www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Socialna podpora in avtorsko delo
2.6.2008

Vprašanje:

Sem brezposelna, prijavljena na Uradu za delo in prejemam socialno pomoč. Zanima me, če lahko delam preko avtorske pogodbe, ne da bi izgubila socialno podporo?

Kakšni so davki pri avtorski pogodbi, kako se mi zaračuna dohodnina?

Odgovor:

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja, ki bi vam omogočilo preživetje, aktivno rešujete svojo socialno problematiko in ste državljan Republike Slovenijek ter imate tu stalno prebivališče, ali ste tujec in imate dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ter v Sloveniji tudi prebivate.

Denarna socialna pomoč je torej odvisna od vaših dohodkov in števila družinskih članov. Tako minimalni dohodek, do katerega je mogoče pridobiti denarno socialno pomoč, v letu 2008 znaša:
- za samsko osebo in prvo odraslo osebo v družini: 212,97 EUR
- za vsako naslednjo odraslo osebo v družini: 149,08 EUR
- za otroka: 63,89 EUR 
- povišanje za enostarševsko družino: 63,89 EUR.

Pri tem med vaše lastne dohodke sodijo:
- plača, bolniško in porodniško nadomestilo,
- pokojnina,
- denarno nadomestilo in denarna pomoč za brezposelnost,
- dohodki iz študentskega dela,
- avtorsko delo,
- dohodki iz premoženja,
- dohodki iz kmetijskih dejavnosti,
- dohodki iz dejavnosti,
- in drugi dohodki po zakonu o socialnem varstvu.

Iz 27.a člena Zakona o socialnem varstvu izhaja, da se kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne socialne pomoči, upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge. Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.

Ko boste na posebnem obrazcu ponovno vlagali vlogo za denarno socialno pomoč na centru za socialno delo, boste morali priložiti tudi dokazila, ki so navedena na samem obrazcu, torej tudi glede dohodkov iz premoženjskih pravic (avtorske pogodbe) z navedbo delodajalca. Tudi med samim prejemanjem denarne socialne pomoči ste v osmih dneh dolžni sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na prejemanje te pomoči (spremembe glede družinskih članov, dohodkov, ipd.).

Če bodo torej Vaši povprečni mesečni dohodki in prejemki v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge presegali minimalni dohodek, do katerega je mogoče pridobiti denarno socialno pomoč (znesek je glede na Vaš družinski status naveden zgoraj), ne boste upravičeni do denarne socialne pomoči. Šteje se namreč, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost dosegajo znesek v višini minimalnega dohodka. Poleg tega, če boste preko avtorske pogodbe zaslužili npr. 120 EUR, se bo ta znesek odštel od zneska, ki ga dobite v okviru denarne socialne pomoči. Torej boste upravičeni le do razlike (če npr. prejemate denarno socialno pomoč v višini 325 EUR, se od tega zneska odšteje 120 EUR, kar pomeni, da boste prejeli 205 EUR socialne pomoči).

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je vsak dohodek iz odvisnega pogodbenega razmerja, ki ni delovno razmerje, kot npr. dohodek za delo po študentski napotnici, dohodek za stvaritev avtorskega dela, dohodek po podjemni pogodbi, dohodek verskih delavcev. Akontacijo načeloma plačamo ob izplačilu posameznega dohodka (npr. dohodka na podlagi avtorskega dela). V največ primerih opravi plačilo akontacije dohodnine plačnik davka (to je izplačevalec dohodka) v obračunu davčnega odtegljaja. Davčna osnova v tem primeru je bruto dohodek, zmanjšan za 10-odstotne normirane stroške. Od tako ugotovljene davčne osnove se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 odstotkov.

Pri izračunu dohodnine po Zakonu o dohodnini velja, da če posameznik v letu zasluži od 0 do 6.800 EUR plača 16% dohodnine. Če Vam bo za avtorsko pogodbo plačana akontacija dohodnine v višini 25%, boste razliko od 25% do 16% dobili vrnjeno nazaj pri naslednjem obračunu dohodnine. Za natančnejši izračun dohodnine pa bi se morali obrniti na računovodski servis.

Pri tem iz 20. člena Zakona o dohodnini izhaja tudi, da se dohodnine ne plača v primeru, ko posameznik prejema pomoč in prejemke, ki jih država in samoupravna lokalna skupnost zagotavlja socialno ogroženim v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo.

Iz navedenega izhaja, da boste dohodnino dolžni plačati le za zaslužek, torej če boste delali preko avtorskih pogodb. Dohodnina bo obračunana kot je navedeno zgoraj.

Poleg tega naj Vas opozorimo še na dolžnost delodajalca, ki izhaja iz Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na podlagi katerega mora organizacija oziroma delodajalec, zavodu dostaviti obvestilo o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o sklenitvi pogodbe) na obrazcu Obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela, ki je objavljen na spletni strani zavoda. Pri tem mora obvestilo mora vsebovati podatke o:
– delodajalcu (ime, naslov in matična številka),
– vrsti pogodbe,
– osebi, ki je sklenila pogodbo (ime in priimek, EMŠO ter davčna številka),
– statusu osebe, ki je sklenila pogodbo (zaposlena ali samozaposlena oseba, brezposelna oseba, prijavljena pri zavodu, drug status),
– trajanju dela,
– višini plačila.

Obvestilo o sklenjeni pogodbi lahko organizacija oziroma delodajalec dostavi zavodu osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani zavoda najpozneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura