www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Rok plačila pri samozaposlenem v kulturi
9.3.2011

Vprašanje:

Koliko dni naj znaša plačilni rok za izdan račun na osnovi avtorske pogodbe pri samozaposlenem v kulturi in kdaj prične veljati rok plačila? Kdo določi rok plačila, naročnik ali avtor?


 

Odgovor:

V slovenskem pravnem redu velja pri urejanju obligacij t.i. načelo prostega urejanja obligacijskih razmerij, kar pomeni, da si lahko vsi udeleženci prosto urejajo ta razmerja (3. člen Obligacijskega zakonika - OZ).

 

Ta svoboda oblikovanja razmerjih je omejena le, če bi se udeleženci dogovorili za razmerje, ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom (to je npr. drugim zakonom) ali moralnim načelom. Drugače povedano, OZ vam omogoča, da si s svojim naročnikom svobodno določite rok plačila, saj zakon ne predvideva, kakšen naj bo ta rok.

 

V tem okviru se z naročnikom lahko tako povsem svobodno dogovorite, ali bo vaš rok plačila 5 ali pa morda 30 dni. Seveda pa mora na takšen dogovor pristati tudi vaš naročnik, kar pomeni, da si morate želeni rok izpogajati, poleg ostalih sestavin avtorske pogodbe (višina honorarja, rok izdelave itd…). O plačilnem roku se morata skupaj dogovoriti avtor in naročnik. V vašem interesu je seveda, da je rok čim krajši, tako da se skušajte dogovoriti za čim krajši rok, ne moremo pa vam svetovati, kakšen rok bi se štel za primeren, saj ti roki zakonsko niso določeni in so stvar vsakokratnega dogovora, upoštevajoč naravo izdelka, poslovnega odnosa med strankama in podobno.

 

V praski so sicer roki plačila pogosto 15 ali 30 dni. Zgolj za orientacijo vam lahko prikažemo določbo Zakon o pravdnem postopku – ZPP, ki določa, da kadar sodišče v sodbi naloži določeno dajatev, mora določiti tudi rok za izpolnitev, pri čemer ta znaša pri denarnih terjatvah 15 dni (313. člen ZPP). V sporih manjše vrednosti, to je do 2.000,00 EUR, znaša ta rok 8 dni (458. člen ZPP). Ti roki seveda ne veljajo v vašem primeru in se na njih ne morete sklicevati, ampak jih navajamo zgolj kot primer, kako zakonodaja ureja v primeru sodnih sporov.

 

V vsakem primeru pa vam predlagamo, da rok plačila z naročnikom določite v sami avtorski pogodbi in sicer tako, da določite:

-         dolžino plačilnega roka v dnevih in  dan, ko ta prične ta rok teči (npr. od izdaje računa, od prevzema izdelka itd…) ALI

-         točen datum, do katerega mora biti obveznost plačana. V tem primeru je vaša dolžnost, da do tega dne tudi izstavite račun.

 

V skladu z avtorsko pogodbo tudi na računu jasno opredelite, kdaj je njegov rok plačila.

 

Na tem mestu želimo še opozoriti, da je trenutno v postopku sprejemanja v Državnem zboru tudi predlog Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline, določa pa med drugim tudi roke za plačilo in dneve, ko začne rok za plačilo teči.

Sprejeti predlog zakona (ki še ni bil objavljen v Uradnem listu) glede roka plačila določa sledeče:

-         če je vaš naročnik (plačnik) gospodarski subjekt (npr. drug samozaposleni ali gospodarska družba) se z njim še vedno lahko prosto dogovorite (pogajate) o dolžini plačilnega roka, pri čemer pa ta na koncu ne sme biti daljši od  60 dni. Če plačilni rok določite v pisni obliki (npr. v avtorski pogodbi), je rok lahko daljši, a še vedno ne več kot 120 dni,

-         če je vaš naročnik (plačnik) javni organ (npr. ministrstvo, občina, javni zavod, javna agencija in podobno), njihov rok plačila ne sme biti daljši od 30 dni in se za več niti ne morete dogovoriti,

-         če je vaš naročnik (plačnik) potrošnik, to je fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti,  rok po tem zakonu ni določen.

 

Če se za rok plačila niste dogovorili, mora dolžnik (gospodarski subjekt ali javni organ) svoj dolg poplačati v 30 dneh od dneva, ko je prejel račun. V kolikor ste račun izstavili, preden ste storitev opravili, pa je potrebno dolg plačati v 30 dneh, odkar je dolžnik prejel blago, oziroma ste mu opravili storitev.

 

Zakona določa tudi kdaj začne teči rok za plačilo in sicer:

-         če je dogovorjeno, kdaj naj bi plačniku blago dobavili, oziroma opravili storitev: z dnem, dogovorjenim za dobavo, četudi ste morda dobavo izvedli pred dogovorjenim rokom.

-         če ni bilo dogovorjeno, kdaj naj bi plačniku blago dobavili, oziroma opravili storitev: z dne, ko ste dobavo dejansko izvedli (npr. izvedli avtorsko delo, izročili naročeno avtorsko delo in podobno…).

 

Glede na navedeno pri poslovanju z javnimi organi vztrajajte, da je rok plačila največ 30 dni, pri poslovanju z drugimi gospodarskimi subjekti pa naj bo čim krajši (npr. 15 dni). Če se boste s slednjimi dogovorili za rok, daljši od 60 dni, je to potrebno tudi pisno določiti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura