www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zakonitost ustavitve postopka javnega poziva
11.1.2012

Vprašanje:

28. 4. 2011 Ministrstvo za kulturo objavi Poziv za izbor organizatorjev udeležbe...(JCP-LUM-2011. Dne 11. 7. so nas obvestili, da je postopek začasno ustavljen. 6. 10. nam pošljejo sklep, da se postopek ciljnega poziva ustavi. Zanima nas, ali je sklep v skladu z zakonom.

Odgovor:

Kot je razvidno iz vašega vprašanja, je Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za izbor organizatorjev, katerim bo sofinanciralo udeležbo na mednarodni prireditvi. Tekom roka za prijavo vas je ministrstvo obvestilo, da je postopek v zvezi z izborom omenjenega organizatorja ustavljen, saj je Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom zadržala izvrševanje državnega proračuna. Naknadno vam je bil poslan tudi poseben sklep, da se postopek javnega poziva ustavi. Zanima vas, ali je takšno ravnanje pravno pravilno.

Ministrstvo za kulturo je predmetni javni poziv razpisalo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK, ki med drugim določa tudi, da se v Sloveniji javni interes za kulturo uresničuje tudi z zagotavljanjem pogojev za mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru (drugi odst. 8. člena ZUJIK), ter da takšen javni interes uresničuje tudi država (prvi odst. 22. člena ZUJIK).

Takšna zakonska določba daje Ministrstvu za kulturo ustrezno pravno podlago, da javni poziv, kot je bil predmetni, objavi in da tovrstne dejavnosti sofinancira. Hkrati pa je takšna zakonska določba zelo splošna in po našem mnenju ne daje zadostne podlage, da bi bilo ministrstvo dolžno financirati prav udeležbo na določenih prireditvah. Gre namreč za avtonomno odločitev državnega organa, v kakšnem obsegu in v kakšni obliki bo tovrstne dejavnosti financiralo. Ko organ oblasti prepozna neko dejavnost kot javno koristno, jo financira, sicer pa ne. Odločitev o tem, kaj konkretno se šteje za javno koristno, pa je lahko predmet zakona (ki konkretno določi dejavnost) ali pa avtonomna (politično/strokovna) odločitev takšnega organa.

Četudi bi se ministrstvo odločilo, da dejavnosti udeležbe na mednarodnih dogodkih sploh ne bo podpiralo, in bi lahko posledično celo rekli, da ne izvaja obveznosti, ki bi jih po zakonu moralo, verjetno v zvezi s tem ne bi imeli posebnih pravnih možnosti (da bi npr. »iztožili javni poziv«), temveč gre za politično odgovornost nosilcev oblasti.

V polju takšne avtonomije nosilca oblasti, katere dejavnosti bo prepoznal kot javno koristne in jih (so)financiral, se po našem mnenju lahko ministrstvo v neki točki tudi odloči, da javni poziv prekine. To bi bilo možno vse do sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev, ko bi bila z upravno odločbo prijavitelju podana pravica do javnih sredstev. Tako kot določi, kaj je javni interes, ki ga bo financiralo, lahko to odločitev tudi spremeni (ker se npr. spremenijo potrebe v državi, se spremeni tudi njen javni interes).

V konkretnem primeru je bil sprejet sklep, da se izvrševanje državnega proračuna ustavi in da se s tem določene dejavnosti ne financirajo več. Menimo, da je takšna odločitev sprejeta znotraj (ustavno) pravnih okvirjev, ki veljajo za vlado. Temu je sledila odločitev Ministrstva za kulturo, da glede na nove omejitve javnega poziva ne bodo izpeljali do konca.

Kot je omenjeno zgoraj - ker takšno financiranje za udeležbo na konkretno določenih prireditvah ni konkretno z zakonom predpisana obveznost, ima Vlada (in s tem Ministrstvo za kulturo) pravno možnost, da poziv ustavi in s tem ne pride do kršitve zakonodaje.

Pri tem ostane odprto še vprašanje vaših že morebitnih nastalih stroškov ali nastale škode. Menimo, da je v tem primeru morebitna odškodninska odgovornost države (ministrstva) vendarle izključena. Četudi so vam nekateri stroški nastali prav zaradi tega poziva (npr. glede pridobivanja vabil za prireditev), je praktično nemogoče reči, da ste bili prav zaradi tega oškodovani, saj tudi v nasprotnem primeru (če se postopek ne bi prekinil), morda sredstev ne bi dobili, ampak so vam ti stroški nastali po lastni volji, vedoč za riziko, da morda ne boste izbrani in s tem ne bodo povrnjeni.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura