www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Izguba statusa
1.12.2009

Vprašanje:

Zanima me, ali lahko izgubiš status samozaposlenega v kulturi? Npr. v primeru, če nekaj mesecev zapored nimaš nobenega prihodka?

Prispevke si plačujem sam. Ali ministrstvo zanima, zakaj nimaš nič prihodkov?

Odgovor:

Pridobitev in izgubo statusa samozaposlenega v kulturi ureja Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - ZUJIK. Ta v 88. členu na splošno določa, da se samozaposlenega v kulturi  izbriše iz razvida samozaposlenih:
- na njegovo zahtevo ali
- po uradni dolžnosti, če ministrstvo, pristojno za kulturo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev.

Uredba o samozaposlenih v kulturi (Ur. l. RS), ki je bila sprejeta na podlagi ZTUJIK, ob tem določa še, da se izbris po uradni dolžnosti opravi tudi v primeru (8. člen):
- upokojitve,
- sklenitve obveznega socialnega zavarovanja na drugi pravni podlagi ali
- smrti upravičenca.

Z dnem izbrisa iz razvida sicer preneha tudi pravica do prispevkov za socialno zavarovanje, kar pa ni vaš primer. Zgolj dejstvo, da nekaj mesecev zapored nimate prihodkov iz naslova opravljanja dejavnosti, samo po sebi tako še ne pomeni izbrisa iz registra (odvzema statusa). Do tega bi lahko prišlo le v primeru, če ne bi izpolnjevali več pogojev za vpis v razvid samozaposlenih.

Eden od pogojev za vpis je tudi, da oseba opravlja samostojno specializiran poklic na področjih, kot so: nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti ter drugih. Prav tako ne sme biti uživalec pokojnine. Uredba določa tudi, da posameznik opravlja samostojno specializiran poklic, če ne zaposluje drugih delavcev.

Pogoj Uredbe tudi ne bi bil izpolnjen v primeru, če bi oseba zaposlila drugega delavca. S tem bi lahko tudi prišlo do izbrisa iz razvida.

Menimo pa, da je vendarle potrebno to določbo razumeti tudi v nekoliko širšem smislu. Oseba mora tudi dejansko določen poklic opravljati. V kolikor poklica ne bi opravljala, pogoj ne bi bil več izpolnjen in bi to lahko bil razlog za izbris iz razvida. Do takšnega izbrisa pa ne pride avtomatično, ampak bi o tem moralo odločati Ministrstvo za kulturo kot pristojni organ v posebnem ugotovitvenem postopku. Pri tem ne bi bilo mogoče avtomatično zaključiti, da odsotnost prihodkov pomeni tudi neizvajanje poklica – morda vam zgolj naročnik ni izplačal dogovorjenega.

Nepridobivanje prihodkov bi tako lahko bil zgolj eden od indicev (kazalnikov), da morda poklica ne opravljate. Ministrstvo bi v tem primeru lahko po uradni dolžnosti izvedlo poseben ugotovitveni postopek (in vas npr. zaslišalo ali dejavnost res ne izvajate več) in šele nato odločilo o morebitnem izbrisu zaradi neizpolnjevanja pogojev. Po našem mnenju tudi nekajmesečna ne-aktivnost še ne bi bila zadosten razlog za zaključek, da poklica ne opravljate.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura