www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCIRANJE

Kako pridobivati finančna sredstva?

V Artservisovi Bazi najdete podatke o izbranih domačih in tujih financerjih, ki sredstva namenjajo tudi področju sodobne umetnosti. Med ponudbo na tem trgu pa se je dostikrat težko znajti, zato ne preseneča, da si institucije v kulturi najemajo t. i. fund-raiserje, ali pa najamejo storitve profesionalnih svetovalnih organizacij.

Artservis objavlja nekaj osnovnih nasvetov v zvezi z načrtovanjem pridobivanja finančnih sredstev in dodaja namige, ki izhajajo iz dolgoletnih administrativno-managerskih izkušenj njegovih sodelavcev!

Stabilno financiranje

Med nevladnimi organizacijami je najbolj cenjeno stabilno financiranje. Gre za strateško načrtovanje pridobivanja finančnih sredstev, ki naj bi organizaciji zagotavljalo 'neodvisno' (čim manj odvisno) delovanje in razvoj. V neprofitnem sektorju se stabilnost (self-sustainability) nanaša na stopnjo, do katere se delovanje in učinek projektov in programov organizacij ohranjata tudi po prenehanju podpore enega ali večih financerjev. Zagovorniki te doktrine zato poudarjajo pomen lastnih virov prihodkov (prodaja izdelkov, storitev, članarine ipd.).

Načrtovanje pridobivanja finančnih sredstev

Faze:

a) Raziskava potencialnih virov za projekt ali dejavnost:
- KATERI so potencialni financerji in kako jih najdete?
- KAJ financirajo (npr. posamezne projekte, programe - operativne stroške, investicije, izobraževalne programe, letni program, mednarodne - lokalne projekte ...)?
- KOGA financirajo (npr. javne zavode - nevladni sektor; posameznike - organizacije ...)?
- KDAJ lahko kandidiramo za sredstva (razpisni roki, če so)? Kakšen je časovni okvir posamezne finančne podpore (npr. koliko časa poteče od prijave oz. kontakta do odgovora; kdaj pride do nakazila odobrenih sredstev)?
- KAKO kandidiramo (kakšen je postopek, potrebne priprave - stiki, gradivo)?
- KOLIKO denarja si lahko obetamo (je razmerje med porabljenim časom za prijavo in sredstvi, ki si jih obetamo, sprejemljivo)?

b) Priprava terminskega načrta (glede na razpisne roke, načrtovano dinamiko prilivov in odlivov ...)

c) Priprava predstavitve projekta ali dejavnosti (glede na pogoje in posebnosti financerja: opis projekta, spremno gradivo, prijavnice, priloge, pisma, osebno ...)

d) Izvedba (so)financiranega projekta (pozorno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti: navedbe, objave, idr.)

e) Zaključek projekta (poročilo, zahvala, press clipping ...)

Namigi

- Spoznajte se s financerjem (njegovim poslanstvom, strukturo odločanja ...) in skušajte razumeti njegov način poslovanja (vživite se v 'drugo stran'). Dober vir: letna poročila.

- Poizvedite ime osebe, ki bo administrirala / sprejela vašo vlogo in tiste/tistih, ki o njej odloča/jo. Za vsemi papirji na tej in oni strani so ljudje!

- Redno (a zmerno) jih tudi med letom obveščajte o vaši dejavnosti, dogodkih, projektih ... Spomnite se jih tudi takrat, ko od njih ne potrebujete denarja (zunaj razpisnih rokov). Idealno bi bilo, da vas predstavniki financerjev 'poznajo že od prej' (skozi dejavnost) in vas ne začnejo spoznavati šele skozi razpisno dokumentacijo.

- Vloga mora biti napisana na način, kot ga zahteva financer (npr. obrazci, priloge ...). Tekstovni del (poslanstvo, cilji, projekt, metodologija izvedbe, drugi viri, evalvacija...) naj bo kratek in stvaren. Vlogo oddajte pravočasno (za sponzorje najmanj 2-3 mesece pred dogodkom, sicer kakšen dan ali dva pred razpisnim rokom!).

- Vaša vloga oz. ponudba je bila lahko zavrnjena iz najrazličnejših razlogov. Zavrnitve ne jemljite kot dokončne nezaupnice vašemu delu. Zato je za nadaljnje potencialno sodelovanje s financerjem (njegovim predstavnikom) pomemebno, kako boste reagirali na NE. Že vnaprej v svojem načrtovanju finančne konstrukcije predvidite to možnost (ČE).

- Poizkusite pridobivanje finančnih sredstev videti kot proces razmisleka o lastnem početju, kot priložnost za odkrito analizo in (re)definicijo dela vaše organizacije. V ta proces vključite sodelavce. Vloge lahko po segmentih pripravljajo timi, ki se tako še bolj identificirajo s poslanstvom in cilji organizacije in skupnih projektov!

Pridobivanje finančnih virov ne sme biti nadležno opravilo, ki se ga lotevamo v zadnjem trenutku, pač pa del strategije odnosov z javnostmi (v tem primeru s financerji), ki mora biti skrbno načrtovana!O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura