www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Je lahko brezposelna oseba direktor?
1.10.2007

Vprašanje:

Ali je lahko direktor nekega kulturnega oziroma neprofitnega zavoda oseba, ki je sicer brezposelna?

Ali to pomeni, da si mora kot direktor zavoda nujno izplačevati tudi mesečne prispevke za zdravstveno in socialno varnost? In ali je lahko samostojni kulturni delavec, ki mu država iz proračuna plačuje te prispevke, direktor takšnega zavoda ali celo čisto klasičnega, profitnega podjetja, kot je denimo nek d.o.o.?

Odgovor:

Plačevanje prispevkov za zdravstveno in socialno zavarovanje je v vašem primeru odvisno od razmerja z zavodom. V primeru, da nastopate kot direktor zavoda povsem prostovoljno in torej ne prejemate plačila za to delo, je plačevanje prispevkov odvisno od Vašega položaja kot brezposelne osebe. V času prejemanja denarnega nadomestila ali denarne pomoči ste kot brezposelna oseba namreč obvezno zdravstveno zavarovani, pri čemer vam prispevke plačuje zavod za zaposlovanje. Ko se vam ta pravica izteče, ali v primeru, da vam ni priznana, si morate obvezno zdravstveno zavarovanje urediti sami. V primeru, da imate z zavodom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere vam zavod plačuje za delo direktorja, vam je zavod dolžan plačevati tudi omenjene prispevke.

Kot samostojni kulturni delavec ste lahko tudi direktor kulturnega zavoda ali d.o.o., pri čemer morate kot samozaposleni v kulturi, ki želi pridobiti pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ste vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo;
2. vaše delo pomeni izjemen kulturni prispevek, ali
3. opravljate poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati (v nadaljnjem besedilu: deficitarni poklic) ter
4. ne presegate dohodkovnega cenzusa.

Nedoseganje dohodkovnega cenzusa pomeni, da vam vaš dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo in vaši dohodki, ki ste jih dosegli v preteklem letu, ne presegajo vsote dvanajstih bruto plač, ki jih je ministrstvo zagotavljalo v letu pred uveljavitvijo uredbe zaposlenim v kulturnih ustanovah, v obsegu izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, pomnožene s količnikom 7,2.

Dohodkovni cenzus se letno usklajuje z rastjo izhodiščne plače v javnem sektorju. V letu 2007 bi torej pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna pridobili, če bi kot samozaposleni v letu 2006 imeli dohodke, obdavčene z dohodnino, manjše od 19.894,40 EUR (4.767.508,80 SIT) bruto.

Opozoriti pa je potrebno tudi na dejstvo, da je dne 21.7.2006 je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki prinaša novosti ravno na področju preverjanja dohodkovnega cenzusa. Upravičencu do plačila prispevkov namreč ni več potrebno dostavljati izjave o bruto prejemkih oz. dohodkih, mora pa vsako leto ministrstvu, pristojnemu za kulturo, predložiti odločbo o odmeri dohodnine, najpozneje v 15 dneh od njene vročitve oz./in obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti oz. najpozneje do 15. novembra tekočega leta potrdilo pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec za odmero dohodnine, razen če odločbo in obračun oz. potrdilo v primeru izjave o soglasju samozaposlenega pridobi pri pristojnem davčnem organu ministrstvo samo.

Samostojni kulturni delavec je torej lahko direktor, vendar je odvisno, kako je direktorsko razmerje urejeno. Če delo direktorja opravlja prostovoljno, potem to ne vpliva na status in cenzus. Če ga opravlja na podlagi pogodbe o delu ali avtorske pogodbe, dohodki vplivajo na cezus za plačevanje prispevkov, če pa na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pa direktor seveda ne more biti več samozaposleni v kulturi.

Pri tem vas moramo opozoriti še na 2. člen Uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki pravi: »Kadar opravlja posameznik tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz prve alinee prvega odstavka tega člena, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v kulturi, ampak po splošnih predpisih. Ta omejitev ne velja, kadar gre za opravljanje del s področja vzgojno-izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.« To pomeni, če gre za direktorovanje zavodu ali d.o.o, ki nima zveze s kulturo, tega dela ne morete opravljati kot samozaposleni v kulturi, vendar na sam status to ne vpliva.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura