www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Ureditev premoženja in računovodstva društva
16.6.2010

Vprašanje:

Smo društvo umetniških dejavnosti. Oddali smo že vlogo za njegovo registracijo, vendar še nismo dobili odločbe. Kako ocenimo vrednost osnovne opreme (aparatov), ki jo kot zasebni lastnik prenesemo na društvo?
Ali jo po zaprtju društva lahko obdrži prvotni lastnik? Ali moramo Pravilnik o računovodstvu društva oddati poleg statuta in vloge za registracijo društva na upravno enoto?

Odgovor:

Pri ustanovitvi društva, Zakon o društvih - ZDru-1 Zakon o društvih - ZDru-1) ne zahteva, da ustanovitelji društva zagotovijo "osnova sredstva", "sredstva za pričetek dela" ali da nanj prenesejo kakšno drugo premoženje. Društvo se lahko ustanovi tudi tako, da nima nikakršnih osnovnih sredstev ali premoženja.

To seveda ne pomeni, da ne morete na društvo po njegovi ustanovitvi (oziroma po registraciji) prenesti določenega premoženja, s katerim nato društvo razpolaga in ga uporablja za izvajanje svojih dejavnosti ter za doseganje svojega namena. Takšna sredstva ali premoženje (lahko tudi opremo, druge stvari, pravice ...) lahko društvu podarite, s čimer bo društvo postalo lastnik, vi pa s tem ne boste mogli več razpolagati.

Vrednost teh sredstev vam sicer lahko vedno oceni sodno zapriseženi cenilec, a so takšne storitve odplačne. Za lastno računovodstvo je pomembno le, da sredstva ocenite po "pošteni" oziroma tržni ceni – koliko bi društvo za takšno opremo odštelo, če bi jo kupilo na trgu. Glede na to si lahko shranite npr. oglase, ponudbe ali druge listine, ki vsaj okvirno izkazujejo, zakaj ste opremo knjižili po določeni vrednosti.

V zvezi z vračilom tega premoženja pa je potrebno upoštevati naslednje:

Če boste premoženje na društvo prenesli (z darilno, morda prodajno pogodbo), potem sami ne boste več lastnik te opreme, ampak bo to društvo, ki bo preko svojih organov odločalo, kakšna bo nadaljnja usoda te opreme oziroma premoženja. Na podlagi 2. odst. 24. člena ZDru-1 društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. Tako ni ustrezne podlage, da bi opremo (premoženje) enostavno vzeli nazaj, saj ni več vaša, društvo pa premoženja med člane ne more deliti. Lahko bi ga npr. odkupili nazaj.

Podobno velja tudi ob prenehanju društva. Društvo mora namreč v sklepu o prenehanju določiti drugo društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva (38. člen ZDru-1). Društvo tako ne more določiti, da premoženje prenese vam kot fizični osebi.

Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Preostanka premoženja tako tudi v tem primeru ne dobi ustanovitelj društva.

Rešitev omenjene situacije bi bila, da opreme ali premoženja ne prenesete na društvo (tako da ostanete lastnik), ampak ga društvu le podate v uporabo. Takšna uporaba je lahko odplačna ali neodplačna. V okviru takega dogovora se lahko dogovorite tudi za časovno omejitev in po poteku roka društvo opreme ne sme več uporabljati (ker ni njegova), sami pa jo lahko vzamete nazaj (ker ste lastnik). Po drugi strani pa se lahko po poteku takšne pogodbe o uporabi dogovorite za njeno podaljšanje.

V zvezi s Pravilnikom o računovodstvu ZDru-1 določa zgolj, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom ter v skladu s tem zakonom in z računovodskim standardom za društva (1. odst. 26. člena ZDru-1). Materija tega pravilnika je tako lahko vključena v sam statut ali pa jo društvo uredi pozneje s posebnim pravilnikom.

Če tako materija pravilnika ni že vključena v vaš (oddan) statut, to ni ovira za uspešno registracijo. Pravilnik lahko namreč sprejmete kasneje in ga ni treba priglasiti na upravno enoto.

Tudi sicer pravilnik, ki ureja računovodstvo, ni obvezna sestavina (priloge) vloge za registracijo društva (18. člen ZDru-1).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura