tem zneskom naj bi obstajala omenjena obveznost voditi poslovne knjige, pod njim pa ne). Iz Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti, pa izhaja, da takšna obveznost obstaja za vse samozaposlene osebe, vsaj v zvezi z vodenjem evidence izdanih knjigovodskih listin ter evidence osnovnih sredstev.
2. Da ne zaposluje delavcev.
3. Da njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih ne presegajo 3,9 milijona sit.

- Od omenjenih zmanjšanj prihodkov za stroške, nastale v zvezi z opravljanjem dejavnosti, pa se razlikuje posebna osebna olajšava, namenjena samozaposlenim na področju kulturne dejavnosti, ki so vpisani v ustrezen razvid takšnih oseb. Pod določenimi pogoji se namreč osebam s tem statusom lahko prizna posebna 15% olajšava, ki se upošteva poleg zmanjšanja prihodkov za dejanske ali normirane stroške! Posameznik mora za pridobitev te olajšave izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Da gre za poklic, značilen samo na področju kulturne dejavnosti.
2. Da nima sklenjenega delovnega razmerja.
3. Da ne opravlja druge dejavnosti.
Olajšava se upošteva maksimalno do zneska 3,9 milijona prihodkov letno. Ker omenjate, da ste presegli omenjeni znesek, vam olajšava vseeno pripada (če izpolnjujete zgoraj omenjene pogoje) v maksimalnem znesku 585.000,00 sit (15% od 3,9 mio sit). če bi dosegali prihodek v vrednosti npr. 2 mio sit, bi olajšava znašala 15% od 2 mio sit, in sicer 300.000,00 sit. Za to olajšavo se samozaposleni odloči sam s tem, o čemer obvesti davčni organ in izplačevalca dohodka, kadar so temu naložene obveznosti plačnika davka. Olajšava se lahko uporabi le za dohodke, izplačane po dnevu, ko je bilo tako obvestilo predloženo davčnemu organu. O tem izda davčni organ v petih dneh potrdilo, ki velja za obdobje celotnega davčnega leta.

Tako vam po našem mnenju in ob danih podatkih na davčni izpostavi ne bi smeli zavrniti vloge, s katero ste zahtevali priznanje te posebne olajšave v skladu s 107. členom Zakona o dohodnini. V napovedi za odmero dohodnine pa je nobenem primeru ne bi mogli uveljavljati že letos (v napovedi za leto 2004).

V skladu z novo zakonodajo samozaposleni dobivajo dohodek iz dejavnosti, od katerega se vedno odštevajo stroški na zgoraj opisan način. Primer odvisnega razmerja oz. priznanja normiranih stroškov v višini 10% dohodkov se nanaša le na primere, ko je oseba v občasnem odvisnem pogodbenem razmerju z izplačevalcem avtorskega honorarja in dela po njegovih navodilih in z njegovimi sredstvi, pri čemer ima ponavadi sklenjeno še pogodbo o zaposlitvi z nekim drugim delodajalcem. Ta dohodek se šteje v tem primeru kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in obstaja poleg nekega osnovnega dohodka (npr. plače).

Izdaja računov je obvezna v vsakem primeru, čeprav niste zavezanec za DDV po Zakonu o DDV in nikakor ne vpliva na vaš status oz. priznanje te posebne osebne olajšave.

Obveznost odprtja poslovnega računa za samozaposlene osebe v nobenem predpisu ni izrecno predvidena. Banke ga predvidevajo predvsem za gospodarske subjekte (npr.: d.o.o. in samostojne podjetnike posameznike) saj je pogoj za odprtje vpis v sodni register. Sodnega registra ne gre enačiti z evidenco samozaposlenih oseb. Tako ne vidimo nobenih zakonskih ovir, da ne bi poslovali zgolj na podlagi transakcijskega računa pri vaši banki.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura