www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Uveljavljanje pogodbe o nakladi
23.2.2010

Vprašanje:

S katerimi pravnimi mehanizmi lahko književni prevajalec zavaruje svoje pravice, da založnik upošteva pogodbo o nakladi?

Odgovor:

Vaše vprašanje se nanaša na pravne mehanizme, ki bi avtorju omogočili dobiti potrebne podatke o nakladi. Tako bi lahko preverili, ali se založnik drži dogovora po založniški pogodbi glede števila primerkov.

Število natisnjenih izvodov določene publikacije je obvezen element tako imenovanega »kolofona« kot dela publikacije (8. člen Zakona o obveznem izvodu publikacij - ZOIPub). Če založnik tega podatka ne objavi v kolofonu (torej v knjigi sami), gre za prekršek (23. člen ZOIPub). V zvezi s tem bi bilo možno podati prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije kot pristojen inšpekcijski organ (22. člen ZUIPub).

V zvezi z evidencami o nakladah posamezne publikacije smo se obrnili tudi na Narodno univerzitetno knjižnico – NUK. Pojasnili so nam, da posebnih podatkov o tem ne hranijo, prav tako ne hranijo kolofonov, ki jih prejmejo ob pripravi kataložnega zapisa o publikaciji (CIP). Če zapis o nakladi obstaja, se vnese tudi v sistem COBISS (izberite COMARC format izpisa). Pojasnjeno nam je bilo, da se predvsem pri novejših knjigah ta podatek nahaja v knjigi sami (in bi torej morali fizično pogledati v knjigo).

Če založnik podatka v knjigi ne navede, bi moral avtor podatke o nakladi pridobiti od samega založnika. Pri tem je treba ločiti dve različni okoliščini. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v 87. členu pozna založniško pogodbo. V njej je honorar dogovorjen v odstotku od maloprodajne cene primerkov dela ali v pavšalnem znesku ob določeni skupni nakladi.

Če sta honorar ali nadomestilo dogovorjena ali določena glede na ustvarjeni dohodek pri uporabi dela, mora založnik voditi ustrezne knjige ali drugo evidenco, iz katere je mogoče ugotoviti, kakšen dohodek je bil ustvarjen. Zakon založnika tudi zavezuje, da mora avtorju omogočiti vpogled v takšno evidenco in mu pošiljati ustrezna poročila o ustvarjenem dohodku (82. člen ZASP). Če založnik zahtevi po posredovanju teh podatkov ne ugodi, lahko avtor sodno zahteva takšno evidenco ali izvleček iz poslovnih knjig.

Če je honorar določen pavšalno, se ni mogoče sklicevati na zakon, ker nima podobnih določb o pravici avtorja po vpogledu v evidence založnika. Če sta dogovorjena pavšal in skupna naklada, založnik nima pravice tiskati in prodajati primerke dela nad dogovorjeno naklado (pravico ima le za določeno število).V nasprotnem primeru govorimo o kršitvi avtorske pravice. V zgornjem primeru, ko je honorar določen v odstotkih, o kršitvi ne govorimo, saj ima založnik pravico knjigo tiskati in prodajati (do prenosa pravice je namreč prišlo), a s tem nastaja njegova denarna obveznost do avtorja. Da bi avtor to obveznost lahko sploh ugotovil, mu zakon omogoča vpogled v ustrezno dokumentacijo.

Če bi z založnikom imeli dogovor o pavšalnem znesku ter o določeni nakladi, zakon avtorju ne daje možnosti pri založniku »zgolj« preveriti, koliko knjig je bilo natiskanih, zagotavlja pa mu ob prekoračitvi dogovorjene naklade mehanizme varstva avtorske pravice. Če pride do kršitve, lahko poleg plačila avtor zahteva od kršitelja tudi prepoved nadaljnje prodaje in podobno (167. člen ZASP). V tem primeru pa bi do želenih podatkov lahko prišli v primeru sodnega spora zaradi kršitve avtorskih pravic (kar bi verjetno pomenilo, da bi že na začetku morali imeti določene indice, da je do kršitve prišlo in da se vam sodni spor izplača). V samem sodnem postopku bi namreč lahko predlagali sodišču, da se za dokaz o kršitvi vpogleda v evidence in izvlečke ter v poslovne knjige založnika v zvezi z (domnevno) kršitvijo avtorske pravice. Ker gre za listine, ki so po vsebini skupne za obe stranki, založnik sodišču ne sme odreči njene predložitve (227. člen Zakona o pravdnem postopku - ZPP).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura