www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Izračun prispevkov za socialno varnost
6.12.2006

Vprašanje:

Sem samostojni ustvarjalec na področju kulture. Prispevke za socialno varnost plačujem sam. Imam odločbo o uveljavljanju 25% normiranih stroškov in odločbo o posebni osebni olajšavi  v višini 15%. Zanima me, ali se pri izračunu osnove za plačilo prispevkov upoštevajo 25% normirani stroški ali 25% normirani stroški + 15% posebna osebna olajšava?
V moji odločbi za odmero dohodnine za leto 2005, ki naj bi se po navedbi na spletni strani DURS-a upoštevala kot osnova za izračun, so namreč navedene naslednje postavke:
DOHODEK  2 mio
PRISPEVKI  0,5 mio
STROŠKI    0,8 mio (tu so upoštevali 25% + 15%)
ZMANJŠANJE 0,8 mio (isti znesek naveden še enkrat)
OSNOVA   0,7 mio

V odločbi o dohodnini nato sledijo navedbe o upoštevanju drugih olajšav, splošne olajšave itd. ALI JE TA V ODLOČBI O DOHODNINI NAVEDENA OSNOVA (torej 0,7 mio) MOJA OSNOVA ZA IZRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST?

Na internetu sem namreč zasledil različna mnenja o tem. Nekatere navedbe pravijo, da se upošteva samo 25%. V takšnem primeru bi osnova za izračun dohodnine v  dohodninski odločbi ne bila hkrati tudi osnova za izračun višine prispevkov. Na moji davčni izpostavi referentka meni, da se upošteva odločba o dohodnini, torej vseh 40%, nisem pa mogel dobiti od nje pismene potrditve.

Na Artservisu sta navedena dva primera: ustvarjalec, ki vodi knjige in ustvarjalec, ki mu prispevke plačuje država. Ni pa primera za ustvarjalca, ki si prispevke plačuje sam. Tam je tudi navedeno, da naj bi se upoštevali normirani stroški. Ali to pomeni samo 25%? V tem primeru se to ne sklada z zgoraj navedenim izračunom DURS-a.

Odgovor:

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se osnova za odmero plačila prispevkov samozaposlenih določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevana (med drugim) znižanja in povečanja davčne osnove. Zakon ne razlikuje med vrstami davčnih znižanj, ki se ne upoštevajo.

Sedaj veljavni zakon o dohodnini opredeljuje posebno osebno davčno olajšavo (15%) kot priznanje zmanjšanja davčne osnove, kar bi pomenilo, da se teh stroškov ne more odšteti pri izračunu osnove za odmero plačila prispevkov.

Vendar (!) pa ne gre prezreti, da posebno osebno olajšava določi DURS vsakemu posamezniku, če ta izpolnjuje določene pogoje (opravlja specializiran poklic na področju kulture dejavnosti in drugo…). S tem ko izda določbo o dodatni 15% olajšavi, bi to lahko šteli kot davčno priznane odhodke, kar pa posledično vpliva na višino dobička zavarovanca iz njegove dejavnosti – s takšnim sklepanjem se vam odšteje od osnove tudi ta del.

Situacija tako ni jasna, kar verjetno razloži različna stališča, ki jih najdete. Tudi sicer med objavljenimi mnenji in pojasnili DURSa nismo našli stališča o vračunanju tovrstne olajšave.

Kot pišete, ste se z vprašanjem že obrnili na najbližji davčni urad, kjer pisnega pojasnila, kako bodo stroške upoštevali, niste dobili. Svetujemo vam da vprašanje vseeno zastavite še pisno in pri njem vztrajate, pri tem pa se sklicujte na 8. člen Zakona o davčnem postopku. Po slednjem vam mora namreč davčni organ nuditi ustrezna pojasnila (pisno) v roku 30 dni.

DURS je namreč edini organ, ki je pristojen, da vam izda tolmačanje zgoraj omenjenih določb. Če je od zastavitve vprašanja ta rok že potekel, se ponovno obrnite na DURS s poizvedbo kako je z vašo zadevo (vprašanjem), komu je bilo dodeljeno in kdaj se predvideva sestava odgovora.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura