www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zmanjšanje davčne osnove
13.7.2007

Vprašanje:

Sem redno zaposlen za polni delovni čas, ob njem pa bom naslednja tri leta opravljal projektno delo, ki bi naj bilo plačano preko avtorske pogodbe. Bojim se, da bom pri seštevku vseh dohodkov za leta 2007-2009 prav zaradi avtoskega honorarja padel v najvišji razred.

Sedaj sem mi pri plači odvaja dohodnina iz drugega razreda. Pri "padcu" v višji razred pa sklepam, da mi bo posledično obračunana višja dohodnina, čeprav bom verjetno samo za nekaj evrov prekoračil mejo med srednjim in najvišjim razredom za obdavčitev dohodka glede na novo davčno zakonodajo.

Zato vas prosim za naslednja pojasnila:
- ali je moje sklepanje pravilno?
- ali lahko osnovo za davek zmanjšam na način višjega priznavanja normiranih stroškov, tj. več kot za 10%, kot je običajno?
- kako in kje lahko uredim višje priznavanje normiranih stroškov ter do kakšne mere? Ocenjujem namreč, da bom skoraj polovico honorarja porabil za kritje stroškov strokovnih ekskurzij v tujini (potni stroški, nočitve, prehrana), nabavo literature ipd., ki bodo sestavni del nujni pogoj mojega dela.
- ali se mi glede na navedeno situacijo in dohodke bolj splača urediti popoldanski s.p.?
- kateri urad ali spletna stran nudi natančen izračun za dohodnino?

Odgovor:

To, ali boste naslednje leto v tretjem davčnem razredu, je odvisno od tega, za koliko se vam bo spremenila davčna osnova. V letno davčno osnovo se vštejejo poleg dohodkov iz delovnega razmerja tudi dohodki, ki jih pridobimo na podlagi avtorske pogodbe, ali pa kakšne druge pogodbe za stvaritev ali izvedbo avtorskega dela (zakon to imenuje dohodek iz drugega pogodbenega razmerja).

Letno davčno osnovo kot osnovno podlago za odmero davka je možno zmanjšati z normiranimi stroški ter s splošnimi in posebnimi olajšavami. Več kot je olajšav, manjši bo odmerjeni znesek davka, ker bodo večje olajšave prikazale manjši ustvarjeni dohodek.

Z novim zakonom je uvedena različna obravnava avtorskih honorarjev glede na status avtorja. Tako lahko sedaj ustvarjalec za isto vrsto dela prejme različne vrste dohodka, ki so odvisni od ustvarjalčevega statusa (npr.: zaposleni delavec, samozaposleni, itd.). Občutna razlika je tudi v višini normiranih stroškov, saj se sedaj priznavajo načeloma le še v višini 10% dohodka (prej 40%).

Iz vašega vprašanja žal ni razvidno, s kom bi sklenili avtorsko pogodbo, zato vam ne moremo odgovoriti, ali se vam bodo normirani stroški sploh priznali.

Zato vam v nadaljevanju ponujamo odgovor za različne možnosti:

1. Če je oseba v delovnem razmerja, pridobiva dohodke (na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi) iz zaposlitve (npr. plača, regres, itd.),  poleg tega pa lahko prejema tudi avtorski honorar od delodajalca. Ta avtorski honorar se v celoti šteje kot dohodek iz delovnega razmerja. Za to vrsto dohodka se ne priznajo normirani stroški, ampak se dohodek zmanjša za obvezne prispevke za socialno varnost.

2. Če je oseba v občasnem odvisnem pogodbenem razmerju z izplačevalcem avtorskega honorarja (ne v delovnem razmerju!) in dela po njegovih navodilih in z njegovimi sredstvi, se njeni dohodki štejejo kot dohodki iz drugih pogodbenih razmerij.

Ti dohodki ne temeljijo na pogodbi o zaposlitvi, čeprav ima lahko takšna oseba sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z nekim delodajalcem, ki pa hkrati ni izplačevalec avtorskega honorarja, temveč na drugih pogodbah, npr. na pogodbi o stvaritvi avtorskega dela, pogodbi o izvedbi avtorskega dela, itd. Ti dohodki se zmanjšajo za normirane stroške, ki so povezani z opravljanjem dela in storitev in se avtomatično priznajo v višini 10% dohodka (jih ni potrebno posebej izkazovati z računi). Dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z opravljanjem dela in storitev, ki bi presegali teh 10%, pa je tudi mogoče uveljavljati, le da je potrebno za njih predložiti dokazila - račune. Ti se lahko priznajo do višine, ki jo predpiše vlada z uredbo (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo).

3. Samozaposlene osebe (to je aktualno v primeru ustanovitve popoldanske dejavnosti- s.p.), ki samostojno in neodvisno opravljajo neko dejavnost (kmetijsko, gozdarsko, podjetniško ali poklicno, npr. novinarstvo, kulturne dejavnosti, itd.) in so vpisane v evidenco takšnih oseb, prejemajo dohodek iz dejavnosti. Ta dohodek se lahko zmanjša na dva različna načina,ki sta določena na podlagi obveznosti vodenja poslovnih knjig. Tisti samozaposleni, ki vodijo poslovne knjige, lahko svoj dohodek zmanjšajo za vse nastale dejanske stroške (izkazane v teh poslovnih knjigah).

Ostali samozaposleni, ki niso dolžni voditi poslovnih knjig, pa lahko zahtevajo zmanjšanje ustvarjenih prihodkov za 25%, pri čemer morajo biti hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Da niso dolžni voditi poslovnih knjig in drugih evidenc;
2. Da ne zaposlujejo delavcev;
3. Da njihovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih ne presegajo 42.000 € (10,064.880 sit);
4. da v preteklem davčnem letu ni ugotavljal davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali je ugotavljal davčno osnovo od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v zadnjih treh zaporednih davčnih letih in je na koncu triletnega obdobja dvakrat zaporedoma izpolnjeval pogoj iz prvih treh točk.

4. Če oseba doseže dohodek z nekim posameznim poslom, kjer gre za samostojno in neodvisno izvršitev tega posla (npr. izdelava ali popravilo kakšne stvari, izvršitev določenega posla, itd. - za razliko od odvisnega pogodbenega razmerja, kjer je ustvarjalec vpet v delovni proces naročnika) se lahko od vsakega takega dohodka avtomatično odštejejo normirani stroški v višini 10% dohodka.

5. Oseba, ki občasno ustvari avtorsko delo in prenese avtorsko pravico na drugo osebo, pridobi dohodek iz prenosa  premoženjskih pravic (avtorske pravice). Od tega dohodka lahko avtomatično odšteje 10% dohodka kot normirane stroške.

Poleg normiranih stroškov, ki zmanjšujejo posamezne prihodke, poznamo tudi splošne in posebne olajšave, ki zmanjšujejo letno davčno osnovo.

Ustanovitev s.p.-ja kot popoldanska dejavnost je podobna ustanovitvi »navadnega » s.p.-ja. Pri ustanovitvi s.p.-ja se ne zahteva osnovni kapital, pa tudi registracija je brezplačna.

Več informacij o registraciji vam je na voljo na spletni strani e-vem. Na splošno ne gre za dejavnost, ki zahteva veliko stroškov. Sami se odločite, ali se boste že od začetka registrirali kot zavezanec za DDV.

Predlagamo vam, da se obrnete za pomoč k računovodji, ki vam bo z natančnim izračunom lahko svetoval, katera od možnosti bi bila za vas najbolj ugodna.

Izračun dohodnine

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo



 



O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura