www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Samozaposlenost in oddajanje stanovanja
30.11.2006

Vprašanje:

Imam status samostojne kulturne delavke. Poslovne knjige vodim na način samostojnih podjetnikov: prihodki-odhodki. Ali lahko kot davčno olajšavo izkoristim nakup stanovanja, ki ga bom oddajala v najem v okviru svoje dejavnosti in prihodke od najemnine prikazovala med poslovnimi prihodki?

Ali kot samostojna kulturna delavka sploh lahko to počnem? Ali bi morala imeti med svojo registracijo dejavnosti navedeno tudi dejavnost opravljanja oddajanja lastnih nepremičnin v najem? Ali ta razširjena dejavnost kako vpliva na moj status samostojne kulturne delavke? Za davčne olajšave za mene velja Zakon o dohodnini.

Odgovor:

Pogoje za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi določa 82. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo:

"Samostojno poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti se registrira po splošnih predpisih. Če posameznik izpolnjuje posebne pogoje iz tega člena, se lahko namesto po splošnih predpisih registrira pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, tako da se vpiše v razvid samozaposlenih v kulturi.

Pogoji za vpis v razvid iz prejšnjega odstavka so:
- da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena tega zakona in ni uživalec pokojnine,
- da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

Samozaposlen v kulturi sklepa v okviru svoje registrirane dejavnosti pogodbe civilnega prava. Kadar posameznik opravlja tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v kulturi, ampak po splošnih predpisih. Kadar so določeni za opravljanje posamezne kulturne dejavnosti posebni pogoji, lahko prične posameznik iz tega člena z delom, ko je izdana pravnomočna odločba o njihovem izpolnjevanju."

Navedeno določilo pomeni, da kulturno dejavnost lahko izvajate kot pravna oseba registrirana po drugih predpisih (npr. s.p.). V tem primeru bi lahko razširila svojo dejavnost z željeno dejavnostjo (glede na 1. odstavek navedenega člena). Ker pa imate status samozaposlene v kulturi, ste morala za vpis v razvid izkazovati, da opravljate samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena zakona, ki določa:
"Kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih
kulture. V dvomu, ali je posamezna dejavnost kulturna dejavnost po tem zakonu, odloči minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister)."

V svojstvu samozaposlene v kulturi tako po našem mnenju ne bi mogla v okviru tega statusa razširiti svoje kulturne dejavnosti z navedeno dejavnostjo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura