www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kako zaposliti tujca?
16.7.2007

Vprašanje:

V naši firmi (d.o.o.) bi radi bi zaposlili dva gospoda iz Izraela. Prosimo vas za pravni nasvet, kako lahko to uredimo?

Odgovor:

Temeljni pogoj za zaposlitev oziroma delo tujcev v Sloveniji je pridobitev delovnega dovoljenja, ki ga izdaja zavod za zaposlovanje pod pogojem, da ni ustreznih domačih delavcev, ki bi bili pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev. Delovna dovoljenja se izdajajo praviloma na vlogo delodajalca in so časovno omejena na največ eno leto. To pomeni, da je potrebno za tujega delavca vsako leto preveriti, ali obstajajo domači kandidati, od česar je odvisna njegova nadaljnja zaposlitev, saj prenehanje dovoljenja pomeni tudi prenehanje delovnega razmerja.

Vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev vloži delodajalec, ki ima sedež ali prebivališče prijavljeno na območju Republike Slovenije, pri pristojni območni službi zavoda na predpisanih obrazcih TUJ.

Informacije o obrazcih (spletna strani Zavoda za zaposlovanje)

V kolikor je vloga popolna, mora Zavod o izdaji delovnega dovoljenja odločiti najkasneje v 60-ih dneh.

O pritožbah odloča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Dodatne informacije o postopku izdaje delovnih dovoljenj so na razpolago pri referentih za izdajo delovnih dovoljenj po območnih službah Zavoda oziroma pri Centralni službi Zavoda, Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana.

V določenih primerih ni potrebno preveriti stanja na trgu dela, torej pogoj, da ni ustreznih domačih delavcev ni treba biti izpolnjen (četrti odstavek 11. člena Zakona o zaposlovanju tujcev).

To velja v naslednjih primerih:

1. če delodajalec želi zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo iz poklicne skupine: metalurgi, mehaniki in strojniki, elektrikarji, računalničarji, kemiki, farmacevti, gradbeniki;

2. če delodajalec želi zaposliti tujca iz poklicne skupine: gozdarji - stopnja zahtevnosti del 2 : gozdni delavec – stopnja zahtevnosti del 3 : gozdar –stopnja zahtevnosti del 4 : gozdar;
obdelovalci kovin - stopnja zahtevnosti del 2 : varilci, kleparji - stopnjazahtevnosti del 3 : varilci - stopnja zahtevnosti del 4 : varilec;
kleparji;
ključavničarji;
monterji in inštalaterji - stopnja zahtevnosti del 4: konstrukcijski mehanik, monter konstrukcij, monter vodovodnih naprav;
mehaniki in strojniki - stopnja zahtevnosti del 4: instalater strojnih instalacij, avtomehanik, mehanik vozil in voznih sredstev, avtoserviser, - stopnja zahtevnosti del 5: strojni tehnik;
elektrikarji- stopnja zahtevnosti del 5; elektrotehnik;
steklarji - stopnja zahtevnosti del 4: steklar, steklopihar;
barvarji in ličarji - stopnja zahtevnosti del 4: avtoličar;
gradbeniki -stopnja zahtevnosti del 2: gradbinec, zidar za zidanje in ometavanje, krivilec armatur, -stopnja zahtevnosti del 4: strojnik gradbene mehanizacije, monter gradbenih konstrukcij, zidar, tesar, železokrivec, gradbenik;
gradbeniki za zaključna dela - stopnja zahtevnosti del 4: stavbni steklar, polagalec podov in tlakov;
poklici v cestnem prometu-stopnja zahtevnosti del 4: voznik –avtomehanik, voznik avtobusa;

3. če kapitalska gospodarska družba želi zaposliti tujca, ki je najmanj 51% lastnik te gospodarske družbe;

4. če izobraževalna, kulturna ali znanstvena ustanova želi zaposliti tujega učitelja, profesorja, lektorja ali drugega strokovnjaka;  

5. če znanstveno raziskovalna ustanova želi zaposliti tuje znanstvenike ali raziskovalce;

6. če kulturna ustanova želi zaposliti tujega kulturnega delavca;

7. če športno društvo (klub, gospodarska družba) želi zaposliti tujega športnika, trenerja ali strokovnega delavca;

8. če delodajalec želi zaposliti tujca z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je ožji družinski član slovenskega državljana ali tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas.

Vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev brez preverjanja trga delovne sile vloži na obrazcu TUJ-B delodajalec, ki ima sedež ali prebivališče prijavljeno na območju Republike Slovenije, pri Centralni službi oziroma Območni službi zavoda, na območju katere je sedež delodajalca. 

Obvezna je tudi prijava začetka in konca dela tujca (na podlagi 29. člena ZZDT). Delodajalci in drugi zavezanci za prijavo-odjavo dela tujca, so dolžni prijaviti vsak začetek dela tujca, najkasneje dan pred nastopom dela.

Nastop dela prijavijo na ustreznem obrazcu TUJ 4/1 –TUJ 4/9.

Prijavi priložijo ustrezna dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev, za vsako obliko prijave - odjave posebej.

Prijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo oddajo zavezanci osebno, pri tisti območni službi zavoda kjer imajo sedež, oziroma kjer se delo opravlja, ali pri službi, ki je dovoljenje izdala. Prijavo in odjavo dela tujca lahko opravijo vsak delovni dan razen četrtka, v času uradnih ur.

Ob osebni oddaji prijave-odjave in pogoju da je vloga popolna, dobijo zavezanci potrdilo isti dan.

V primeru, da zavezanec ne prijavi začetka in prenehanja dela tujca se kaznuje z denarno kaznijo v višini od 100.000 do 5.000.000 SIT (45.člen ZZDT).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura