www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prihodek iz tujine brez avtorske pogodbe
26.10.2009

Vprašanje:

Z naročnikom za opravljeno avtorsko delo ni bila sklenjena avtorska pogodba, ampak je bil denar nakazan na podlagi potrdila o prejemu denarja. Delo, ki je bilo sicer pri tem naročniku enkratni dogodek, sodi v mojo splošno dejavnost. Kakšen je v takem primeru postopek prijave dohodka DURSU?

Sem samozaposlen v kulturi in uveljavljam 40%  normiranih stroškov. Ali je za tak prihodek mogoče v četrtletni napovedi za odmero akontacije uveljaviti normirane stroške?

Odgovor:

V primeru, da oseba, ki opravlja samostojno dejavnost iz te dejavnosti prejme nek dohodek od osebe, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji, se vloži obrazec.

Takšen je tudi vaš opisan primer, saj je plačnik honorarja iz Nemčije in vam zato v Sloveniji ni odvedel akontacije dohodnine. Posledično morate napoved za odmero vložiti sami, na tej podlagi pa vam Davčna uprava izda odločbo o plačilu akontacije. Akontacijo sicer plačuje izplačevalec honorarja, če je plačnik davka iz Slovenije. 

Obrazec je namenjen osebam, ki opravlja dejavnost in ki davčno osnovo ugotavljajo s pomočjo normiranih stroškov v višini 25%. Normirani stroški v tej višini se vam tako priznajo že z oddajo vloge.

Ker pa omenjate, da ste samozaposleni v kulturi in uveljavljate dodatno davčno olajšavo v višini še 15% (torej skupaj 25%+15%=40%), lahko teh dodatnih 15% označite v obrazcu pod točko 3 – druga alineja.

Omenjena posebna davčna olajšava v višini 15% prihodkov se vam prizna, ker opravljate specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in ste vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi. Omejitev pri tem pa je, da se vam prizna le do višine 25.000 EUR prihodkov iz dejavnosti v letu (prvi odstavek 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2).

Uveljavljanje dodatne olajšave je tako možno, če ocenjujete, da tega zneska ne boste presegli, saj bo v nasprotnem primeru odmerjena akontacija nižja od kasnejše odmere dohodnine, ki jo bo potrebno doplačati. Ker zakon izrecno določa, da je to možno, če zavezanec ocenjuje, da zneska ne bo presegel (šesti odstavek 128. člena ZDoh-2), uveljavljanje olajšave ni možno, če ste jo do sedaj že presegli – ste torej imeli že sedaj več kot 25.000 EUR prihodkov iz dejavnosti.

Dejstvo, da nimate pisne avtorske pogodbe, na davčno obveznost ne vpliva, saj je do dejanskega prihodka iz dejavnosti prišlo (in vrsta pogodbe ne igra vloge). Težava bi lahko nastala le pri v morebitnem sporu glede prenosa avtorskih pravic. Slovenska zakonodaja namreč izrecno določa, da morajo biti pravni posli s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice v pisni obliki (80. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - ZASP).

Pogojev po nemškem pravu, ki se je morda uporabil za vašo pogodbo, žal ne poznamo. Glede na to, da je bilo delo opravljeno v okviru vaše dejavnosti, vseeno menimo, da bi plačniku morali izdati račun, čeprav tega ni zahteval (že zaradi davka na dodano vrednost – tudi če niste zavezanec, da se to ustrezno označi). V kolikor je naročnik zahteval le potrdilo o prejemu plačila, jim lahko vseeno izdate račun (kakršnega sicer izdajate), na njem pa navedite, da je obveznost že poravnana.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura