www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Status in zaposlitev v tujini
4.9.2008

Vprašanje:

Že nekaj let imem status samostojnega kulturnega delavca s pravico do plačevanja prispevkov na MK. Bi na status v Sloveniji kaj vplivalo, če bi se zaposlil v tujini in bi delodajalec plačeval vse prispevke? Ali izgubim status, če sprejmem zaposlitev?

Odgovor:

Uredba o samozaposlenih v kulturi omogoča, da lahko tisti, ki je vpisan v razvid, opravlja tudi drugo dejavnost (4. odstavek 2. člena): »Kadar opravlja posameznik tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz prve alinee prvega odstavka tega člena, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v kulturi, ampak po splošnih predpisih. Ta omejitev ne velja, kadar gre za opravljanje del s področja vzgojno-izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.«

To pomeni, da ste načeloma lahko zaposleni in še vedno vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, kajti Uredba nikjer ne postavlja pogoja, da je to vaša edina dejavnost.

Zaposlitev pa vpliva na ugodnost plačevanja socialnih prispevkov. Zaposlitev bi v prvi vrsti vplivala na vaš dohodkovni cenzus. Nadalje tudi ne bi izpolnjevali pogoja iz 9. člena Uredbe: da opravlja poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati. Če bi bili zaposleni drugje, tega poklica dejansko ne bi opravljali, istočasno pa vam tudi ne morejo biti plačani dvojni socialni prispevki.

Da pa ugodnosti ne bi trajno izgubili, Uredba v 17. členu daje možnost mirovanja: »Upravičenec do prispevkov za socialno zavarovanje lahko iz utemeljenih razlogov (študij, zaposlitev za določen čas, začasen odhod v tujino, daljša bolezen, starševski dopust po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo) zaprosi za mirovanje pravice do prispevkov za socialno zavarovanje, vendar ne dalj kot za eno leto. Vloga za mirovanje te pravice mora biti vložena vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja pravice. Ministrstvo začne s ponovnim plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu obvestila upravičenca o prenehanju razloga za mirovanje.«

Torej, v razvid boste še vedno vpisani, izgubili pa boste ugodnost plačevanja socialnih prispevkov. Lahko pa zaprosite za mirovanje.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura