www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Avtorske pravice za televizijsko oddajo
20.1.2010

Vprašanje:

Begajo me določila avtorske pogodbe, katere predmet je moj nastop v televizijski oddaji in odkup pravic za reproduciranje mojih avtorskih (umetniških) del, ki so vključena v oddajo. Ta dela so nastala v moji lastni produkciji, neodvisno od oddaje. V pogodbi je navedeno, da se "materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja prenesejo na naročnika s pravico do nadaljnjega prenosa, izključno ter krajevno in časovno neomejeno".

Bi potemtakem vse materialne pravice na mojih avtorskih delih pripadle naročniku za vedno in v vseh primerih? Svojih del namreč ne bi rad odstopil izključno in neomejeno, in tako sam izgubil pravico do njih.
Lahko predlagate ustreznejšo formulacijo za pogodbo, tako da bo prenos pravic za moja avtorska dela veljal le za to oddajo, ne pa tudi izven nje? Za lažje razumevanje vam lahko pošljem vpogled tudi pogodbo.

Odgovor:

V omenjeni avtorski pogodbi je določeno, da je predmet pogodbe:
- nastop v oddaji in
- odkup pravic za reproduciranje avtorskih del avtorja.

S sklenitvijo take pogodbe se avtor zaveže, da na naročnika prenese vse materialne avtorske pravice, kot tudi na morebitnih izvlečkih tega dela, njegovi predelavi in podobno. Gre za prenos pravice do javnega izvajanja, javnega prenašanja, radiofuznega oddajanja in drugo. Pravice se prenesejo s pravico do nadaljnjega prenosa (kar pomeni, da jih lahko naročnik prenese dalje), izključno ter krajevno in časovno neomejeno.

Ob upoštevanju obeh določil lahko res pridemo do zaključka, da se omenjeni prenosi pravic do reprodukcije avtorskih del prenesejo na naročnika izključno ter krajevno in časovno neomejeno, saj pogodba govori o prenosu materialnih pravic na splošno.

Glede na vaše navedbe, da je šlo za nastop v TV oddaji, v kateri pa je naročnik prikazoval tudi vaša druga avtorska dela (ki niso bila narejena za tega naročnika), sklepamo, da se je s pogodbo želelo dogovoriti tako, da v oddaji nastopite, hkrati pa na naročnika prenesete pravico do reprodukcije na tistih delih, ki bodo vključena v delo. To pomeni, da jih naročnik lahko posname (»skopira v oddajo«) in nato dalje predvaja, predeluje in podobno – ko so enkrat del oddaje, ne pa samih izvirnikov. V tem delu je verjetno mišljeno, da se te pravice prenesejo izključno in neomejeno in da avtor na posnetku oddaje (ki sicer vsebuje tudi njegova dela) nima več materialnih avtorskih pravic. Avtor s tem nima pravic na tistem izvodu svojega avtorskega dela, ki je vključen v oddajo.

Če bi se pogodbo razlagalo glede na takšno voljo strank, bi bila takšna argumentacija mogoča. Smiselno pa bi bilo, da se pogodba oblikuje tako, da bi tak dvom odpravila in je jasna že sama po sebi.

Po našem mnenju je težava v tem, da je kot predmet pogodbe že naveden prenos avtorskih pravic (pravica do reprodukcije avtorskih del) in ne zgolj navedba avtorskega dela. S tem nastane težava, ker pogodba na dveh mestih ureja prenos pravic in način tega prenosa.

V konkretnem primeru imamo namreč opraviti z dvema različnima sklopoma prenosov avtorskih pravic, ki pa se v pogodbi obravnavata skupaj, kar povzroča težave v interpretaciji. Smiselno bi bilo, da se vsak sklop v pogodbi uredi posebej ali pa se skleneta dve pogodbi. Prenosi materialnih avtorskih pravic namreč niso enaki za nastop v oddaji in za umetniška ter avdiovizualna dela.

Glede na navedeno bi svetovali, da se pogodba oblikuje takole:

1. Prvi predmet pogodbe je nastop (nastop kot tak sicer ni nujno avtorsko delo, če ne gre za gledališki nastop, govor in podobno, saj mora biti avtorsko delo izraženo…, a na tem mestu to ni vprašanje). Za nastop velja, da se vse pravice na njem prenesejo na naročnika. Naročnik lahko nastop predela, oddaja, prevede, priredi, reporoducira dalje in podobno. Za ta prenos prav tako velja, da je izključen in časovno in krajevno neomejen. Na nastopu v oddaji pri naročniku (kot na avtorskemu delu) avtor tako nima več materialnih avtorskih pravic.

2. Drugi predmet pogodbe pa so že nastala avtorska dela. Teh del za naročnika niste (oz. ne boste) naredili, kot to velja za nastop, temveč boste določene pravice na njih le prenesli na naročnika. Šlo bo za manjši obseg pravic kot zgoraj, in sicer za pravico do vključitve v avdiovizualno delo, pravico do reprodukcije, pravico do shranitve v elektronski obliki in podobno, potrebno za vključitev avtorskega dela v oddajo. V tem delu je tako prenos pravic za vključitev v oddajo neizključen, lahko pa je časovno in krajevno neomejen.

Neizključen prenos namreč pomeni, da naročnik (poleg avtorja in drugih imetnikov) delo opravlja na dogovorjen način (prvi odstavek 74. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP). Če bi bil prenos izključen, pa bi pomenilo, da dela ne bi smela posneti nobena druga oddaja, oziroma da ne bi smeli več prenesti pravic glede vključitve svojih avtorskih del v oddajo še na kakšno tretjo osebo.

Drugi sklop pravic na teh delih pa se nanaša še na uporabo oddaje, ki vsebuje vaše avtorsko delo oziroma del tega dela. Naročnik si lahko zagotovi širok spekter pravic (reprodukcija, predelava, oddajanje…), ne pa tudi pravic na prvotnem delu.

Smiselno bi bilo tudi, da se avtorsko delo opiše čim bolj natančno. Glede nastopa je navedeno, za katero oddajo gre, glede drugega sklopa – avtorska dela – pa lahko dodate vsaj kakšno ime dela ali serije, iz katere je delo. Predmet pogodbe mora namreč biti vsaj določljiv.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura