www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Dohodkovni cenzus in triletno povprečenje
27.5.2010

Vprašanje:

Ali so napovedane spremembe v zvezi s cenzusom, ki omejuje dohodek samozaposlenega v kulturi s pravico do plačila prispevkov, že stopile v veljavo ali so še v dogovarjanju?
Ali naj bi se cenzus, ki bo veljal za letošnje leto, res zvišal in ali se bo res obračunavalo povprečje za triletno obdobje, kot je bilo slišati?

Odgovor:

Dohodkovni cenzus, kot eden od pogojev za pridobitev pravice do plačila prispevkov samozaposlenih v kulturi, je urejen v 85. členu Zakona o uresničevanju interesa za kulturo – ZUJIK.

Ta (še vedno) določa, da se dohodkovni cenzus
ugotavlja na podlagi odločbe o odmeri dohodnine na letni ravni oziroma zadnjega davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (če bi npr. začeli z delom sredi leta). Drugi odstavek 85. člena izrecno določa, da se izpolnjevanje pogojev glede cenzusa ugotavlja vsako leto.

Omenjena določba ZUJIK v zadnjem času ni bila spremenjena, prav tako pa glede na objavljene podatke Ministrstva za kulturo: Predlogi predpisov, Vlade RS: Gradiva v obravnavi in Državnega zbora: Predlogi zakonov in aktov ni predvidenih sprememb te določbe.

Sama višina dohodkovnega cenzusa je določena v 11. členu Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Ta določa, da dohodkovni cenzus predstavlja znesek, ki ne pre sega vsote dvanajstih bruto plač, ki jih je ministrstvo zagotavljalo v letu pred uveljavitvijo uredbe zaposlenim v kulturnih ustanovah (Uredba je začela veljati leta 2006), v obsegu izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, pomnožene s količnikom 7,2. Predmetna Uredba tudi določa, da se dohodkovni cenzus letno usklajuje z rastjo izhodiščne plače v javnem sektorju.

Cenzus se tako že od leta 2006 lahko spremeni vsako leto, če se spremni izhodiščna plača za negospodarski sektor. Leta 2010 je sicer ostal enak kot v letu 2009. Če bi sicer prišlo do spremembe izhodiščne plače oziroma do njenega povečanja, bi to vplivalo tudi na povečanje dohodkovnega cenzusa za samozaposlene v kulturi. Sprememba izhodišče plače je odvisna od politike Ministrstva za javno upravo in socialnega dialoga med Vlado RS in sindikati javnega sektorja.

Nekoliko drugačen izračun dohodkovnega cenzusa pa je predviden v predlogu nove Uredbe o samozaposlenih v kulturi , objavljenem na spletni strani Ministrstva za kulturo. Ta namesto izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti, pomnožene s količnikom 7,2, predvideva kot osnovo za izračun cenzusa bruto plačo v 35. plačni razred iz plačne lestvice sistema plač v javnem sektorju (13. člen predloga), kar pa ne bo bistveno spremenilo višine cenzusa. Prav tako predlog ohranja rešitev, da se bo cenzus še vedno ugotavljal vsako leto na podlagi dohodkov, ki jih je upravičenec dosegel v preteklem letu (14. člen predloga).

Kot pa nam je sporočila ga. Mojca Jurič iz Ministrstva za kulturo, je prvotni predlog te Uredbe res vseboval določbo, da se pri ugotavljanju cenzusa upošteva triletno povprečje dohodkov. Hkrati pojasnjuje, da je bil predlog v tem delu neusklajen z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in zato v tej obliki ni prišel čez medresorsko usklajevanje. Predlog Uredb je tako v tem delu ostal brez povprečenja, uvedene pa so nekatere druge ugodnosti za samozaposlene: trajna pridobitev pravice do prispevkov za starejše samozaposlene, nepresojanje usposobljenosti pri ponovnem vpisu za isti poklic, upoštevanje študijskih dosežkov pri prvem vpisu po študiju, hkratno odločanje o statusu in pravici in drugo.

Tudi sama sprememba višine cenzusa je bila predmet razprav pred pripravo omenjenega predloga Uredbe, in sicer je bilo Ministrstvo za kulturo pripravljeno podpreti zvišanje cenzusa za 25 %, a le kot kratkoročni ukrep, ki bi v določeni meri zagotovil boljši položaj samozaposlenih na določenih področjih do ureditve daljnoročnejših ciljev: povprečenje, upoštevanje nagrad in zvišanje normiranih odhodkov. Zadnjim so po navedbah Jurčičeve na ministrstvu tudi bolj naklonjeni.

Po mnenju ministrstva je povprečenje za samozaposlene v kulturi tako pomembno, da so pripravljeni ponovno spremeniti ZUJIK, in sicer tako, da bi ta omogočil ustrezno spremembo v Uredbi. Medresorska projektna skupina pa pripravlja tudi še druge konkretne rešitve, ki bi pomenile spremembo statusa samozaposlenih: zvišanje odstotka normiranih odhodkov za samozaposlene v kulturi in odštevanje nagrad od dohodkov, ki se upoštevajo pri cenzusu.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura