www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Neprijava dohodka iz tujine
6.4.2010

Vprašanje:

Ali je oseba, ki je občasno prejemnik honorarja iz tujine in tega ni takoj prijavila na davčnem uradu, bi ga pa rada navedla v napovedi za odmero dohodnine, v prekršku oz. jo lahko doleti denarna kazen?

Odgovor:

Obvestilo davčnega zavezanca davčnemu organu o prejemu dohodka iz zaposlitve, se nanaša na okoliščine, ko dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka (ni zavezan k plačilu akontacije v Sloveniji). Kot zaposlitev pri dohodku iz zaposlitve se v tem primeru šteje tudi drugo odvisno pogodbeno razmerje, v katerem oseba opravi neko fizično ali intelektualno delo in se ne samo zaposli s pogodbo o zaposlitvi (2. odst. 35. člena Zakona o dohodnini- ZDoh-2). Prejeti honorar iz tujine lahko ustreza takšni okoliščini.

Če takšen dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine od dohodka iz zaposlitve ugotovi davčni organ po napovedi davčnega zavezanca (2. odst. 285. člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2). To pomeni, da mora prejemnik dohodka, le tega sam javiti davčnemu organu, ki mu na podlagi takega obvestila izda odločbo o plačilu akontacije.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve mora davčni zavezanec vložiti do desetega dne v mesecu za pretekli mesec pri davčnem organu (1. odst. 288. člen ZDavP-2).

ZDavP-2 opredeljuje kot davčni prekršek posameznika tudi dejanje, če posameznik ne vloži davčne napovedi ali če je ne vloži v predpisanem roku (394. člen ZDavP-2). Kršitev take obveznosti tako pomeni prekršek, zaradi katerega lahko davčni organ kršitelju izreče globo. Višina globe za takšno kršitev lahko znaša od 200,00 do 400,00 evrov. Tako vas lahko doleti denarna kazen.

Toda, obstaja tudi izjema. Posameznika se za omenjeni prekršek ne kaznuje, če davek plača na podlagi tako imenovane samoprijave, skladno z zakonom (396. ZDavP-2). To pomeni, da bi lahko ob vložitvi ugovora zoper informativni izračun dohodnine (ker ta dohodek iz tujine ne bo upoštevan), vloži tudi (zamujeno) napoved dohodka in se pri tem sklicuje na samoprijavo. Na tej podlagi nato davčni organ izda odločbo, vi pa plačate odmerjeni davek. Od tako odmerjenega davka se obračunajo tudi obresti po evropski medbančni obrestni meri (ki so še vedno nižje od zamudnih ob izreku globe za prekršek). Samoprijava je sicer možna najpozeje do začetka postopka o prekršku. Če bi torej davčni organ začel s postopkom pred vašo samoprijavo, se nanjo ne bi mogli sklicevati.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura