www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Dopolnitev pogodbe o zaposlitvi
19.5.2007

Vprašanje:

Ali lahko, če sploh, delodajalec (d.o.o.) dopolni pogodbo o zaposlitvi?

Sprašujem za dopolnitev z naslednjimi vsebinami:
1.)  Vsaka pridobitev postranskega dela je dovoljena le s predhodno privolitvijo delodajalca.
2.)  Prenehanje delovnega razmerja: Za odpoved delovnega razmerja veljajo pravila zakona o uslužbencih oz. veljavne kolektivne pogodbe. Dogovorjeno je, da je datum odpovedi lahko vsakega zadnjega dne v koledarskem mesecu.
3.)  Dolžnost varovanja tajnosti: Delavec se obvezuje, da bo vse poslovne tajne in dogodke ter druge okoliščine, ki so mu bile zaupane, še posebej s strani tretjih oseb kot n.p.kupci, dobavitelji i.t.d. varoval tudi takrat, ko bo njegovo delovno razmerje že prenehalo.

Odgovor:

Pogodba o zaposlitvi se lahko spremeni, vendar le v sporazumu med obema pogodbenima strankama. Tako določa tudi Zakon o delovnih razmerjih, ki v 46. členu pravi, da lahko spremembo pogodbe o zaposlitvi predlaga vsaka stranka, sprememba pa velja le, če na to pristane tudi druga stranka.

Načeloma že Zakon o delovnih razmerjih določa, da sme delavec, ki dela polni delovni čas, izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del. Če gre samo za avtorsko pogodbo, to ne velja, razen če gre za isto dejavnost kot jo opravlja delodajalec (konkurenčna prepoved, 37. člen ZDR), tudi v tem primeru zakon pravi, da je potrebno pridobiti pisno soglasje delodajalca.

Če niste zaposleni v javnem sektorju, potem za vas veljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih, ZJU se uporablja samo za delavce v javnem sektorju. S pogodbo o zaposlitvi ni mogoče določiti posameznih elementov delovnega razmerja na škodo delavca. To pomeni, da pogodba o zaposlitvi ne more določiti dodatnih odpovednih razlogov ali strožjih pogojev.

Kot rečeno pa je odvisno od tega, v kakšnem podjetju delate. ZDR določa varovanje poslovne skrivnosti, vendar ne določa trajanja te dolžnosti, medtem ko Zakon o javnih uslužbencih izrecno določa, da ta dolžnost zavezuje delavca tudi po prenehanju delovnega razmerja. Če ste torej javni uslužbenec, morate že na podlagi zakona poslovne skrivnosti varovati tudi po prenehanju delovnega razmerja, če pa niste javni uslužbenec, pa vas ta dolžnost zavezuje po prenehanju, če je dogovorjena v pogodbi (kot navajate v vašem vprašanju).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura