www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Razvid medijev in vpis v razvid medijev

Na podlagi 12. člena Zakona o medijih je potrebno vsak medij (časopis, glasilo, revija,...) priglasiti v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS, ki je evidenca vseh medijev na področju Republike Slovenije. Odločbo o vpisu v razvid medijev je praviloma potrebno priložiti ob vsaki prijavi na javne razpise subvencioniranja medijev.

Na MK-ju imajo mediji svoj direktorat. V pristojnosti Ministrstva za kulturo je tudi Inšpektorat RS za kulturo in medije, ki opravlja inšpekcijski nadzor (zaščita slovenskega jezika v medijih, razvid medijev, dostop do javnih informacij itd...)

Če širite medij (vedoč ali nevedoč) brez vpisa v razvid medijev, se bo na vaših vratih pojavil ''medijski'' inšpektor, vam napisal mastno kazen in prepovedal razpečevanje vsebin nelegalnega medija.

Vlogo za vpis medija v razvid medijev vložite na MINISTRSTVO ZA KULTURO RS.

Podatki za vlogo:
- IME MEDIJA
- IME IN PRIIMEK TER STALNO BIVALIŠČE OZIROMA FIRMA IN SEDEŽ IZDAJATELJA ODGOVORNA OSEBA IZDAJATELJA, ČE JE IZDAJATELJ PRAVNA OSEBA
- ZVRST IN ČASOVNI INTERVAL RAZŠIRJANJA MEDIJA
- IME IN PRIIMEK ODGOVORNEGA UREDNIKA
- SEDEŽ UREDNIŠTVA OZ. ODGOVORNEGA UREDNIKA
- NAČIN IN PREDVIDENO OBMOČJE RAZŠIRJANJA PROGRAMSKIH VSEBIN
- JEZIK RAZŠIRJANJA PROGRAMSKIH VSEBIN
- VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
- PODATKI O OSEBAH, KI IMAJO NAJMANJ 5% LASTNIŠKI ALI UPRAVLJALSKI DELEŽ OZ. DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V PREMOŽENJU IZDAJATELJA SPLOŠNO-INFORMATIVNEGA TISKANEGA DNEVNIKA IN TEDNIKA TER RADIJSKEGA IN TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA

Priloge:
1. DOKAZILO O VPISU V SODNI REGISTER
2. TEMELJNI PRAVNI AKT IZDAJATELJA
3. PROGRAMSKA ZASNOVA
4. Za RADIJSKI ali TELEVIZIJSKI PROGRAM: Kopije veljavnih pogodb
5. DOKAZILO O PLAČILU UPRAVNE TAKSE ZUT – UPB2 v višini 17,73 EUR

Izdajatelj, ki vpisuje v razvid več medijev hkrati, mora takso plačati za vsak posamezni medij, ki ga prijavlja.

Podrobnejša navodila za vpis v razvid medijev:
Navodila za prijavo medija v razvid medijev (Ministrstvo za kulturo)

Povezave:

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006)

Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev ( Uradni list RS, št. 58/2001)

Ministrstvo za kulturo

Direktorat za medije pri MK-ju

Razvid medijev pri MK (13. 5. 2010, .pdf)

Zadnja posodobitev: 31. 5. 2010
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura