www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Status "javni interes na področju kulture"


Komu je namenjen?
Čemu koristi?
Splošni pogoji
Pridobitev
Obveznosti in odvzem
Sorodne teme
Povezave

Komu je status namenjen?


Status "javni interes na področju kulture" podeljuje Ministrstvo za kulturo društvom in drugim pravnim osebam zasebnega prava (zasebni zavodi, ustanove-fundacija, zadruge) na področju kulture, katerih delovanje je splošno koristno in je v javnem interesu na področju ustvarjanja, posredovanja ali varovanja kulturnih dobrin oziroma na področju kulturnih dejavnosti.

Te dejavnosti so opredeljene v 4. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo-ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27.08.2007).

Zgoraj omenjene organizacije lahko predlagajo, da se jim podeli status v javnem interesu na področju kulture.

Čemu status koristi?

1) Status prinaša točke na javnih razpisih.
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13.06.2006) določa kot prednost, da se pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna
upošteva tudi status v javnem interesu, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % vrednosti ostalih meril.

2) Pravnim osebam s tem statusom lahko namenite 0.5% dohodnine.


3) Druge ugodnosti in olajšave: oprostitev plačila davka na dodano vrednost, oprostitev plačila upravne takse, brezplačna pravna pomoč, tombola, organiziranje javnih del, ipd.

4) Ministrstvo za kulturo lahko odda javno kulturno infrastrukturo v upravljanje oz. v uporabo pravni osebi v javnem interesu na področju kulture brez javnega razpisa in brezplačno pod pogojem, da prevzame obveznost rednega tekočega vzdrževanja.

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu v kulturi:

Za pridobitev statusa se po sprejemu novele ZUJIK-C upoštevajo pogoji, ki jih opredeljuje Zakon o društvih – ZDru-1 za vse organizacije. Pogoji ZDru-1 se uporabljajo za društva, zavode ali ustanove (fundacijo), ki hočejo pridobiti ta status.

1) Po še veljavnih določbah ZUJIK:
Če gre za kulturna društva, da gre za združenja, v katera se posamezniki združujejo z namenom, da:
- izvajajo kulturne dejavnosti,
- združujejo poklice na posameznih področjih kulture,
- se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na posameznih področjih kulture,
- izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
- prispevajo k dostopnosti do kulturnih dobrin in k razvoju kulturnih dejavnosti

2) Pogoji, ki jih mora organizacija izpolniti po ZDru-1:
- da njeni ustanovitelji in/ali člani niso pravne osebe javnega prava,
- da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu (statutu društva, aktu o ustanovitvi zavoda, aktu o ustanovitvi ustanove),
- da je registrirana in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
- da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljala za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
- da ima izdelane programe bodočega delovanja,
- da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

Področja delovanja v javnem interesu na področju kulture so skladno z zakonom: vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. Pri področju delovanja, ki je v javnem interesu, se upošteva tudi nacionalni program za kulturo (tretji odstavek 80. člena ZUJIK).

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 (ReNPK0811) je bila objavljena v Ur. l. RS št. 35/2008 dne 09.04.2008.

Pridobitev statusa

Obrazec za vlogo za pridobitev statusa v javnem interesu na področju kulture (.doc, MK)

Obrazec - poročilo (.doc, MK)

K vlogi je treba priložiti:
- kopijo veljavnega temeljnega akta, ki je v zbirki listin registra društev / za druge pravne osebe zasebnega prava kopijo veljavnega temeljnega akta oziroma akta o ustanovitvi,
- osebno ime, EMŠO oz. datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oz. začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
- poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih in o porabi sredstev za njihovo doseganje,
- letno poročilo društva za zadnji dve leti,
- sprejet program prihodnjega delovanja,
- dokazilo o rezultatih svojega delovanja,
- morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev

Vlogo in izpolnjen obrazec za pridobitev statusa v javnem interesu na področju kulture predložijo predlagatelji na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

Obveznosti in odvzem statusa

Pravna oseba zasebnega prava, ki ji je podeljen status v javnem interesu, je dolžna pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je izvajala v javnem interesu za preteklo leto in o porabi sredstev za njihovo doseganje ter letno finančno poročilo, oz. revizorjevo poročilo, za pravne osebe, katerih prihodki in odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli en milijon evrov.


Po preteku starega programa delovanja je dolžna predložiti tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta. Če te obveznosti kljub opozorilu pristojnega ministrstva ne izpolni v naknadnem roku 30 dni, ji pristojno ministrstvo odvzame status v javnem interesu.

Pristojno ministrstvo odvzame status tudi v primeru, če pravna oseba ne izpolnjuje več pogojev, oziroma ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu, in če se podeljenemu statusu pisno odreče.

Več (spletna stran Ministrstva za kulturo)

Sorodne teme

Obveznosti za društva

Različne oblike registracij

Napoved dohodnine za samozaposlene

Povezave

Pridobitev statusa društva v javnem interesu (MK)

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 (ReNPK0811)

Spremembe in dopolnitve k Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-C)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/2007)

Zakon o društvih – ZDru-1

Seznam pravnih oseb zasebnega prava v javnem interesu (MK)

Seznam upravičencev do donacij pri dohodnini za leto 2011 (DURS, December 2011)


Maj 2007
Zadnja posodobitev: 20. 2. 2012

 

 O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura