www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Status in upokojitev
24.1.2008

Vprašanje:

Sem samozaposlena umetnica, ki uveljavlja normirani stroške. Zanima me, ali prejemanje majhne pokojnine pomeni nujno izpis is statusa, če  skupni dohodek, t.j. pokojnina in dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi ne presega oz. dosega zneska, do katerega se prizna posebna davčna olajšava?

Odgovor:

V skladu z 2. členom Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS 9/2004) se v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu lahko vpiše, kdor izpolnjuje v tem členu navedene pogoje.

Kot eden izmed navedenih pogojev je tudi ta, da posameznik opravlja samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture) in ni uživalec pokojnine.

Nadalje uredba v 8. členu določa, da se samozaposleni izbriše iz razvida na lastno zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev. Pri tem se izbris po uradni dolžnosti opravi tudi v primeru upokojitve, sklenitve obveznega socialnega zavarovanja na drugi pravni podlagi ali smrti upravičenca. Ob tem bi vas radi opozorili tudi na to, da z dnem izbrisa iz razvida preneha tudi pravica do prispevkov za socialno zavarovanje.

Iz navedenega izhaja, da boste iz razvida po uradni dolžnosti izbrisani, ko bo Ministrstvo za kulturo prejelo odločbo o vaši upokojitvi. Svetujemo pa vam, da z dnem upokojitve na ministrstvo sami pošljete odločbo o upokojitvi in zaprosite za izbris iz evidence, da kasneje ne boste imeli morebitnih težav.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura