www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Neplačilo akontacije s strani naročnika
26.1.2011

Vprašanje:

Imam status samozaposlenega v kulturi (kustos, likovni kritik in pedagog v kulturi). Imam normirane stroške in posebno davčno olajšavo.

Ko sodelujem z ustanovo, le-ta oz. njihovo računovodstvo poskrbi za odvajanje akotancije dohodnine od avtorskega honorarja na DURS-u. Zanima me, kako naj ukrepam, če ob prejemu napovedi dohodnine ugotovim, da naročnik na DURS ni odvedel akontacije?

Zanima me še, kako naj ravnam v primeru, kadar je naročnik fizična oseba in mi nakaže znesek za storitev na moj tekoči račun (TRR). Tudi tu gre za dohodek iz dejavnosti. Ali naj sam odvedem akontacijo dohodnine? Na kakšen način naj to storim in kdaj: po prejemu nakazila, na koncu davčnega leta, po prejemu dohodninske napovedi? Kako naj v tem primeru sestavim račun?

Odgovor:

V primeru, da ste samozaposleni v kulturi in pri plačilu dohodnine uveljavljate normirane stroške, je obveznost vašega plačnika, da vam od vašega izdanega računa izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj (torej, da za vas plača akontacijo dohodnine). Ta obveznost velja samo v primeru, če je vaš plačnik tudi tako imenovani »plačnik davka«, kar velja za pravne osebe (in še za nekatere druge primere).

V kolikor vaš plačnik (naročnik) ne ravna v skladu s tem, lahko o tem obvestite Davčno upravo Republike Slovenije - DURS, ki lahko dalje ukrepa v skladu s svojimi pooblastili. Posledice za takšno ravnanje sicer ureja Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2, ki loči med dvema situacijama:

Če DURS ugotovi, da je plačnik davka davčni odtegljaj odtegnil od vašega dohodka, vendar ga ni plačal oziroma ga ni plačal v celoti, se davčni odtegljaj s pripadajočimi dajatvami izterja od plačnika davka. V takem primeru tako DURS manjkajočo akontacijo sam izterja od vašega plačnika (tretji odst. 59. člena ZDavP-2). Za potrebe vaše dohodnine se bo štelo, da je bila akontacija vseeno plačana in je tako ni potrebno plačati vam.

V kolikor pa DURS ugotovi, da naročnik odtegljaja ni odtegnil in plačal (da vam je torej nakazal celotni znesek in brez odbitka vaše akontacije), davčni odtegljaj v delu, ki ni bil odtegnjen, s pripadajočimi dajatvami, bremeni plačnika davka (četrti odst. 59. člena ZDavP-2). Tudi v takem primeru tako DURS neplačano akontacijo terja od vašega plačnika (naročnika). V kolikor pa pride do tega, ima vaš naročnik pravico, da od vas terja nazaj znesek, ki bi ga sicer sam mogel plačati kot akontacijo. Takšna rešitev je logična, saj bi sicer akontacija ostala vam, hkrati pa bi bil isti znesek plačan DURS-u iz vašega računa (oziroma izterjan).

V primeru, da račun izstavite fizični osebi, ki ni plačnik davka, ta fizična oseba ni zavezana za vas izračunati in plačati vaše akontacije. Takšni osebi izstavite račun brez obračuna akontacije (torej celoten znesek), oseba pa vam takšen račun tudi v celoti plača.

Za odmero akontacije morate nato poskrbeti sami. To storite z oddajo posebnega obrazca: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov), ki ga morate oddati do 15. v mesecu za pretekle tri mesece. S takšno napovedjo tako zajamete vsa plačila preteklih treh mesecev, ki ste jih prejeli od naročnikov, ki niso plačniki davka (npr. od fizičnih oseb). DURS vam bo na tej podlagi obračunal davčni odtegljaj, ki ga boste morali nato plačati.

Opisano velja za vse primere, ko prejmete dohodek od plačnika (naročnika), ki je fizična oseba in ji tako ni potrebno obračunati in odtegniti vaše akontacije in to ne glede na to, da prejmete dohodek v gotovini ali nakazan na TRR.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura