www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Avtorska in podjemna pogodba
11.7.2006

Vprašanje:

Zanima me, kako je z zaposlitvijo preko podjemne pogodbe v nevladni organizaciji? Kako in v kolikšni meri se plačujejo davki oz. kolikšen procent od celotnega zaslužka gre za davke? Ali se avtorska pogodba razlikuje od podjemne v plačevanju davkov?

Odgovor:

1. Pogodba o delu, avtorska pogodba in pogodba o zaposlitvi

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) določa v 4. členu, da je delovno razmerje, razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Torej v kolikor ima neko razmerje navedene elemente, gre za delovno razmerje, zaradi česar je potrebno z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi. Iz 11. člena ZDR izhaja, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Če pa v nekem razmerju manjka kateri od naštetih elementov, je mogoče skleniti pogodbo o delu (podjemno pogodbo) oz. drugo pogodbo civilnega prava.

Podjemna pogodba je pogodba, s katero se podjemnik (se pravi - delavec) zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik (se pravi -delodajalec) pa se zavezuje, da mu bo izvršeno delo plačal. V skladu z Obligacijskim zakonikom ima podjemnik možnost, da posla ne opravi osebno in ga lahko opravljajo tudi druge osebe, razen če iz pogodbe ali narave posla ne izhaja kaj drugega. Vendar pa je podjemnik za posel in sodelavce, ki opravljajo njegovo delo, ves čas odgovoren naročniku. Bistvena elementa podjemne pogodbe sta: odgovornost podjemnika za uspeh dela in plačilo, ki ga predstavlja cena storitve.
 
Avtorska pogodba je posebna vrsta podjemne pogodbe oziroma njena nadgradnja, ki se uporablja za izvedbo avtorskega dela in je urejena v Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Za avtorsko delo gre takrat, ko delo predstavlja samostojno intelektualno kreativno tvorbo. Primeri avtorskega dela so: govorjena dela (govori, pridige, predavanja), pisana dela (leposlovna dela, članki, priročniki, študije, računalniški programi), glasbena dela, gledališka dela, koreografska in pantomimska dela, fotografska dela, likovna dela, arhitekturna dela, kartografska dela, druga dela, ki ustrezajo kriteriju avtorskega dela.

2. Dejanska obdavčitev in akontacija dohodnine

Zelo pomembno razjasniti sledečo razliko: Akontacija dohodnine je določena z Zakonom o dohodnini in ne pomeni končne obdavčitve dohodka. Akontacija dohodnine obstaja zato, da prejemniki dohodka sproti odvajajo državi del svojih dohodkov. Na koncu davčnega obdobja pa država naredi poračun in zahteva doplačilo od tistih, ki so plačali manj davka kot bi sicer morali, vrne pa tistim, ki so plačali preveč davka. Akontacija dohodnine zanaša v večini primerov 25% avtorskega honorarja in jo odvede izplačevalec dohodka.

Dejanski davek pa se določi po naslednjem postopku. Avtorski dohodek – normirani ali dejanski stroški = davčna osnova. Nato se davčna osnova zmanjša za morebitne posebne in splošno olajšavo, ter se odmeri davek glede na davčni razred v katerem ste (od davčnega razreda je namreč odvisna davčna stopnja tj. procent dohodka, ki gre za davek). Ker je računanje obdavčitve avtorskega dohodka »peš« zelo zamudno, se ljudje radi poslužujejo elektronskih obrazcev za izračun dohodnine, ki so objavljeni na različnih spletnih straneh.

3. Razlika med avtorsko in podjemno pogodbo glede plačevanja davkov

Razlike med avtorsko in podjemno pogodbo glede plačevanja davkov s stališča delavca ni. Razlika nastane pri delodjalcu, saj mora le-ta v primeru pogodbe o delu plačati še:
- 6% posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- pavšalni prispevka za zdravstveno zavarovanje
- 25% posebni davek od določenih prejemkov

Predlagamo vam, da si ogledate tudi članek Nova obdavčitev na področju kulture (Artservis), ki govori o različnih statusih avtorja in vplivu statusa na končno obdavčitev.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura