www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Dovoljenja in soglasja za atelje
13.9.2007

Vprašanje:

Registriran sem kot samostojni kulturni delavec (akademski kipar). Najel bom večje stanovanje, kjer bom imel atelje, v katerem želim sprejemati tudi ljudi. Kako lahko to izpeljem?

Govorim o delavnicah (ki so vir mojega dohodka), ki jih želim tam organizirati (cca 4x tedensko). Zanima me, ali moram pridobiti kaka posebna dovoljenja za to? Ali morajo drugi stanovalci v hiši dati soglasje? Ali mora lastnik dati soglasje? Ali mora prostor izpolnjevati kake posebne zahteve (npr. ločen WC, višina stropa....)?

Odgovor:

Kot izhaja iz vašega vprašanja, vas zanima pridobitev soglasja za opravljanje kulturne dejavnosti na domu, in sicer v večstanovanjski stavbi. V Sloveniji ureja temeljna načela stvarnega prava Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02), ki v 116. členu predpisuje obvezno sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih, ki je namenjena ureditvi razmerij med etažnimi lastniki.

V primeru, če se lastniki v pogodbi o medsebojnih razmerjih dogovorijo, da se v stanovanju ne bodo opravljale dovoljene dejavnosti, to pomeni, da nihče izmed etažnih lastnikov ne more pridobiti dovoljenja za takšno rabo stanovanja. Če v vašem primeru obstaja takšen dogovor med etažnimi lastniki, dovoljenja za opravljanje dejavnosti ne boste mogli pridobiti.

V kolikor v pogodbi o medsebojnih razmerjih ni takšne eksplicitne določbe, se za izdajo dovoljenja uporabljajo določbe 14. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 47/06), ki določa, da lahko etažni lastnik uporablja stanovanje v skladu z določbami tega zakona tudi za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, če izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.

Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, ki ga izda državni upravni organ, oziroma za območje mestne občine pristojni organ mestne občine, pristojen za stanovanjske zadeve, mora lastnik pridobiti soglasja etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja več kot polovico etažne lastnine v večstanovanjski stavbi.

Omenjeni pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja, če lastnik, ki želi opravljati dovoljeno dejavnost v delu stanovanja, ni pridobil potrebnih soglasij iz prejšnjega odstavka in če gre za dejavnost, ki bi motila stanovalce pri mirni rabi stanovanj in povzročala prekomerno obremenitev skupnih delov večstanovanjske stavbe oziroma okolja. Zoper izdano odločbo, s katero organ zavrne izdajo dovoljenja, imate možnost pritožbe na ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve. Tudi sama občina lahko z odlokom opredeli dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v delu stanovanja.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za najemnika stanovanja, ki potrebuje tudi dovoljenje lastnika stanovanja.

Ko boste imeli zbrana soglasja za dejavnost, ki jo morate natančno opredeliti, greste na občino, ki vam bo izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura