www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Uradno tolmačenje upoštevanja 40 % normiranih stroškov
23.1.2011

Vprašanje:

Zanima me uradno tolmačenje upoštevanja 40 % normiranih stroškov za samozaposlene v kulturi. Problem imamo, ker nekateri izplačevalci nočejo priznati 40 % normiranih stroškov pri avtorskih pogodbah za predavanja, saj samozaposleni v kulturi nimajo prijavljene dejavnosti izobraževanje ali predavanje (predavanje na univerzi se šteje kot avtorsko delo, vendar ima samozaposleni pravico do 25 ali 40 % samo za delo, za katero ima status).

Samozaposleni v kulturi ne more biti vpisan v razvid s predavateljsko dejavnostjo, ker take dejavnosti enostavno ni med deli v kulturi. Zato so vsi samozaposleni in vse stanovske kulturne organizacije upoštevale, da v primeru samozaposlenega slikarja lahko le-ta opravlja tudi delo predavanje s področja slikarstva (in se mu tudi tu upošteva normirane stroške, kot mu s statusom pripadajo).

Odgovor:

Samozaposleni v kulturi se lahko sami odločijo, ali bodo svoje odhodke izkazovali z vodenjem knjig in se jim bodo pri davčnem obračunu upoštevali dejanski stroški, ali pa knjig ne bodo vodili in bodo uveljavljali t.i. normirane stroške v višini 25 % ustvarjenih prihodkov. Več informacij o razlikovanju med obema načinoma izračuna davčne osnove najdete na spletni strani DURS (Splošno pojasnilo o ugotavljanju davčne osnove ). Takšna ureditev ni specifična samo za samozaposlene v kulturi, ampak jo poznamo tudi pri drugih osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost (npr. samostojni podjetniki).

Poleg teh normiranih stroškov pa imajo samozaposleni v kulturi še dodatno pravico, da uveljavljajo še dodatnih 15 % normiranih stroškov, če izpolnijo dodatne pogoje po 1. odst. 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2.

Ta določa, da se rezidentu, ki samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, pod pogojem, da gre za poklic, ki je značilen samo za področje kulturne dejavnosti, in pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15 % prihodkov letno. Zakon to ugodnost imenuje posebna osebna olajšava.

Dodatna 15 % posebna osebna olajšava tako pride v poštev za samozaposlene v kulturi:

- ki so vpisani v razvid pri Ministrstvu za kulturo (s tem je izpolnjen tudi pogoj, da gre za poklic, ki je značilen za področje kulture),
- da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in
- da ne opravljajo druge dejavnosti (njihova edina dejavnost mora tako biti opravljanje tega poklica na področju kulture).

Če so vsi ti pogoji hkrati izpolnjeni, potem pride v poštev zgoraj omenjena posebna osebna olajšava v višini 15 %.

V vašem primeru je postalo sporno, ali se izvedba predavanja lahko šteje v dejavnost samozaposlenega v kulturi, pri kateri se upošteva posebna osebna olajšava. V zvezi s tem smo se obrnili na DURS, kjer so nam posredovali sledeče mnenje (besedilo v nadaljevanju smiselno povzema pojasnilo DURS in je prirejeno za vaš primer in za potrebe tega prispevka, izvirno besedilo pa najdete tukaj).

DURS: V primeru, da je samozaposleni v kulturi ob vpisu v davčni register poleg dejavnosti svojega poklica na področju kulture (npr. slikar, igralec ...) navedel, da bo opravljal tudi dejavnost poučevanja, se ti dohodki obdavčijo z dohodkov iz dejavnosti.

Če ste torej ob vpisu v davčni register navedli tudi dejavnost poučevanja, potem je dohodek iz te dejavnosti obdavčen kot dohodek iz dejavnosti in ne kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (npr. kot avtorska pogodba). Pri odmeri dohodnine bi se tako takšen dohodek obdavčil enako kot ostali dohodki iz dejavnosti (v vašem primeru z upoštevanjem normiranih stroškov v višini 25 %).

DURS: Vendar pa se v tem primeru pri izplačilu dohodkov iz naslova opravljanja poklica IN dohodkov iz naslova poučevanja (oboje je torej del dejavnosti), posebna osebna olajšava ne more uveljavljati. ZDoh-2 namreč v prvem odstavku 113. člena kot pogoj za uveljavljanje posebne osebne olajšave določa, da mora zavezanec opravljati poklic, ki je značilen samo za področje kulturne dejavnosti in da ob tem ne sme opravljati druge dejavnosti.

Eden od pogojev za uveljavitev posebne osebne olajšave je tudi ta, da oseba ne opravlja drugih dejavnosti. Po mnenju DURS poučevanje ne sodi v dejavnost poklica samozaposlenega v kulturi, saj se – kot tudi sami ugotavljate – v razvid pri Ministrstvu za kulturo ne morete vpisati z dejavnostjo predavanja. V kolikor tako opravljate poučevanje kot svojo dejavnost (to pomeni, da gre za redne posle), potem posebne osebne olajšave ne morete izkoristiti niti za prihodke iz poučevanja, niti za prihodke iz samega poklica. Zakon namreč daje to ugodnost le tistim, ki opravljajo dejavnosti izključno v okviru svojega poklica na področju kulture.

DURS: V primeru, da pa dohodke iz naslova poučevanja dosegate zgolj občasno in ti ne predstavljajo vaše trajne aktivnosti, se ti obdavčijo v okviru dohodka iz drugega pogodbenega razmerja (in torej ne gre za del vaše redne dejavnosti). Pri teh pa posebne osebe davčne olajšave ni mogoče uveljaviti, saj ta zmanjšuje davčno osnovo zgolj iz dohodka iz dejavnosti.

Drugače pa velja, če poučevanje ni vaša stalna dejavnost in jo ne opravljate v okviru svoje dejavnosti. To pomeni, da je ne opravljate redno in ne kot samozaposleni v kulturi, saj te dejavnosti nimate vpisane v razvid pri Ministrstvu za kulturo, prav tako pa ne med svojimi dejavnostmi v davčnem registru. V tem primeru za dohodek iz predavanja ne morete uveljaviti posebne osebne olajšave, lahko pa jo za dohodke iz svoje dejavnosti kot samozaposlen v kulturi.

Samozaposlen v kulturi, ki je slikar, tako lahko občasno tudi poučuje, v kolikor ne gre za del njegove dejavnosti (dejavnost slikarja bi bila npr. izdelava in prodaja slik). Dohodek iz poučevanja se šteje kot dohodek iz pogodbenega razmerja (in torej ni dohodek iz dejavnosti), pri katerem se mu upošteva le normirane stroške v višini 10 %. Posebno osebno olajšavo 15 % (poleg 25 % normiranih) pa lahko slikar uveljavlja za vse dohodke iz dejavnosti slikarja, npr. izdelava slik, prenos avtorskih pravic na slikah in podobno. Ker v tem primeru dohodek iz predavanja ne sodi med redno dejavnost samozaposlenega in torej ni del njegove dejavnosti, se pri tem ne upoštevajo 25 % normirani stroški, saj le-ti veljajo le za dohodke iz dejavnosti.

Če samozaposleni v kulturi redno opravlja tudi dejavnost poučevanja, z davčnega vidika to ne pomeni težave, v kolikor ima poučevanje vpisano v davčnem registru. Vendar pa v takem primeru posebna osebna olajšava ne pride v poštev (niti za predavanja, niti za preostalo dejavnost). Se pa pri tem postavi vprašanje, ali samozaposleni lahko sploh redno opravlja dejavnost poučevanja kot samozaposleni v kulturi, saj ne gre za dejavnost, ki jo opravlja poklic na področju kulture (več na to temo v prispevku Delo na črno).

Še dodatna omejitev pri posebni osebni olajšavi je ta, da se 15 % normiranih odhodkov prizna do zneska 25.000 EUR prihodkov samozaposlenega in torej največ do višine 3.750,00 EUR (15 % od 25.0000 EUR).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura