www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Statut za medij
9.11.2009

Vprašanje:

Pri vpisu medija v razvid medijev je potrebno predložiti dokazilo o vpisu medija v sodni register. V ta namen je potrebno spisati pravni akt medija, to je statut. Ali obstaja kakšen obrazec oz. navodila o tem, katere informacije mora takšen statut vsebovati?

Ali je za sestavo tega potrebna pomoč pravnika? Ali se lahko takšen dokument, če ga sestavim sam, izkaze za pomanjkljivega ali gre zgolj za formalnost?

Odgovor:

Kratek seznam obveznih vsebin, ki jih je potrebno urediti v aktu izdajatelja.

Bistvena je točka 2, ki sicer napotuje na člene Zakona o medijih in pravilnik, a je iz slednjih razvidno, za kakšno materijo gre (določbe o o urediništvu in odgovornem uredniku).

Iz pravilnika:

"Temeljni pravni akt izdajatelja je pravni akt, ki določa način delovanja medija, način in pogoje za imenovanje in razresevanje odgovornega urednika, pravna razmerja med izdajateljem in urednistvom, osnovna medsebojna razmerja znotraj uredništva in stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva."

Če se to ne ureja v temeljnem aktu (statutu društva), ampak v posebnem pravilniku, je potrebno paziti, da je pravilnik skladen s statutom (npr. glede pristojnosti v društvu). Ker so strukutre vodenja NVO-jev precej različne, je tudi vzorec precej težko narediti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura