www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Honorar po avtorski poli
23.2.2010

Vprašanje:

Javna agencija za knjigo (JAK) je določila spodnjo mejo honorarjev po avtorski poli. V Sloveniji sploh ni enotnega dogovora, koliko obsega avtorska pola. Kako lahko JAK presoja, ali založba za subvencionirane knjige spodobno plača avtorje, če si obseg avtorske pole lahko vsak razlaga po svoje?
Bi bilo treba obiskati evropskega komisarja za kulturo?

Odgovor:

Po nam znanih podatkih avtorska pola ni zakonsko urejen institut in predpisi ne določajo njenega obsega. Posledično tudi prihaja do različnih opredelitev. Samoupravni sporazum o pravicah, obveznostih in odgovornostih založniških organizacij in avtorjev pri sklepanju pogodb (Uradni list SRS, št. 7/88), ki ga omenjate na poslani povezavi, je z uveljavitvijo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) prenehal veljati (drugi odstavek 194. člena ZASP).

Če je Javna agencija za kulturo določila spodnjo mejo za posamezno avtorsko delo, bi po našem mnenju morala tudi opredeliti, kaj šteje za avtorsko polo, saj opredelitev ni enotna in takšna meja zato ne doseže svojega namena.

Do enotne opredelitve pa bo še vedno veljalo, da gre za svobodno voljo strank pri sklepanju pogodb, ki se same dogovorijo, kaj bodo upoštevale kot avtorsko polo. V zvezi s konkretno opredelitvijo avtorske pole v tem primeru bi se bilo smiselno obrniti neposredno na Javno agencijo za knjigo s pobudo po podaji opredelitve.

Obseg avtorske pole bi bilo možno z ustreznim predpisom tudi pravno urediti. Pobudo v zvezi s tem se lahko poda Ministrstvu za kulturo ali Nacionalnemu svetu za kulturo, ki je pristojen tudi za dajanje pobud za urejanje posameznih vprašanj v kulturi.

Evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade je pristojen za urejanje zadev na ravni celotne EU. Po našem mnenju bi bila pobuda njemu smiselna, če bi predlagali ureditev enotnega standarda za celotno EU in seveda ustrezno predstavili problematiko tudi v čezmejni luči.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura