www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Izstavljanje računov samozaposlenih
30.4.2005

Vprašanje:

Od letos dalje naj bi menda vsak samostojni umetnik izstavil račun za vsak posamični honorar podjetju, ki mu bo plačalo avtorski honorar. Ali moramo umetniki, samozaposleni na področju kulture izstavljati racune tudi, kadar podpisemo avtorsko pogodbo? Če moramo, kako naj bi ta račun izgledal?

Odgovor:

Samozaposlene osebe so po 13. členu Zakona o davku na dodano vrednost /UPB3/ (Ur. list RS, št. 25/05) davčni zavezanci za plačilo davka na dodano vrednost. Omenjeni člen namreč določa: "Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti." Dejavnost obsega vsako proizvodno, trgovsko, storitveno ali poklicno dejavnost, prav tako pa obsega izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic (kamor spada tudi materialna avtorska pravica).

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04) določa pojem davčnega zavezanca še bolj natančno, in sicer, da je davčni zavezanec vsaka pravna ali fizična oseba, ne glede na to, ali je vpisana v sodni register oz. drug ustrezen register ali predpisano evidenco. Neodvisno opravljanje dejavnosti pomeni, da jo zavezanec opravlja za svoj račun in na svojo odgovornost. če opravlja tako dejavnost fizična oseba, je zavezanec v tistem delu, ki se nanaša na neodvisno dejavnost (če poleg teg opravlja še neko odvisno dejavnost) - 3. odstavek 26. člena Pravilnika.

Za male davčne zavezance, ki izpolnjujejo pogoje iz 45. člena ZDDV, velja posebna ureditev, po kateri so le-ti oproščeni obračunavanja DDV. Pogoj za to je, da davčni zavezanec v obdobju zadnjih 12 mesecev ne preseže oz. ni verjetno, da bo presegel 5 milijonov tolarjev obdavčljivega prometa. V tem primeru na izdanih računih ne sme izkazovati DDV, prav tako pa nima pravice do odbitka vstopnega DDV in mu za potrebe Zakona o davku na dodano vrednost ni potrebno voditi knjigovodstva.

Vseeno pa se lahko tudi tak davčni zavezanec odloči za obračunavanje DDV, o čemer mora obvestiti pristojni davčni urad in to potem uresničevati najmanj 60 mesecev (3. odstavek 45. člena ZDDV).

Ker ima samozaposlena oseba tako v vsakem primeru status davčnega zavezanca za DDV, za vse velja tudi obveznost izdaje računov v skladu z 10. poglavjem ZDDV.

Račun mora biti izdan za vsak promet blaga oz. storitev ali celo pred tem, če želi zavezanec prejeti predplačilo. Pri opravi večih storitev (npr. če gre za dolgoročen posel) se lahko izda skupen račun. Glede oblike izdaje računa zakon predvideva pisno obliko, lahko pa tudi elektronsko, če s tem soglaša naročnik. Zneski na računu morajo biti navedeni v tolarjih (oz. nujno vsaj znesek DDV). Podatki, ki jih mora račun vsebovati, se razlikujejo glede na to, komu je bil račun izdan in za kakšno vrsto storitve gre.

1. V kolikor gre za račun, izdan davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, mora vsebovati naslednje podatke (34. člen ZDDV in 10. poglavje Pravilnika):
" datum izdaje;
" zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
" Identifikacijsko številko za DDV zavezanca (davčna številka s prefiksom SI);
" Identifikacijsko številko za DDV naročnika, če je on plačnik DDV;
" ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega naročnika;
" količino in vrsto dobavljenega blaga oz. obseg in vrsto opravljenih storitev;
" datum opravljene dobave blaga oz. datum opravljene storitve;
" davčno osnovo, od katere se obračunava DDV;
" uporabljeno stopnjo DDV;
" znesek DDV.

2. Če gre za račun, izdan drugim osebam, mora vsebovati naslednje podatke:
" datum izdaje;
" zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
" Identifikacijsko številko za DDV zavezanca;
" ime in naslov davčnega zavezanca;
" prodajno vrednost blaga oz. storitve z vključenim DDV;
" znesek vračunanega DDV.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura