www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Izplačilo na roko
5.6.2008

Vprašanje:

Z zavodom (nepridobitna dejavnost) bom sklenil avtorsko pogodbo. Je mogoče, da mi zavod izplača denar v bruto znesku brez avtorske agencije in potem sam odvedem davek?


Prav tako želim izplačilo v gotovini, ker imam blokiran transakcijski račun. Sem na zavodu za zaposlovanje in zaključujem magisterij. Nimam še urejenega statusa samozaposlenega v kulturi.

Odgovor:

1. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa v 36. členu obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune. Zakon določa, da pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri izvajalcih plačilnega prometa.

Ne glede na prejšnji odstavek se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih. Minister, pristojen za finance, podrobneje določi, v katerih primerih iz tega odstavka se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune.

V zvezi s tem je potrebno upoštevati določbe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku ta v 23.a členu natančneje določa primere, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ne nakazujejo na transakcijske račune. Pravilnik v 3. odstavku določa, da v primeru, ko je izplačevalec dohodka pravna oseba, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 420 eurov.

2. Glede omenjenega pravilnika in glede tega, kdo mora odvesti akontacijo dohodnine, smo se za podrobnejša pojasnila obrnili na Davčno upravo RS. Referentka nam je pojasnila, da naj bi akontacijo dohodnine odvedel izplačevalec dohodka. Glede možnosti izplačila dohodka mimo transakcijskega računa pa je navedla, da je ne pozna in da nam v zvezi s tem ne more svetovati.

3. Glede na navedeno vam predlagamo, da z omenjenimi členi seznanite izplačevalca dohodka, ter mu predlagate, da se glede te možnosti posvetuje pri svojem računovodstvu ali Davčni upravi RS.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura