www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Nevladna organizacija, avtor in SAZAS
1.6.2010

Vprašanje:

Naš zavod je priredil koncert skupine mladih glasbenikov. Na naši delavnici so brezplačno igrali avtorsko aranžirano ljudsko glasbo. Honorirani niso bili. Vstopnine ni bilo. Zagotovili smo jim stroške ozvočenja. Koncert smo vključili v program naših dejavnosti. Denar za delavnico smo dobili na občinskem razpisu. Imamo kot organizatorji do združenja SAZAS kakšne obveznosti?

Odgovor:

K odgovoru na vaše vprašanje dodajamo tudi širša pojasnila glede ureditve varstva avtorskih pravic v Sloveniji. Le tako je mogoče celoviteje predstaviti obveznosti vašega zavoda (kot organizatorja prireditve) do SAZAS-a.

Pravice avtorjev in obveznosti glede plačevanja nadomestil ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP. Ta v 14. členu določa tudi, da avtorska pravica pripade avtorju, ker je ustvaril delo. Med avtorskimi pravicami je tudi t.i. »pravica javnega izvajanja«. Njen imetnik ima izključno pravico, da se neko glasbeno delo priobči javnosti (26. člen ZASP). Avtor, ki ustvari določeno glasbeno avtorsko delo, ima tako že z zakonom pravico, da se sam odloči, ali se bo njegovo delo priobčilo javnosti ali ne (da ga bo on sam ali pa kdo drug izvajal ali ne).

Če tako nekdo, ki ni imetnik te pravice oziroma nima ustreznega dovoljenja avtorja, v javnosti izvede (zapoje, zaigra…) avtorsko delo, lahko govorimo o kršitvi te avtorske pravice. Ker se avtor sam odloči, ali bo drugim dovolil uporabo svojega dela, lahko pri tem postavi tudi določene pogoje, npr. plačilo ustreznega nadomestila. S tem ko nekdo izvede (zapoje) tuje glasbeno delo, še ni tudi avtor tega dela, ampak izvajalec tega (tujega) dela, kar pa ne gre enačiti.

Glede na navedeno je tako za javno izvedbo avtorskega dela (»priobčitev dela javnosti« po 26. členu ZASP) potrebno imeti ustrezno avtorsko pravico. To da izvajalca za svoje izvajanje avtorskega dela plača naročnik oziroma organizator prireditve, pri tem ne igra vloge. Tudi če izvajalec ne zahteva plačila za izvedbo tujega avtorskega dela, bo še vedno potreboval ustrezno dovoljenje avtorja za takšno izvedbo. Prav tako na obveznost pridobitve ustrezne pravice do javne izvedbe ne vpliva dejstvo, ali je izvedba avtorskega dela (koncert, nastop) za same gledalce brezplačna ali pa so morali plačati vstopnino. Do izvedbe avtorskega dela je namreč prišlo v vsakem od teh primerov in potrebno je predhodno pridobiti ustrezno avtorsko pravico.

Pri zabavnih in kulturnih prireditvah je situacija zakonsko urejena tako, da je predhodna pridobitev ustrezne pravice za javno priobčitev varovanih avtorskih del obveznost prireditelja (1. odst. 159. čl. ZASP). Ustrezna dovoljenja (to je pravico do javne priobčitve) mora tako pridobiti tista nevladna organizacija, ki takšno prireditev organizira, in ne sam izvajalec na tej prireditvi. Prav tako mora prireditelj na podlagi zakona v 15 dneh po priobčitvi del (torej po prireditvi) poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede vseh uporabljenih del (1. odst. 159. čl. ZASP). Glede na navedeno zakonsko določbo mora tako vaš zavod kot prireditelj pridobiti ustrezno pravico do javne priobčitve in ne sami izvajalci.

Pristojna kolektivna organizacija v primeru uporabe glasbenih del v Sloveniji je Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice v Sloveniji – SAZAS . Velja opozoriti, da je zakonsko določeno (147. člen ZASP), da je upravljanje avtorskih pravic glede priobčitve javnosti obvezno kolektivno, torej preko pristojne kolektivne organizacije. Kolektivna organizacija tako nastopa kot nekakšen zastopnik avtorjev, daje dovoljenja za javno priobčitev glasbenih del in ne avtor sam.

Zaradi obveznega kolektivnega upravljanja po samem zakonu se nevladna organizacija ne more neposredno dogovoriti z vsemi avtorji, naj na njo prenesejo pravico do javne priobčitve svojih del, ampak je to mogoče le preko SAZAS-a. Edina izjema od tega je situacija, ko je na vseh delih, ki so bila izvajana na določeni prireditvi, glavni izvajalec hkrati tudi imetnik teh avtorskih pravic. Če se torej na prireditvi izvaja izključno glasbena dela, na katerih ima avtorske pravice ta oseba (tako glede besedila, melodije…), se je mogoče dogovoriti individualno s to osebo (kot avtorjem) in brez posredovanja SAZAS-a. Obrazec, s katerim lahko nevladna organizacija takšen dogovor z avtorjem sporoči SAZAS, se nahaja na spletni strani SAZAS-a (obrazec »Obrazec za individualno upravljanje«). Obvestilo SAZAS-u je v tem primeru še vedno potrebno, ne bo pa SAZAS-u potrebo plačati nadomestila. Nadomestilo oziroma honorar pa bo morda treba plačati temu avtorju, ki bo svoja dela izvedel. Ni seveda nobene ovire, da se ta z nevladno organizacijo ne bi dogovoril drugače in se njegova dela izvedejo (priobčijo javnosti) na prireditvi povsem brezplačno.

Kot že omenjeno, zakon določa tudi obveznost poročanja po izvedbi prireditve v 15 dneh o tem, katera glasbena dela so bila javno izvedena (»priobčena javnosti«). Nevladna organizacija to stori najlaže z obrazcem »SAZAS-1«, ki je dostopen na spletni strani SAZAS-a. Ker se nadomestilo za javno priobčitev obračunava glede na število obiskovalcev, prihodke od prodaje na prireditvi in honorarje izvajalcev, je treba posredovati tudi te podatke (na obrazcu »SAZAS-3«. Ta je dostopen na spletni strani SAZAS-a).

Šele po prejetem seznamu predvajanih del SAZAS odmeri nadomestilo za njihovo uporabo in pod pogojem, da se je na prireditvi predvajalo avtorsko zaščitena glasbena dela. Tako se nadomestilo ne obračuna, če so se na prireditvi predvajala/izvajala izključno ljudska umetniška dela neznanega avtorja (npr. stare slovenske ljudske pesmi) ali pa če gre za avtorska dela, že več kot pred 70 leti preminulega avtorja. Po poteku 70 let od smrti avtorja njegovo delo namreč ni več avtorskopravno varovano (59. člen ZASP). V teh primerih se nadomestila SAZAS-u tako ne plača, še vedno pa je treba o prireditvi poročati (da so se predvajala le ta dela in seveda navesti katera). Če vaši nastopajoči izvajajo takšna dela, potem obveznosti nadomestila ni.

Po prejetem poročilu o predvajanih glasbenih delih in drugih podatkih o prireditvi (cena vstopnice, število obiskovalcev…) SAZAS nevladni organizaciji kot prireditelju odmeri nadomestilo za uporabo glasbenih del. Višino nadomestila ureja Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del, ki v »tarifniku« loči med različnimi vrstami prireditve (koncerti resne glasbe, proslave, zabave…) in vrsto obračuna (glede na prihodek, pavšalno…).

Če organizator od prireditve nima nobenih prihodkov in izvajalci nastopajo brezplačno, se tako upošteva nižji avtorski honorar (III. točka Tarife v omenjenem Pravilniku). Kot obrazloženo, se nadomestilo plača, ker je nekdo izvedel (priobčil) glasbeno avtorsko delo, na katerem ima avtorske pravice nekdo drug.

Če gre za narodno-zabavno ali zabavno prireditev, se za eno prireditev plača 110,62 EUR (člen I-A, osnova III Tarife v omenjenem Pravilniku). Nadomestilo se ne obračuna, če je šlo za narodno-zabavno glasbo, ki ni avtorsko pravno varovana (npr. za ljudska dela).

Pravilnik omogoča tudi plačilo do 50 % nižjega nadomestila, če je prireditelj nepridobitna organizacija, registrirana za dobrodelno dejavnost. V praksi bodo to lahko predvsem društva in zavodi, ki izvajajo dobrodelne ali humanitarne dejavnosti, ter ustanove, ustanovljene z dobrodelnim namenom. Nadaljnje pogoje določa Pravilnik v 6. členu in ti so:

- da organizator priglasi uporabo glasbenih del v dobrodelne namene najmanj 30 dni pred uporabo;
- da predloži dokaze, da vsi izvajalci nastopajo na prireditvi brezplačno; - da organizator v uradnem programu in javno navede SAZAS kot soudeleženca prireditve v dobrodelne namene;
- da organizator v 20 dneh po prireditvi predloži vso finančno dokumentacijo, iz katere so razvidni vsi prihodki in stroški prireditve ter delež, ki bo vplačan v dobrodelne namene.
Znižanje ni avtomatično, saj se o vsaki prošnji ter višini znižanja odloča posebej.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura