www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Plačilo davka za prodane slike pri komisionarju
7.7.2010

Vprašanje:

Kot avtorja slik me zanima, kako je s prijavo in s plačilom davka od prodanih slik pri komisionarju. Slike izdelujem brezplačno. Ko so odkupljene, dobim plačilo z odbitkom komisionarjeve provizije. Ne izstavljam računa, ampak poslujem kot fizična oseba. Imam status ODP (oseb. dop. delo/). Dogovorjeno je vračilo neprodanih slik po izteku enega meseca oziroma po nadaljnjem dogovoru.

Odgovor:

Da bi vam obrazložili davčno obravnavo opisanih prihodkov od prodaje slik, vam uvodoma pojasnjujemo značilnosti dejavnosti, kot jo opisujete.

O osebnem dopolnilnem delu govorimo, ko posameznik osebno sam opravlja raznovrstna dela pomoči v gospodinjstvu, nabira in prodaja gozdne sadeže ter zelišča in opravlja druga manjša dela, če posebni predpisi ne določajo drugače. O dopolnilnem delu govorimo tudi, ko posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno mnenje Obrtne zbornice, da so to izdelki domače in umetne obrti. Vsa omenjena dela se lahko opravljajo pod pogojem, če letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta (letna minimalna plača v 2009 je bila 7.111,48 evrov) in če so ta dela določena v posebnem pravilniku o delih, ki veljajo za osebno dopolnilno delo (12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC).

Poseben pravilnik v tem primeru je Pravilnik o delih, ki veljajo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del. Ta v prilogi 1 določa dela, ki jih posameznik lahko opravlja, da lahko sploh govorimo o osebnem dopolnilnem delu. V tem seznamu (na dnu povezave do omejenega Pravilnika) ne najdemo dela izdelave in prodaje slik, tako da te dejavnosti ne moremo uvrstiti med opravljanje osebnega dopolnilnega dela.

Na tem mestu naj zgolj opozorimo, da mora sicer posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo (za posle, ki sodijo vanj) izdajati račune za vsak posamično opravljen promet blaga, proizvodov ali storitev (5. člen omenjenega Pravilnika).

Glede na zgoraj navedeno, prodaje slik ne moremo neposredno opredeliti kot vaše dejavnosti v okviru osebnega dopolnilnega dela. V takem primeru, bi se namreč dohodki iz prodaje slik davčno obravnavali kot dohodki iz dejavnosti. To bi pomenilo, da bi bila po dohodninski lestvici obdavčena morebitna razlika med prihodki in odhodki iz te dejavnosti. V takem primeru bi tudi morali izdajati račune, dohodnino (in akontacije dohodnine) pa bi si plačevali sami.

Če redno ali pogosto prodajate slike preko komisionarja, bi bilo treba razmisliti, ali morda te dejavnosti vendarle ne bi ustrezno registrirali. Če namreč nekdo opravlja dejavnost, pa kot tak ni ustrezno registriran (npr. kot samostojni podjetnik, samozaposleni v kulturi), to ne vpliva na njegovo davčno obveznost in bi še vedno moral plačevati dohodnino iz naslova opravljanja dejavnosti. To pa seveda pomeni, da bi morali voditi ustrezne knjige, iz katerih bi izkazovali svoje davčne obveznosti in na podlagi katerih bi lahko oddajali davčne napovedi in podobno. Z vidika drugih zakonov pa bi kljub plačevanju davkov še vedno lahko šlo za delo na črno (več o tem v prispevku Delo na črno).

Če lahko vašo prodajo zaradi pogostosti opredelimo kot dejavnost, vam svetujemo razmislek o registraciji, saj bi v tem primeru lahko uveljavljali tudi dejanske stroške in bi si s tem nižali davčno obveznost. Več o možnih oblikah registracije najdete v prispevkih Registriranje dejavnosti na novo in Različne oblike registracij.

Če pa gre za prodajo slik, ki se izvaja redko (morda izdelate nekaj slik letno) in tega ne moremo dejansko opredeliti kot opravljanje dejavnosti, pa takšna individualna prodaja slike ni predmet obdavčitve. Z dohodnino so namreč obdavčene le odsvojitve nepremičnin, vrednostnih papirjev in investicijskih kuponov (92. in 93. člen Zakona o dohodnini – ZDoh-2). Do takšnega zaključka lahko pridemo ob pogoju, da se slika proda kot blago, za katerega kupec plača določeno kupnino in tega prejemka ne štejemo kot plačila za storitev ali za izročitev avtorskega dela. V tem sklopu tako ne sme priti do prenosa kakšnih avtorskih pravic na kupca ali komisionarja, saj potem govorimo o avtorskih pogodbi, ki pa je obdavčena ne glede na pogostost.

Če bi vam komisionar naročal, kakšne slike morate narediti oziroma bi nastopal tudi kot naročnik pri izdelavi slike, potem bi prejeti prihodek šteli kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, ki pa bi bil obdavčen z dohodnino, saj bi šlo za posamezno storitev in ne zgolj za prodajo blaga, kot v zgoraj opisanem primeru. Če je komisionar pravna oseba ali oseba, ki opravlja dejavnost, bi v takem primeru moral hkrati z izplačilom honorarja vam nakazati v vašem imenu davčni upravi tudi akontacijo dohodnine. Več o obdavčitvi po takšni avtorski pogodbi najdete v prvih sedmih odstavkih prispevka Uveljavljanje potnih stroškov pri davčni napovedi.

Naj povzamemo: če gre pri prodaji slik za opravljanje dejavnosti (četudi niste registrirani), potem so ti dohodki obdavčeni z dohodnino glede na vaš dohodninski razred. Če gre za enkratno storitev po naročilu, velja podobno. Pri tem gre za obdavčitev posameznega posla, ki je obdavčen enako kot avtorska pogodba (pogodba o naročilu avtorskega dela). Če pa ne gre za redno dejavnost, ampak bolj za enkratno ali občasno prodajo slike kot predmeta (brez prenosa avtorskih pravic, npr. reproduciranja …), pa takšna odtujitev slike ni obdavčena.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura