www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Davki in računovodstvo pri zavodu
4.1.2007

Vprašanje:

Imam privatni zavod, ki je šele v zagonu in zaenkrat še v slabem finančnem stanju. Zanima me, kako je z odvajanjem davkov med letom, glede na to, da gre za neprofitno organizacijo in se prihodki porabijo za delovanje zavoda?

Ali obstaja kakšna količinska meja, nad katero se davek plačuje sproti in ali ga v primeru
porabe presežkov za delovanje zavoda država vrača?

Če prav razumem, naj bi po 8. členu Zakona o računovodstvu bilo možno, da pravne osebe, ki imajo manj kot 1 milijon prometa letno, vodijo le: blagajniško knjigo, knjigo prihodkov in odhodkov ter register osnovnih sredstev? Če to velja, najbrž (glede na majhen promet) niso potrebne profesionalne računovodske usluge - ali je možno dobiti ustrezne računalniške obrazce?

Kaj se bolj izplača pri tiskanju knjige: samozaložba - kot fizična oseba ali da založi knjigo zavod?

Odgovor:

Za plačilo davka od dohodka pravnih oseb so načeloma zavezane vse pravne osebe. Plačila tega davka pa so oproščeni zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti po posebnem zakonu, kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice, reprezentativni sindikati, pod pogojem, da ima zavezanec v vsem davčnem obdobju finančno in materialno poslovanje in akte v zvezi s tem (zlasti svoj temeljni akt) usklajene z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev oziroma delovanje. Oprostitev za te zavezance velja le za opravljanje nepridobitne dejavnosti ob izpolnjevanju navedenih pogojev.

Če zavezanec opravlja tudi pridobitno dejavnost, plača davek od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti. V tem primeru se pri določanju davčne osnove prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, in dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove. Pridobitna dejavnost pomeni, da organizacija dosega prihodke na trgu s prodajo proizvodov in storitev (trgovina, sponzorske pogodbe, storitve, itd). Davčno obdobje je 1 leto.

Res je, da glede računovodstva Zakon o računovodstvu v 8. členu določa, kot navajate. Noben zakon ne določa izrecno, da zavodi potrebujejo profesionalno računovodstvo, to lahko vodite tudi sami.

Zadnje vprašanje ni pravno vprašanje in nanj žal ne moremo odgovoriti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura