www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Uveljavljanje potnih stroškov pri davčni napovedi
11.5.2010

Vprašanje:

Ali lahko nekdo, ki dela za avtorski honorar in zanj dobi plačilo za potne stroške, le-te uveljavlja pri davčni napovedi?
Kako lahko to naredi? Ta oseba naj bi na Davčno upravo Republike Slovenije (DURS) poslala tudi potrdila za potne stroške. Gre zgolj za interes fizične osebe, da si strošek letnega prihodka, zbranega z avtorskimi honorarji, zmanjša za višino potnih stroškov (če je seveda pri opravljanju avtorskega dela imela stroške poti).

Odgovor:

Dohodek, ki ga fizična oseba (ne samozaposleni!) prejme za stvaritev avtorskega dela ali za izvedbo avtorskega dela, v davčnem pogledu imenujemo »dohodek iz drugega pogodbenega razmerja« (2. odstavek 35. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2). Gre za pogovorno imenovani »honorar iz avtorske pogodbe«, ko se naročnik in avtor dogovorita npr. za izdelavo slike, literarnega dela, kipa, posnetka in podobno ali za izvedbo avtorskega dela (npr. za nastop na koncertu…).

Takšen dohodek se avtorju všteje v davčno osnovo za odmero dohodnine in je tako obdavčen z dohodnino (izjema bi sicer bila, če je avtor v celem letu imel tako malo dohodkov, da bi bil oproščen plačila dohodnine…).

Ne glede na dejanske stroške, ki jih ima avtor glede takšne avtorske pogodbe (npr. z materiali za izdelavo avtorskega dela, potne stroške...), zakon določa, da davčno osnovo v takem primeru predstavlja prejeti honorar, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % (4. odst. 41. člena ZDoh-2). Če avtor tako prejme 100 EUR na podlagi avtorske pogodbe, bo dohodnino plačal od 100 – 10 % = 90 EUR. Enako velja tudi, če bi imel avtor z izdelavo ali izvedbo nižje stroške – zakon mu enako priznava stroške v višini 10 % prejetega dohodka.

Plačilo avtorju vsebuje tako plačilo za dejansko umsko ali ustvarjalno delo avtorja, kot tudi povračilo njegovih stroškov. Če bi hotel avtor poleg plačila za samo delo, tudi plačilo dodatnih stroškov, ki morda presegajo 10 % (npr. potnih stroškov), jih bo moral všteti v sam dohodek (honorar) in se mu bodo skupaj s plačilom za delo, davčno obravnavali kot celota. Če avtor npr. želi 100 EUR za svoje (avtorsko) delo in 20 EUR za stroške, bo njegov enotni honorar po pogodbi 120 EUR. Dohodnina se bo obračunala od tega zneska in ne samo od 100 EUR, tako da bo osnova znašala 120 – 10 % = 108 EUR.

Četudi so ti dodatni potni stroški ali morebiti stroški nočitve dokazljivi, se avtor in naročnik ne moreta dogovoriti drugače in mora naročnik obračunati akontacijo dohodnine od osnove po zgornji formuli.

Če gre za materialne stroške, je situacija enaka – prištejejo se osnovnemu honorarju za delo in se davčno obravnavajo enotno. Druga rešitev pri materialih stroških bi bila, da material neposredno kupi naročnik (in so torej njegov strošek), ter ga nato izroči avtorju. V tem primeru se vrednost tega materiala ne všteje avtorju v osnovo za dohodnino. Takšno obveznost, da materiale zagotovi naročnik, je smiselno urediti v sami avtorski pogodbi (kjer je to možno), v kateri se sicer stranki dogovorita, kakšno avtorsko delo bo avtor izdelal ali izvedel.

Od tako izračunane osnove, kot je opisano zgoraj, naročnik obračuna akontacijo dohodnine v višini 25 % (9. odst. 127. člena ZDoh-2), ostanek pa izplača avtorju. Povedano velja ne glede na morebitne drugačne dejanske stroške in ne glede na to, ali so bili ti višji ali nižji od 10 %. Drugačen dogovor glede akontacije med avtorjem in naročnikom ni mogoč. V zgornjem primeru honorarja 100 EUR se tako 25 % akontacija odmeri od osnove 90 EUR, pri honorarju 120 EUR pa od osnove 108 EUR.

Vendar pa 4. odst. 41. člena ZDoh-2 določa tudi, da je mogoče poleg normiranih stroškov (ti torej znašajo 10 % celotnega dohodka) uveljavljati tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev. Ti se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada.

To lahko avtor uveljavlja šele v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine (1. odst. 289. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2-NPB2). DURS bo namreč dohodnino obračunal glede na opisano formulo, tako da bo upošteval zakonsko predpisane 10 % normirane stroške. V kolikor je imel avtor višje stroške kot te, lahko poda omenjeni ugovor in v njem navede, da je dejanska osnova za plačilo dohodnine nižja – da je torej imel več kot 10 % stroškov. Tako se bo dohodnina odmerila od nižjega zneska, saj bo osnova zaradi stroškov nižja. Če je bil v informativnem izračunu dohodnine dohodek iz avtorske pogodbe vpisan v višini 90 EUR, avtor pa bo dokazal, da je imel npr. še 30 EUR dodatnih stroškov, se mu davčna osnova zniža na 90 EUR – 30 EUR = 60 EUR in bi dohodnino plačal le od 60 EUR in ne od prvotnih 90 EUR.

Pri tem velja opozoriti, da zakon to omogoča le za dejanske stroške prevoza in nočitev, ki morajo biti seveda povezani z izdelavo ali izvedbo avtorskega dela. Omejena je tudi višina teh stroškov, in sicer do višin, kot jih določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Morebitni materialni stroški ali stroški opreme tako ne pridejo v poštev.

Avtor (zavezanec za plačilo dohodnine) mora poleg ugovora zoper informativni izračun dohodnine priložiti tudi ustrezna dokazila – najverjetneje bo to avtorska pogodba, iz katere bo razvidna obveznost avtorja in njegova morebitna pot, opis poti (predvsem razdalja) in obračun dejanskih potnih stroškov glede na zgoraj omenjeno Uredbo ali dokazila morebitnih stroškov prenočevanja.

Pri tem naj zgolj opozorimo, da opisan postopek ugovora zoper informativni izračun dohodnine velja le za tiste davčne zavezance, ki so rezidenti Republike Slovenije. Nerezidenti lahko dejanske stroške uveljavljajo v sedmih dneh od izplačila dohodka, in sicer s pisnim zahtevkom, ki ga oddajo pri davčnem organu (1. odst. 289. člena ZdavP-2).

Odločitev o tem, ali bo avtor takšne »dodatne« dejanske stroške prevoza in nočitev uveljavljal ali ne, je prepuščena njemu samemu kot davčnemu zavezancu za dohodnino. Naročnik namreč avtorja ne more prisiliti, da poda ugovor zoper svoj informativni izračun dohodnine, niti ga k temu po našem mnenju ne more zavezati v prvotni avtorski pogodbi. Mogoč je sicer dogovor, da bo avtor to naredil in se zato posledično dogovorita za nižji honorar, a je sama odločitev o vložitvi ugovora še vedno samostojna odločitev avtorja. S tem se namreč avtor (lahko) podvrže podrobnejši presoji svoje davčne obveznosti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura