www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Davčni vidik sponzorstva in donatorstva
10.7.2007

Vprašanje:

Zanima me, kateri način je iz davčnega vidika ugodnejši: sponzorstvo ali donatorstvo?

Odgovor:

1) Davčni vidik donatorstva

- Z vidika donatorja:

Če je donator pravna oseba, mu lahko donacija zniža osnovo za plačilo davka na dohodek pravnih oseb. V skladu z 52. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2), ki določa olajšave za donacije, lahko uveljavlja zavezanec davčno olajšavo (zmanjšanje davčne osnove) za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, invalidske, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je možno uveljaviti v znesku vseh izplačil za navedene namene v celotnem davčnem obdobju, vendar največ do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Če je donator fizična oseba, je situacija podobna: donacijo mora nameniti organizaciji, z istimi kriteriji kot zgoraj, pri tem pa se mu zmanjšanje davčne osnove za plačilo dohodnine upošteva le to 0,3% obdavčenega dohodka.

- Z vidika prejemnika:

Davek na dodano vrednost se pri donaciji ne obračuna. Če je prejemnik pravna oseba, takšen prihodek ni obdavčen.


2) Davčni vidik sponzorstva

- Z vidika sponzorja:

Za sponzorja kot pravno osebo je to odhodek za namene promocije sebe ali svoje dejavnosti in se kot tak tudi prikazuje, pri tem pa ni nobenih davčnih posebnosti ali olajšav. O sponzorjih kot fizičnih osebah ne govorimo.

- Z vidika sponzoriranca:

Promocija sponzorja je potrebno gledati kot vrsto storitve, zato je prva razlika glede na donacije ta, da je potrebno obračunati davek na dodano vrednost. Ko se dogovarjamo o višini denarnih zneskov, je potrebno biti pozoren na to, ali imamo DDV vključen ali ne.

Če je sponzoriranec pravna oseba in zavezanec za plačilo DDV-ja, mora seveda obračunani davek odvesti davčni upravi. Posebnih olajšav tu nimamo, sredstva sponzorja se vključijo v osnovo za plačilo davka na dohodek pravnih oseb, od katere nato plačamo davek.

Sklep:

V vašem primeru je torej davčno bolj ugodna donacija, saj tovrsten dohodek za pravno osebo ni obdavčen. Prav tako donatorju, ki je registriran kot d.o.o. ali s.p., donacija lahko zniža davčno osnovo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura