www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kako ukiniti društvo?
5.7.2007

Vprašanje:

Prosim, če mi lahko opišete postopek za  ukinitev društva.

Odgovor:

Zakon o društvih (ZDru-1) v 37. členu določa več možnosti prenehanja društva: po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s tečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. V nadaljevanju vam opisujemo postopek ukinitve po volji članov.

Zbor članov mora sprejeti sklep o prenehanju društva. Pri tem je potrebno upoštevati, ali mogoče temeljni akt društva določa kakšno posebno večino, s katero mora biti takšna odločitev sprejeta ali pa če je glasovanje tajno. Na samem zboru, ko se bo o tem odločalo, bo potrebno prej pregledati gradivo, ki bo vsebovalo: poročilo o obsegu sredstev in drugega premoženja društva ter obveznosti društva. Treba je določiti, kako bo društvo poravnalo obveznosti, koliko je neporabljenih javnih sredstev (to bo razvidno iz letnega poročila),…
 
V sklepu o prenehanju društva morate opredeliti, kdo bo prevzemnik premoženja. Le to  se lahko prenese na: drugo društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s spodobnimi cilji, kot so cilji društva, lokalno skupnost (mogoče imate prevzemnika premoženja že določenega v temeljnem aktu), ne more pa se prenesti na kakšno politično stranko ali razdeliti med člane. Če premoženje (ali del tega) predstavljajo  proračunska sredstva iz državnega ali občinskega proračuna  se ta vrnejo v proračun.

Ko bosta pripravljena sklep o prenehanju društva in poročilo o razpolaganju s premoženjem, ju bo zastopnik društva skupaj z zahtevo po izbrisu iz registra društva, v roku 30 dni, podal na pristojni organ, to je upravna enota, na območju katere je imelo društvo sedež. Za izbris društva je potrebno plačati upravno takso.

Pri sredstvih je pomembno tudi to, da člani društva ne odgovarjajo za dolgove društva, morajo pa odgovorne osebe paziti, da ne bi oškodovali upnikov, s tem ko bi lažno prikazali stanje premoženja in obveznosti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura