www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Odkupna in predkupna pravica
28.5.2007

Vprašanje:

Društvo je dobilo v brezplačen najem gospodarsko poslopje. Lastnikov je več in živijo v Ameriki. Z najemodajalci smo si izgovorili predkupno pravico, ki pa jo je njihova advokatinja spremenila v odkupno in nas skuša prepričati, da je to v redu. 

Ali naj vztrajamo na predkupni pravici ali ne? Nam se zdi, da ima predkupno pravica prednost pred odkupno. Z lastniki nimamo težav in se strinjajo z vsem, kar bomo predlagali.

Odgovor:

1. Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) ureja vprašanja povezana s pogodbeno in zakonsko določenimi predkupnimi pravicami v poglavju o prodajni pogodbi. OZ tako v  507. členu določa, da se s pogodbenim določilom o predkupni pravici lastnik stvari zavezuje, da bo predkupnega upravičenca obvestil o nameravani prodaji stvari določeni osebi ter o pogojih te prodaje ter mu ponudil, naj jo on kupi pod enakimi pogoji.
 
Če ni drugače določeno, mora predkupni upravičenec v 30 dneh po prejemu lastnikovega obvestila o nameravani prodaji na zanesljiv način obvestiti prodajalca o svoji odločitvi, da bo izkoristil svojo predkupno pravico. Hkrati z izjavo, da kupuje stvar, mora plačati kupnino, določeno v lastnikovem obvestilu o nameravani prodaji, ali jo položiti pri sodišču. Če je lastnik v pogojih za prodajo navedel določen rok za plačilo kupnine, lahko predkupni upravičenec izkoristi ta rok le, če da zadostno zavarovanje.
 
Predkupna pravica preneha s potekom časa, ki je določen s pogodbo. Če čas trajanja ni določen, predkupna pravica preneha s potekom petih let od sklenitve pogodbe.
 
2. Odkupna pravica pa je pojem, ki ga ureja Stvarnopravni zakonik (v nadaljevanju SPZ). SPZ v 38 členu (ki sicer ureja omejitev lastninske pravice po volji lastnika) tako določa, da se lastnik lahko s pravnim poslom zaveže, da bo drugi pogodbeni stranki pod dogovorjenimi pogoji na njeno zahtevo prodal določeno stvar (odkupna pravica).

Odkupna pravica se ne more prenesti. Odkupna pravica se lahko časovno omeji, sicer pa preneha s smrtjo oziroma prenehanjem druge pogodbene stranke.

3. Glede na navedeno je torej razlika med tema pravicama v tem, da se z odkupno pravico lastnik zaveže, da bo drugi pogodbeni stranki pod dogovorjenimi pogoji na njeno zahtevo prodal določeno stvar, pri predkupni pa se lastnik zaveže, da bo predkupnega upravičenca obvestil o nameravani prodaji stvari določeni osebi ter o pogojih te prodaje ter mu ponudil, naj jo on kupi pod enakimi pogoji.

Obe pravici je mogoče vpisati v zemljiško knjigo, kar vam tudi priporočamo, v kolikor imate interes stanovanje nekoč odkupiti. Pravice, ki so vpisane v zemljiško knjigo namreč učinkujejo tudi proti tretjim osebam in ne samo med strankama pogodbe.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura