www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zastaranje zdravstvenih prispevkov
19.12.2007

Vprašanje:

Pred tednom sem dobil obvestilo, da moram plačati obveznosti iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja iz leta 2003. Te obveznosti sem že poravnal, vendar sedaj žal ne najdem potrdila o plačilu.
Na zavodu nimajo evidence o plačilu in sedaj zahtevajo potrdilo o plačilu ali ponovno plačilo obveznosti. Zanima me, ali so te obveznosti morda že zastarale in bi se lahko skliceval na to?

Na internetu sem zasledil, da je zastaralni rok za zavarovalne pogodbe 3 leta, za obveznosti, ki se plačujejo mesečno, pa 1 leto. Splošni zastaralni rok pa je 5 let. Kam sodi obvezno zdravstveno zavarovanje?

Odgovor:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 58. členu določa, da se glede obračunavanja prispevkov, rokov za plačilo, izterjave prispevkov, vračila preveč plačanih prispevkov, zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, zastaranja in kaznovanja, smiselno uporabljajo določbe posebnega zakona, ki ureja plačevanje prispevkov.

Nadalje Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-C) v 15. členu določa, da se glede obračunavanja, odmere in plačevanja prispevkov za socialno varnost, zamudnih obresti, prisilne izterjave, zastaranja, poroštva in drugih vprašanj postopka uporabljajo določbe tega zakona, zakona o davčnem postopku in drugih zakonov.

Iz tretjega odstavka, 3. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)  izhaja, da določbe tega zakona, ki se nanašajo na davek, veljajo tudi za prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje in prispevke za starševsko varstvo, uvedene v skladu z zakonom.

Iz 125. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) nadalje izhaja, da pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati. Nadalje zakon določa, da pravica do izterjave davka zastara v petih letih od dneva, ko bi ga bilo treba plačati. V primeru naknadno ugotovljene obveznosti v davčnem nadzoru, teče relativni rok zastaranja pravice do izterjave davka od dneva izvršljivosti odmerne odločbe.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa tudi, da evidence o dolgovih iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za samostojne podjetnike, samozaposlene in kmete vodi Davčna uprava RS. Samostojni podjetniki, samozaposleni in kmetje lahko povrnejo dolg le z vplačilom preko banke ali pošte. Dobro je pri tem vedeti, da jim zakonodaja omogoča, da lahko vplačajo zgolj dolg iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Davčna uprava prepozna osebo kot rednega plačnika šele, ko je evidentirala vplačilo na ustreznem podračunu za prispevke, o čemer izda, na zahtevo plačnika, tudi potrdilo. Tako je med vplačilom dolga na banki ali pošti ter izdajo potrdila s strani izpostave davčne uprave časovna razlika nekaj dni.

Če samostojni zavezanci za plačilo prispevkov na območni enoti Zavoda, kjer imajo urejeno svoje obvezno zdravstveno zavarovanje, predložijo potrdilo izpostave davčne uprave o poravnanih obveznostih, bo na tej podlagi območna enota Zavoda izbrisala podatek o nerednem plačniku. Če pa oseba tega potrdila ne prinese na območno enoto Zavoda navkljub dejstvu, da je na banki ali pošti v celoti poravnala svoj dolg iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, bo podatek o nerednem plačniku avtomatično izbrisan iz kartice zdravstvenega zavarovanja v roku najkasneje enega meseca t.j v roku, ko davčna uprava posreduje Zavodu nove podatke o stanju dolga.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura