www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Dogovor o razstavljanju in prodaji slik
23.3.2010

Vprašanje:

Kako urediti pogodbo s tujim galeristom iz EU, ki bi jo rad sklenil s slovenskim slikarjem in s pomočjo zasebne galerije v Sloveniji? Tuji galerist potemtakem hoče imeti ekskluzivo za nemško tržišče pri organizaciji razstav in prodaji slik. Koliko nadzora ima pri tem umetnik?
Koliko zasebni galerist iz Slovenije, ki prodaja umetnikova dela in koliko nemški galerist, ki sodeluje z slovenskim umetnikom? So tovrstni dogovori sploh zakoniti? Kako pravzaprav določiti takšno sodelovanje in odstotke od prodaje, da umetnik ne bo oškodovan?

Odgovor:

Pri tem je treba pravno gledano ločiti dva vidika: razstavljanje slik v Sloveniji in v Nemčiji, ter samo prodajo slik (prenos lastninske pravice na izvirniku slike kot avtorskemu delu). Ker omenjate, da slovenski galerist „prodaja umetnikova dela”,  in sprašujete po „odstotkih prodaje”, predpostavljamo, da slikar slovenskemu galeristu svojih slik ne proda, temveč jih zadnji le razstavlja in ponuja v prodajo oziroma nastopa proti morebitnemu kupcu v vlogi nekakšnega posrednika. Pravico avtorjev in upravičenja, ki iz nje izhajajo, ureja pri nas Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah – ZASP. Ta posebne pravice avtorja do razstavljanja ne pozna. ZASP tako slikarju izrecno ne daje upravičenja, da bi povsem samostojno (in ne glede na lastništvo slike) lahko odločal, da se slika lahko razstavi, kje in pod kakšnimi pogoji.

Glede na to, da slikar slovenskemu galeristu slik ne proda, ampak mu jih zgolj izroči za razstavo, posredovanja pri prodaji in podobno, lahko sklenemo, da slikar na slikah obdrži lastninsko pravico (vsaj do prodaje). Ker je slikar lastnik slike, se lahko s slovenskim galeristom dogovori praktično karkoli, saj bo svojo pravico, da galerista omejuje pri morebitnih razstavah črpal že iz tega, da je lastnik slike kot stvari. Slikar kot lastnik lahko namreč sam odloča, komu bo sliko izročil (kateremu galeristu), ali jo bo morda le posodil ali pa bo pri tem postavil določene omejitve.

Gre za omejitve, ki so del dogovora (pogodbe) med slikarjem in slovenskim galeristom in se morata z njimi seveda oba strinjati, sicer pogodba ni sklenjena. Slikar lahko kot lastnik pogojuje sklenitev pogodbe s svojimi pogoji z izročitvijo slike. Upoštevati pa velja, da bodo prestrogi pogoji morda pomenili, da galerist predlaganega dogovora sploh ne bo sprejel.

Eden od postavljenih (izpogajanih) pogojev s slovenskim galeristom je lahko tudi omejitev glede območja razstavljanja. Dogovorita se namreč lahko, da slikar dovoli svoje slike razstavljati samo v določeni galeriji ali le na območju Republike Slovenije ali/in da jih slovenski galerist ne sme izročiti drugemu galeristu. Pod takimi pogoji slovenski galerist slik ne bi mogel izročiti nemškemu galeristu, niti jih sam ne bi smel tam sam razstavljati. V nasprotnem primeru bi šlo za kršitev pogodbe in bi slikar lahko zahteval povrnitev škode.

Dogovor s slovenskim galeristom je lahko tudi drugačen in prilagojen opisani situaciji. Slikar lahko slovenskemu galeristu dovoli, da razstavlja tudi v Nemčiji (npr. izključno v določeni galeriji, s čimer bo zadoščeno zahtevi po »eksluzivnosti«) in mu lahko tudi dovoli, da pravico razstavljanja prenese npr. na točno določenega nemškega galerista.

Podobno velja glede zastopanja pri prodaji. Slikar kot lastnik se lahko dogovori s slovenskim galeristom, naj si prizadeva prodati njegova dela samo v Sloveniji, in jih drugje ne sme, ali pa se dogovori, da jih prodaja v točno določeni nemški galeriji z nemškim galeristom. Mogoč je dogovor, da se upravičenje prodaje prenese na nemškega galerista ali pa v taki smeri omeji.

Glede na povedano je slikar pri omejevanju razstavljanja in zastopanja pri prodaji precej svoboden, da pogodbeno razmerje s slovenskim (in/ali nemškim) galeristom uredi na način, kot mu najbolje ustreza in bo še vedno sprejemljiv tudi za galerista. Tudi višina kupnine in morebitna provizija je stvar dogovora. Takšni dogovori med slikarjem in med galeristoma, kot so opisani zgoraj,  so mogoči in skladni z zakonom.

Drugače pa je pri dejanski prodaji slike (pri prodaji izvirnika slike kot avtorskega dela). Pri prodaji se prenese lastninska pravica. To pomeni, da lastnik (slikar) na sliki ne bo več imel vseh upravičenj opisanih zgoraj. To velja za prodajo tako v primeru, ko bi slikar prodal sliko slovenskemu galeristu (ki nato prodaja sliko dalje zase), kot če bi slike kupil nemški galerist ali pa če sliko kupi nekdo tretji (npr. fizična oseba, ki obišče galerijo). Bistvo je, da slikar na sliki nima več lastninske pravice.

Slika se proda, kadar je med kupcem in prodajalcem sklenjena prodajalna pogodba (ki ni nujno pisna). V imenu prodajalca lahko nastopa tudi nekdo tretji (npr. galerist, posrednik…), ki pravno gledano ni lastnik slike, čeprav jo sicer lahko prodaja. V takšni prodajni pogodbi je še mogoče določiti omejitve, kot so opisane zgoraj. Slikar, ki bi sliko prodal, bi lahko izposloval določene omejitve, če bi seveda kupec pristal na take omejitve. Če je kupec galerist velja enako – lahko se dogovorita, kje se bo slika razstavljala in podobno.

Do razlike pa bo prišlo, ko bo kupec (npr. galerist ali tretja oseba) sliko prodal še dalje. V tem primeru pravica avtorja do razstavljanja ugasne in slikar ne more več novemu lastniku omejevati uporabe slike, ki jo je ta kupil. Slikar tudi sicer nima pogodbe s takim novim kupcem, kot jo je imel z osebo, ki je sliko kupila od njega. Morebitne omejitve iz prve pogodbe namreč novega lastnika ne bodo več zavezovale. V takem primeru avtor na sliki nima več upravičenj, kot jih je imel prej (in lastnika ne more omejevati glede razstavljanja), saj prevlada lastninska pravica novega lastnika slike, da sam izkorišča lastninsko pravico na sliki kot želi (enako kot jo je na začetku slikar sam).

Ko slikar sliko proda, še vedno obdrži pravico do dostopa in izročitve. ZASP namreč daje avtorju pravico, da lahko od posestnika izvirnika slike zahteva njeno izročitev zaradi njegovega razstavljanja v Republiki Sloveniji, če za to izkaže močnejši interes (34. člen ZASP). Pravico tako lahko slikar uveljavlja samo za razstave v Sloveniji. Pri tem mora biti njegov interes večji od interesa posestnika (kupca), da sliko obdrži zase. Večji interes bi bil npr. izkazan, če bi slikar želel sliko razstaviti na kakšni posebno pomembni razstavi. V tej situaciji bi od vsakokratnega lastnika lahko še vedno zahtevali izročitev slike za namene njene razstave.

V takem primeru lahko posestnik slike (npr. kupec) njeno izročitev pogojuje s položitvijo zadostne varščine ali s sklenitvijo zavarovanja v višini tržne vrednosti izvirnika. Slikar mora poskrbeti za dostop in razstavljanje s čim manj nevšečnostmi za posestnika ter na svoje stroške. Ob poškodovanju izvirnika ali primerka dela odgovarja avtor ne glede na krivdo (34. člen ZASP).

Omeniti velja tudi sledno pravico, ki jo ureja 35. člen ZASP in daje avtorju pravico do nadomestila, če je izvirnik njegovega likovnega dela po prvi avtorjevi odsvojitvi ponovno prodan. Iti mora torej za prodajo po tem, ko je slikar sliko že prodal (in že prenesel lastninsko pravico na sliki). Takšen primer bi bil, da slikar proda sliko slovenskemu galeristu, slovenski galerist pa nato nemškemu galeristu. Pri prodaji med galeristoma ima slikar pravico do nadomestila. Če pa do prodaje ne pride, ker slikar ostane lastnik vse do trenutka, ko nemški galerist sliko proda (ker je bil dogovor da galerista nastopati le kot posrednik), potem slikar pravice do nadomestila nima.

Pogoj, da ima slikar pravico do nadomestila, če je izvirnik likovnega dela po prvotni prodaji ponovno prodan je tudi ta, da se prodajalec, kupec ali posrednik pri tej prodaji ukvarja s trženjem umetnin, kot so prodajni saloni, galerije in organizatorji dražb. Če gre za zasebno prodajo med dvema posameznikoma, pogoj ni izpolnjen in slikar pravice do nadomestila nima.  Če je pogoj izpolnjen, ima avtor zakonsko pravico, da je o prodaji obveščen (1. odst. 35. člen ZASP).

Za obveznosti plačila nadomestila, ko ima avtor do njega pravico, so solidarno zavezani prodajalec, kupec in posrednik. Slikar bi tako lahko nadomestilo zahteval od vsakega od njih v celoti.

ZASP določa tudi višino nadomestila v takih primerih, in sicer (5. odst. 35. člena ZASP):
1. 4 odstotke od cene do 50.000 evrov;
2. 3 odstotke od deleža cene nad 50.000 evrov in do 200.000 evrov;
3. 1 odstotek od deleža cene nad 200.000 evrov in do 350.000 evrov;
4. 0,5 odstotka od deleža cene nad 350.000 evrov in do 500.000 evrov;
5. 0,25 odstotka od deleža cene nad 500.000 evrov.

Višina nadomestila ne sme preseči 12.500 EUR.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura