www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Avtorske pravice ob uporabi znane glasbe
17.5.2010

Vprašanje:

Sem umetnik, ki se ukvarja z videom. Če bi v svojem videu uporabil glasbo nekega znanega izvajalca (lahko tudi del pesmi) ali izsek iz kakšnega filma, ali bi s tem kršil avtorske pravice? Ali se je mogoče sklicevati na umetniško svobodo? Videe nameravam razstaviti in nočem, da bi prišlo do nesporazumov.Kako ravnati?

Odgovor:

Vključitev tuje glasbe v video, ki ga sami izdelate, se pravno gledano imenuje predelava avtorskega dela. Predelavo ureja 33. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP.

Ta določa, da je pravica predelave izključna pravica, da se neko prvotno delo (glasba) glasbeno aranžira, spremeni ali kako drugače predela. ZASP v istem členu tudi izrecno določa, da se pravica do predelave nanaša tudi na primere, ko se prvotno delo (glasba) v nespremenjeni obliki vključi ali vgradi v novo delo (video).

Da se neko avtorsko delo lahko vključi nespremenjeno v drugo delo ali pa da se ga pri tem tudi predela (spremeni se ga tako, da še vedno lahko govorimo o prvotnem avtorskem delu), je izključna pravica avtorja prvotnega dela (14. člen ZASP). Avtor sam se namreč odloči, ali bo dopustil, da se njegovo delo predela, spremeni ali vključi v drugo delo, ali pa tega ne dopusti. Če bi nekdo brez dovoljenja avtorja njegovo delo predelal, bi šlo za kršitev avtorske pravice avtorja prvotnega dela.

Če bi tako hoteli v svoj video vnesti tujo glasbo (ki je avtorskopravno varovana), bi morali imeti ustrezne avtorske pravice. To je treba urediti tako, da se z avtorjem glasbe (ali z večimi) neposredno dogovorite za prenos pravic ali da se npr. z nakupom glasbe (npr. kakšne zbirke zvokov ali melodij preko interneta) na vas prenese tudi pravica predelave in druge ustrezne pravice. Naj zgolj opozorimo, da nakup glasbe na CD-ju praviloma ne vsebuje tudi pravice predelave in nadaljnje objave.

Ker nameravate video pozneje razstaviti, je treba upoštevati tudi 3. odst. 33. člena ZASP, ki določa, da avtor prvotnega dela (glasbe) obdrži izključno pravico do uporabe svojega dela v predelani obliki (ko je npr. vključen kot glasbena podlaga v video). Povedano drugače, kljub temu da boste sami avtor videa, bo določene pravice na njem še vedno imel prvotni avtor, saj bo v njem tudi njegovo prvotno delo (glasba).

Če bi tako želeli vaš video reproducirati (»kopirati«), distribuirati (prodajati) ali npr. dajati na voljo javnosti, bi za vse to potrebovali ustrezna dovoljenja prvotnega avtorja oziroma ustrezne pravice. ZASP namreč pozna različne pravice za različne uporabe avtorskih del: pravico do reproduciranja (23. člen ZASP), pravico distribuiranja (24. člen ZASP), pravico dajanja na voljo javnosti (32a. člen ZASP) in druge, s katerimi avtor prosto razpolaga in odloča, kako se bo njegovo delo uporabljalo.

Ker je tako v vašem videu vključeno tudi neko drugo avtorsko delo (glasba), bi potrebovali poleg zgoraj omenjene pravice do predelave tudi ustrezna dovoljenja avtorja, da se njegovo delo dalje uporablja (distribuira, reproducira v elektronski obliki in podobno…), saj bost vsakič, ko boste uporabili svoj video, hkrati uporabili tudi njegovo glasbo. O tem pa ima sam kot avtor pravico odločati. Potreben je torej nabor ustreznih avtorskih pravic, da se video s tujo glasbo lahko predvaja v javnosti.

Podobno bi veljajo tudi, če bi v svoj video vnesli (vključili) kakšno drugo avtorsko delo, npr. del drugega videa ali sliko. Teoretično bi lahko šlo tudi za sliko izložbe, če bi lahko rekli, da je pri izložbi šlo za avtorsko delo (da so bile npr. stvari razstavljene tako, da lahko govorimo o umetnosti, da je prisoten element individualnosti, intelektualnosti in podobno, kar se zahteva, da lahko govorimo o avtorskem delu).

Predelava dela, ko ni potrebno dovoljenje avtorja

ZASP pozna tudi določene primere, ko je predelava objavljenega drugega avtorskega dela prosta (in tako ne potrebujete dovoljenja avtorja oziroma ustrezne pravice predelave), in sicer v primerih (53. člen ZASP):

1.če gre za privatno ali drugo lastno predelavo, ki ni namenjena in ni dostopna javnosti;
2.če gre za predelavo v parodijo ali karikaturo, če to ne ustvari ali utegne ustvariti zmede glede izvora dela;
3.če gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, ki jo zahteva namen te uporabe;
4.če gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, pa je avtorjevo nasprotovanje predelavi v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.

Vključitev glasbe bi tako bila mogoča v okviru točke 1, a le če videa nato ne bi razstavili, saj bi s tem postal dostopen javnosti in pogoj ne bi bil več izpolnjen. Točka 2 verjetno ne pride v poštev, ker glasbo težko predelamo v parodijo ali karikaturo. Točki 3 in 4 pa se nanašata na dovoljeno uporabo. To pomeni, da bi pravico do uporabe že morali imeti (tako bi imeli določene pravice). Pri takšni uporabi bi delo lahko predelali (npr. bi pridobili pravico do dajanja na voljo javnosti preko interneta in bi glasbo lahko ustrezno tehnično predelali, da bi bilo to možno, čeprav se ne bi izrecno dogovorili tudi za predelavo…).

Zgolj zaradi »umetniške svobode« tako tuje glasbe ni mogoče vključiti v lasten video brez prenosa ustreznih avtorskih pravic.

Povedano pa ne velja, če gre za glasbo, ki ni avtorskopravno varovana. Po preteku rokov trajanja avtorske pravice avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano (59. člen ZASP). Splošno pravilo pri tem je, da avtorska pravica traja za čas avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti, če zakon ne določa drugače (60. člen ZASP). Če bi tako uporabili glasbo avtorja, ki je umrl že več kot 70 let nazaj, zgoraj omenjenih avtorskih pravic ne potrebujete, ker delo ni več varovano. Pri tem pazite tudi na pravice izvajalcev (tistih, ki delo izvedejo) – tudi njihova izvedba sicer starega in nevarovanega avtorskega dela je lahko avtorskopravno varovana (127. člen ZASP).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura