www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Mandatna pogodba
28.5.2007

Vprašanje:

Kot zakoniti zastopnik društva sem se pred nekaj meseci udeležila seminarja za predstavnike društev. Tam so nam med drugim predstavili mandatno pogodbo,ki jo lahko uporabljamo za funkcionarje v društvu /predsednik, tajnik, itd. 

Ker pa v društvu žal nimam obrazca, me zanima, kako se sestavi? V čem se razlikuje od avtorske pogodbe?

Odgovor:

Pri sestavi mandatne pogodbe se lahko oprete na Obligacijski zakonik 766. člen in nadaljnji), ki ureja pravice in obveznosti iz pogodbe naročilu (mandatne pogodbe). Poleg podatkov o obeh strankah (podatki o naročitelju in prevzemnik naročila) je v pogodbi smiselno opredeliti tudi:
• Katere posle prevzemnim naročila prevzema (npr. izvajanje nalog, glede na določeno funkcijo v društvu),
• Ali pripada naročniku kakšno plačilo za delo in kolikšno. Način plačila zakonsko ni reguliran, kar pomeni, da se stranki pogodbe sami dogovorita za ključ plačila – lahko je to povšalno plačilo za neko obdobje ali pa plačilo glede na število poslov, ki jih prevzemnik opravi za naročitelja. Dogovoriti se je potrebno ali je znesek bruto al neto, saj je razlika lahko velika (glej spodaj).
• Kako je z dajanjem navodil prevzemniku in ali se sme od teh navodil odmakniti,
• Kako je s poročanjem prevzemnika naročila,
• Kakšni so pogoji obeh za odstop od pogodbe ali za odpoved,
• Drugo, kar menite, da bi bilo v korist društva potrebno urediti v pogodbi.

Pri avtorski pogodbi, pa gre za obveznost rezultata in avtor dobi pravico do plačila, ko izdela določeno stvar (avtorsko delo) oziroma ko prenese avtorske pravice v zvezi s tem delom. Avtor se torej zaveže opraviti/izdelati določeno avtorsko delo in ima pravico, ko delo opravi (ko je rezultat), ne pa če dela ne opravi in se je vseeno trudil. Predmet avtorske pogodbe je seveda lahko le avtorsko delo in ne kakršno koli delo (v tem pogledu je mandatna pogodba širša). Kot avtorsko delo gre šteti individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene.

Bistvo mandatne pogodbe je, da se z njo prevzemnik naročila obveže, da si bo za naročnika prizadevati opraviti določene posle. Gre torej za obveznost prizadevanja, saj prevzemniku pripade plačilo ne glede na rezultat, če se je za dosego tega rezultata skladno s pogodbo ustrezno trudil.

Z davčnega vidika pa je razlika sledeča:
Pri avtorski pogodbi je potrebno ob izplačilu odvesti akontacijo dohodnine v višini 25% (osnova je  dogovorjen honorar, zmanjšan za 10% normirane stroške). Normirani stroški so v določenih primerih lahko višji – če imate posebno odločbo ministrstva za kulturo (samostojni kulturniki), a ker gre za delo funkcionarjev v društvo, tega na tem mestu ne obravnavamo.

Mandatna pogodba se prav tako kot avtorska pogodba šteje kot »dohodek iz drugega pogodbenega razmerja«, kar pomeni, da je obračun akontacije enak, kot opisan zgoraj (10% normirani stroški, 25% akontacija, ki se izplača ob nakazilo plačila in je obveznost izplačnika – društva).

Menimo, da je pri mandatni pogodbi potrebno upoštevati še določene obveznosti, ki sicer veljajo za podjemno pogodbo (pogodbo o delu). Dodaten strošek naročnika pri mandatni pogodbi je tako še:
- 6% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto zneska osebnega    prejemka (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju govori o opravljanju dela za plačilo na podlagi pravnega razmerja)
- pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (za poškodbe pri delu): 2,91 EUR .

25% posebni davek na določene prejemke pa po našem mnenju ne pride v poštev, saj Zakon o posebnem davku na določene prejemke govori le o pogodbi o zaposlitivi in pogodbi o delu (podjemni pogodbi), ne pa tudi o mandatni pogodbi.

Želimo opozoriti, da obstaja glede obdavčitve mandatne pogodbe nekaj različnih stališč, saj se Davčna uprava v svojim mnenjih do mandatne pogodbe še ni opredelila. V zvezi s tem se lahko za konkretno vprašanje, glede na delo, ki bi se v društvu opravljalo preko mandatne pogodbe obrnete direktno na vam najbližjo  izpostavo DURS-a.

Obrazca za mandatno pogodbo, ki bi vam ga lahko poslali v okviru brezplačne pravne pomoči nimamo, lahko pa se obrnete na Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, kjer nudijo pravno pomoč neposredno tudi društvom.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura