www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Popoldanski s.p. in subvencija za samozaposlitev
6.4.2011

Vprašanje:

Sem samozaposlen na področju kulture in imam vprašanje glede zapleta pri pridobitvi subvencije za samozaposlitev.
Pred samozaposlitvijo sem šel skozi postopek pridobitve subvencije za samozaposlitev, skozi katerega so me na zavodu napotili kljub dejstvu, da sem imel v zadnjem letu pred vključitvijo v program samozaposlitve nekaj časa dopolnilno dejavnost s.p., medtem ko sem bil redno zaposlen za določen čas.

Pred vključitvijo v samozaposlitev je odgovorna oseba na pristojnem zavodu preverila ta dejstva in odločila, da to ne šteje kot samozaposlitev, saj je bilo zavarovanje plačano iz naslova redne zaposlitve. Zapletlo se je pa zdaj, po več mesecih in tik pred tem, ko naj bi subvencijo tudi dejansko dobil, saj moja svetovalka trdi, da tisti s.p. šteje kot samozaposlitev, in je zaradi tega izdala zavrnilno odločbo. Naj omenim, da odločitve, da dopolnilni s.p ni samozaposlitev, ni sprejela ona, ker je bila takrat odsotna, ampak je moj primer obravnaval pravnik, zaposlen na zavodu, h kateremu so me takrat napotili.

Razlaga, da s.p. ob redni zaposlitvi ne šteje kot samozaposlitev, se je tudi meni zdela edina logična, saj najbrž ne moreš biti obenem zaposlen pri drugem delodajalcu in samozaposlen - tako kot ne moreš biti obenem zaposlen in brezposeln. In tudi zato, ker imajo s.p. lahko tudi upokojenci, pa to ne šteje kot samozaposlitev. Ali pač?

Odgovor:

Program Subvencije za samozaposlitev je eden od programov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za iskalce zaposlitve, ki le-tem omogoča pridobitev enkratne finančne pomoči v obliki nepovratni sredstev.

 

Glede na pogoje za pridobitev subvencije, navedene na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje,  lahko subvencijo pridobi oseba, ki je prijavljena med brezposelnimi, ali pa iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena. Nadaljnji pogoj je med drugim tudi, da oseba v zadnjih 12 mesecih  ni bila samozaposlena, kjer pa je v vašem primeru prišlo do spora, kaj točno to pomeni.

 

Držijo vaše navedbe, da so t.i. »popoldanski s.p.-ji« zavarovani že na podlagi svoje pogodbe o zaposlitvi in tako obvezne prispevke za te osebe plačujejo delodajalci, kjer so osebe (ki imajo s.p.) zaposlene. Z vidika obveznega zavarovanja tako teh oseb vsekakor ne moremo šteti za samozaposlene. Vprašanje, ki se pri tem zastavlja, pa je, ali je možno tudi v vašem primeru zavzeti definicijo samozaposlenega ob uporabi argumenta, kdo je plačeval obvezne prispevke, oziroma na kakšni podlagi je oseba bila zavarovana. Takšen argument (in s tem opredelitev) bi bil po naši oceni smiseln, v kolikor program sam ne bi navedel, kaj šteje za samozaposlitev.

 

Besedilo programa namreč v zvezi s tem določa tudi, kaj pomeni pogoj, da oseba ni bila samozaposlena v zadnjih 12 mesecih:

 

»Subvencije ne morete pridobiti, če ste v obdobju zadnjih 12 mesecev pred podpisom zaposlitvenega načrta za priprave na samozaposlitev že bili:  samostojni podjetnik posameznik (s.p.)«

 

Besedilo programa tako že samo določa, da do sredstev ni upravičena oseba, ki je že bila samostojni podjetnik (s.p.), pri tem pa tega pogoja z ničemer ne veže na plačevanje prispevkov ali na opredelitev osnove za obvezno zavarovanje. Iz takšne jezikovne razlage besedila bi tako lahko zaključili, da tudi oseba, ki ima »popoldanski s.p.« izpolnjuje zgornji pogoj, saj je kljub zaposlitvi bila tudi s.p.. »Popoldanski s.p.« je namreč povsem običajen s.p., le da mu ni potrebno plačevati obveznih prispevkov glede na svoj prihodek, temveč le v pavšalnem znesku. Ne bi namreč mogli trditi, da oseba, ki ima »popoldanski s.p.« ni samostojni podjetnik.

 

Glede na navedeno menimo, da je odločitev Zavoda za zaposlovanje vendarle pravilna, informacije, ki ste jih dobili predhodno, pa napačne. Ker pa so vašo situacijo predhodno že preverili in potrdili, da ni ovire za subvencijo, bi vam vseeno svetovali, da se zoper negativno odločbo zavoda pritožite. Pri tem se lahko sklicujete na argument glede podlage za zavarovanje, češ da vas zaradi tega »popoldanskega s.p.-ja« ne gre šteti za samozaposlenega.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura