www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Sprememba načina vodenja stroškov in cenzus
30.9.2009

Vprašanje:

Doslej sem imel normirane stroške, zanima pa me, ali lahko prikazujem dejanske stroške? Kakšne so moje obveznosti s tem v zvezi?

Sem samozaposlen na področju kulture in upravičenec do plačila prispevkov iz državnega proračuna. Zanima me tudi, koliko znaša za letos cenzus vseh dohodkov, katerega ne smem preseči, če želim obdržati pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna?

Odgovor:

Sistem vodenja knjig lahko spremenite in sicer tako, da obvestite pristojni davčni organ o nameravani spremembi. Sistem vodenja se namreč med letom ne sme spremeniti, temveč se lahko spremeni z začetkom naslednjega davčnega leta (običajno je to enako koledarskemu letu).

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Ur. l .RS št. št. 138/2006) je potrebno obvestilo poslati najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Pazite na spremembe iz leta 2007 (Ur. l .RS št. št. 52/2007).

Zakon sicer predpisuje kdaj poslovne knjige obvezno potrebno voditi (npr. prihodki zadnjih 12 mesece ne presegajo 42.000,00 EUR in drugo…), a se lahko tudi samozaposleni, ki pogojev ne izpolnjujejo, odločijo za vodenje knjig in na tak način dosežejo izkazovanje dejanskih - višjih stroškov od priznanih normiranih, ter si posledično nižajo davčno osnovo in obveznost plačila dohodnine.

Vodenje poslovnih knjig je možno po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva.

Sistem enostavnega knjigovodstva je možno imeti, če samozaposleni v zadnjem poslovnem letu ni prekoračil dveh od teh meril (73. člen Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1):
- da povprečno število delavcev ne presega tri,
- da so letni prihodki nižji od 42.000 eurov,
- da povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 eurov.

Zgoraj omenjeni pravilnik posebnega obrazca za obvestilo o načinu vodenja knjig ne predvideva, tako da lahko obvestilo sestavite v obliki navadnega dopisa. Pri tem si lahko pomagate z vzorcem izjave na portalu Racunovodja.com.

Cenzus dohodkov, ki jih ne smete preseči, da pridobite (obdržite) pravico do prispevkov za socialno varnost določa Uredba o samozaposlenih v kulturi ( Ur. l. RS št. 9/2004 in 76/2006). Cenzus se je izračunal na podlagi  bruto plač, ki jih je ministrstvo zagotavljalo zaposlenim v kulturnih ustanovah, ter se usklajuje  z rastjo izhodišče plače v javnem sektorju (11. člen omenjene Uredbe). Za leto 2009 znaša ta cenzus 21.492,72 EUR (vir: Ministrstvo za kulturo).

Višino dohodkovnega cenzusa za posamezno leto objavi ministrstvo najkasneje do konca februarja, tako da za leto 2010 še ni bil izračunan.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura