www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Spletna prodaja samozaposlenega avtorja
31.5.2011

Vprašanje:

Kot samozaposlenega oblikovalca me zanima, na kakšne načine lahko tržim svoja avtorska dela? Mi je dovoljena spletna prodaja lastnih izdelkov? S tržnega inšpektorata mi je bilo namreč posredovano opozorilo, da to ni dovoljeno, ker moja registracija na Ajpes-u zajema le umetniško ustvarjanje in ne trgovine.
Omogočena mi je torej produkcija izdelkov, ki pa jih ne smem prodajati, čeprav so v celoti avtorski. Katere možnosti poslovanja so dovoljene, oziroma na kakšen način obdržati spletno prodajo?

Odgovor:

Opozorilo Tržnega inšpektorata temelji na določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC, ki določa, da se kot delo na črno šteje tudi opravljanje dejavnosti, če podjetnik opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v ustrezen register (prvi odstavek 3 člena ZPDCC). Med podjetnike v tem primeru sodijo tudi samozaposleni na področju kulture (glede na določbo drugega odstavka 2. člena ZPDC). To torej pomeni, da sme samozaposleni (kot tudi podjetja, samostojni podjetniki...) opravljati na trgu le tiste dejavnosti, ki jih imajo vpisane v ustrezen register. Če samozaposleni (ali podjetje) opravlja dejavnost prodaje preko spleta, bi tako moral imeti to dejavnost vpisano v ustrezen register, sicer govorimo o delu na črno.

Ob tem naj zgolj omenimo, da tudi novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki zaradi razpisanega referenduma še ne velja, pozna smiselno enako rešitev.

V primeru samozaposlenih na področju kulture gre za osebe, ki kot svoj poklic opravljajo kulturno dejavnost (2. člen Zakona o uresničevanju interesa na področju kulture - ZUJIK).

Med kulturne dejavnosti sodijo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture (4. člen ZUJIK). Dejavnost trgovine tako na podlagi zakona ni predvidena kot kulturna dejavnost, ki bi jo samozaposleni lahko izvajal. To torej pomeni, da samozaposleni v kulturi ne more izvajati trgovinske dejavnosti v okviru svojega statusa samozaposlenega.

Svoje dejavnosti kot samozaposleni v kulturi tako ne morete razširiti tudi z dejavnostjo prodaje preko interneta, četudi bi šlo za prodajo lastnih, avtorskih izdelkov. Kot že sami ugotavljate, vam je omogočena produkcija izdelkov (to je dejavnost »umetniškega ustvarjanja«), kar pomeni ustvarjanje določenih umetniških izdelkov – seveda tudi proti plačilu, ne pa zgolj sama prodaja že vnaprej izdelanih izdelkov kot samostojen pravni posel. Drugače povedano: če vam naročnik naroči, da določen izdelek zanj izdelate, potem sodi to v vašo registrirano dejavnost umetniškega ustvarjanja. V kolikor pa takšnega naročnika ni, ampak govorimo le o kupcu že izdelanega izdelka (in tako je vaša storitev do njega »zgolj« prodaja, ne pa tudi izdelava oziroma umetniško ustvarjanje), potem to v vašo registrirano dejavnost ne sodi.

Svojo dejavnost bi tako lahko tržili le v smislu oglaševanja registrirane dejavnosti, to je, oglaševanja izdelave določenih izdelkov, iz določenih materialov, na določen način in podobno, ne bi pa mogli oglaševati tudi prodaje že (vnaprej) izdelanih izdelkov, saj bi to pomenilo izvajanje dejavnosti trgovine.

Spletne prodaje tako v obstoječi obliki po našem mnenju ni možno obdržati, možnosti pa sta sicer vsaj dve:

1. Da se spletna trgovina »preoblikuje« v nekakšen sistem naročil po izdelavi umetniških izdelkov. Tako da ne moremo govoriti o kupcu, temveč o naročniku nekega avtorskega dela. Ko bi naročilo prejeli, bi izdelek šele naredili – podobno, kot če bi naročnik npr. prišel k slikarju ali kiparju, da mu naredi umetniški izdelek in mu pri tem posredoval svoje zahteve glede lastnosti končnega izdelka. Ob tem želimo opozoriti še na to, da Pojasnila k standardni klasifikaciji v dejavnost umetniškega ustvarjanja ne uvrščajo izdelovanja izdelkov, ki niso umetniški izvirniki – če bi torej šlo za naročila po izdelavi izdelkov, ki niso takšni izvirniki, ne moremo govoriti o dejavnosti »umetniškega ustvarjanja« in takšna rešitev vseeno ne pride v poštev.

2. Da dejavnost spletne trgovine opravlja nekdo drug (npr. da se sami preoblikujete ali ustanovitve drugo statusno obliko – npr. d.o.o., ki bo takšne izdelke naročeval pri vas in jih nato sam tržil in prodajal preko spleta). Za gospodarske družbe ali samostojne podjetnike namreč velja, da nimajo omejitev glede registracije dejavnosti prodaje preko pošte ali spleta. Sami ocenjujemo to rešitev kot lažje izvedljivo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura